Update juli 2023

Update containerunits Bosweg 1 d.d. 06-07-23

Op 21 maart 2023 heeft de hoorzitting plaatsgevonden over ons bezwaar tegen het verlenen van de Omgevingsvergunning voor de 7 containerunits op het terrein aan de Bosweg 1.

Onze bezwaren betroffen:

  • De Omgevingsdienst heeft niet zorgvuldig en toereikend (achteraf) getoetst;
  • De tijdelijkheid van 15 jaren is niet onderbouwd;
  • De units zijn gerealiseerd op een stuk terrein dat als Gemeentelijk archeologisch Monument is geregistreerd;
  • Er zijn graafwerkzaamheden verricht die vooraf gemeld hadden moeten worden bij de Archeologische dienst;
  • De units hadden elders op het terrein geplaatst kunnen worden.

Tijdens de zitting kwam aan het licht dat er inderdaad niet getoetst is op de graafwerkzaamheden en dat deze ook niet -achteraf- zijn aangemeld. De Algemene Bezwaarschriftencommissie oordeelde dat nader onderzoek hiernaar diende plaats te vinden.

Bewonersnetwerk Klarenbeek heeft geconstateerd dat er sinds de hoorzitting geen berichten hierover meer zijn ontvangen; reden om nadere toelichting te vragen bij de Bezwaarschriftencommissie. Uit nadere info blijkt dat de graafwerkzaamheden alsnog dienen te worden aangevraagd bij de ODRA; tot op heden hebben wij geen aanvraag van de terreineigenaar kunnen vinden.

Wij hebben de Algemene Bezwaarschriftencommissie verzocht ons het verlag van de hoorzitting van 21 maart toe te sturen. Tevens hebben wij aangekondigd dat we overwegen om opnieuw om een zitting van de commissie hierover aan te vragen.

Bij het college van burgemeester en wethouders hebben wij wederom om  handhaving gevraagd aangezien er tot op heden nog geen aanvraag is ingediend voor de graafwerkzaamheden in dit archeologisch gemeentelijk erfgoed.

Wij houden u via onze website op de hoogte!

 

 

Stand van zaken onrechtmatig geplaatste containers Bosweg 1 , december 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft ons handhavingsverzoek voor de onrechtmatig geplaatste containers op het terrein Bosweg 1 afgewezen. Het handhavingsverzoek houdt in dat dit stuk terrein in de oorspronkelijke staat moet worden gebracht, en dat dus de containers dienen te worden verwijderd.

De containers zijn, zoals bekend,  zonder vergunning geplaatst. Deze illegale plaatsing is ook nog eens op de plek waar ondergronds de resten van voormalig klooster Monnikenhuizen liggen. Er is op het verzoek van de gemeente om alsnog een vergunning aan te vragen niet gereageerd omdat de eigenaar – 4YourCare- inmiddels failliet verklaard is.

Wij hebben daarop gevraagd om de containers te laten  verwijderen. In de tussenliggende periode heeft het Leger des Heils kennelijk de exploitatie van de instelling overgenomen.

Ons handhavingsverzoek is recent afgewezen omdat – zoals de gemeente vermeldt – er toch een aanvraag voor deze containers zal worden ingediend en dat het college daar positief op zal gaan beslissen. Wel is de huidige eigenaar opgedragen om een stuk reeds afgegraven talud achter de containers weer in oorspronkelijke staat terug te brengen.

 

Aanpassing Talud

Wij zijn tegen de afwijzing van ons handhavingsverzoek in beroep gegaan omdat wij vinden dat de strikte regels voor het gebied, zoals die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd, dienen te worden gehandhaafd. (Het betreft notabene een Rijks-archeologisch- én Gemeentelijk Monument)

Ons  beroep zal worden behandeld in de Algemene Bezwaarschriftencommissie. Die zal – na het horen van partijen – aan het college van burgemeester en wethouders een advies uitbrengen.  Het is overigens zo, dat het het college van B&W dit advies ook naast zich neer kan leggen.

Wij houden u op de hoogte.

Zie ook ons oorspronkelijke artikel in ons Archief