Update mei 2021

Van ambtelijke kant is onlangs aan de verantwoordelijke wethouder (van der Zee / mobiliteit) geadviseerd om geen verdere maatregelen te treffen om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer op de Bosweg terug te dringen naar 30 km/uur.

 

Dat was reden voor BNK om een gesprek met wethouder Van der Zee aan te vragen. Op 27 mei spraken wij uitvoerig met hem, samen met een lid van Team Leefomgeving en ‘Verkeer’.

Wij benadrukten dat de laatst getroffen voorzieningen – de drie in betonklinker uitgevoerde T-splitsingen –  geen snelheidsremmend remmend effect hebben,  en konden dat ook onderbouwen op basis van de meest recente verkeersmetingen (december 2020):

Snelheidmeting Bosweg december 2020: heuvel af (richting Roosendaalseweg)

Snelheidmeting Bosweg december 2020: Heuvel op (richting Wagnerlaan)

 

Helaas constateerden wij dat er bij de wethouder geen enkele bereidheid meer was tot verdere investeringen, waarop BNK aangekondigd heeft om dit bij het college van burgemeester en wethouders aan te kaarten. Inmiddels hebben wij in een brief aan de gemeente ervoor gepleit om nog éénmaal een – kleine – investering te doen om de tot nu toe genomen, deels mislukte, maatregelen zodanig aan te passen dat deze wél effectief zullen worden. 

Zie ook:

Schets uitgevoerde verkeersmaatregelen Bosweg

 

Update november 2020

Stand van zaken snelheid beperkende maatregelen Bosweg

In oktober 2020 zijn door de Gemeente opnieuw snelheidsmetingen op de Bosweg verricht. Deze hebben plaatsgevonden in de “flauwe bocht” onderaan de heuvel.

De grafieken laten zien dat er nog steeds te hard wordt gereden: “heuvel op” rijdt 67% te hard. “Heuvel af ” is dat 68%. Onder ‘te hard’ wordt verstaan: een snelheid hoger dan 3o kilometer per uur. (30 km/h is de snelheidslimiet voor de Bosweg).  Voor BNK is de uitkomst geen verrassing: er zijn, juist ter plaatse van deze bocht geen échte snelheidsremmende maatregelen genomen.

Na deze meting heeft men de drempel bij De Drie Gasthuizen verbreed tot over de gehele weg. Ook is de drempel in het steile stuk bij de volkstuinen verlengd tot aan de berm aan de Noordzijde.

De gemeente heeft voorgesteld voor om – na deze gedane aanpassingen van de drempels – opnieuw snelheid te meten. BNK verwacht daar geen significant ander resultaat van: beide aangepaste drempels liggen namelijk ver voor de flauwe bocht. Wij zullen opnieuw met Team Leefomgeving in overleg treden om de in 2018 toegezegde aanpassing zodanig gerealiseerd te krijgen dat de Bosweg inderdaad een 30-kilometerweg wordt. Dat was en is nog steeds het uitgangspunt.

De uitkomsten van de snelheidsmetingen kunt u hieronder bekijken/inzien:

Snelheidmeting Bosweg okt 2020: heuvel af (richting Roosendaalseweg, excl. 2- wielers)

Snelheidmeting Bosweg okt 2020: Heuvel op (richting Wagnerlaan, excl. 2- wielers)

 

Update 7 juli 2020

Stand van zaken snelheidsremmende maatregelen Bosweg:

De snelheidsmetingen die in het najaar van 2019 zijn verricht hebben een beeld opgeleverd dat eigenlijk al verwacht werd: er wordt op de Bosweg nog steeds te hard gereden (> 30 km/h). De metingen zijn in beide richtingen gedaan in de knik van de Bosweg op het vlakke gedeelte tussen de weides. BNK heeft de afdeling Verkeer van de gemeente gevraagd de meetgegevens in grafiekvorm uit te werken zonder fietsers. Het resultaat hiervan kunt u hier bekijken:

Bosweg snelheidsmetingen december 2019 “Heuvel-op”

Bosweg snelheidsmetingen januari 2020 “Heuvel-af”.

Op de grafiek en in de tabel is te zien dat “heuvel-op” 91% van het gemotoriseerde verkeer te hard rijdt, waarvan 35% zelfs harder dan 45 km/uur. ‘Heuvel-af” is dit 85%, waarbij 24% harder rijdt dan 45 km/uur.

 

 

In februari 2020 heeft BNK een gesprek gevoerd met de afdeling “Verkeer” van de gemeente en het Team Leefomgeving. De conclusie van dat gesprek was dat de verkeersdrempel bij de Drie Gasthuizen en die bij de boerderijen niet de gewenste resultaten behalen en dat het wenselijk is dat beide drempels als volgt  worden aangepast:

 • de drempel bij de Drie Gasthuizen zou verbreed moeten worden tot de volle breedte van de weg.
 • de korte drempel in het midden van de weg bij de boerderijen zou net zoals die daarboven aan één kant (heuvel-op) tot aan het gras en aan de andere kant tot iets op de fietsstrook moeten worden gelegd.

We constateerden gezamenlijk dat het waarschijnlijk zonder veel extra moeite en kosten mogelijk was geweest om de “klinker-kruispunten”‘verhoogd’ aan te leggen, waardoor er nog eens drie snelheidsremmers in de Bosweg zouden zijn opgenomen. In de bewonersbijeenkomst van februari 2018 was daar ook door de aanwezigen voor gepleit.

Huidige stand van zaken:

Afdeling ‘verkeer’ laat de aanpassingen zoals hierboven genoemd begroten en zal de uitkomst hiervan aan Team Leefomgeving (TLO) voorleggen. TLO beslist dan of er budget beschikbaar wordt gesteld en of tot uitvoering kan worden overgegaan.

BNK verwacht na de zomer meer informatie te hebben over de eventuele aanpassingen en uitvoering daarvan.

 

Update 1 februari 2020

Afgelopen weken heeft de gemeente de toegezegde snelheidsmetingen uitgevoerd.
De metingen zijn verricht in twee richtingen in de flauwe bocht bij de aansluiting naar de voormalige gemeentewerf.
Als de resultaten verwerkt zijn, zal met Team Leefomgeving worden overlegd of die aanleiding zijn om verdere maatregelen te treffen. Gesproken is al om de klinkerbestrating op de kruispunten iets op te hogen, de drempel ter hoogte van de Drie Gasthuizen over de hele breedte van de weg aan te leggen en de smalle drempel ‘bovenin’ te verbreden.
Ondanks herhaalde verzoeken heeft BNK steeds geen resultaten ontvangen van de controlemetingen die hebben plaatsgevonden na de aanpassing van één drempel in oktober 2019.


Update 1 oktober 2019

Maandag 30 september hebben enkele buurtbewoners samen met de gemeente (Team Leefomgeving NO en afdeling Verkeer) bepaald, waar de snelheidsmeter voor de nieuwe snelheidsmetingen moet worden geplaatst. Afgesproken is dat de meter eerst 14 dagen het afdalende verkeer meet en daarna het stijgende verkeer(vanaf de Rosendaalsestraat).

De metingen zullen naar verwachting een goed beeld geven van de gereden snelheid ná de boerderijen. De snelheid wordt voor de diverse verkeerscategorieën gemeten.

De verwachting is dat de snelheid hoger zal liggen dan de beoogde en toegestane 30 km/uur. Ook bij de voorgaande metingen bij de verkeersdrempels bleek deze maximum snelheid ruim overschreden werd.

In november/december zal worden gesproken over aanpassingen van bestaande voorzieningen en eventuele andere opties. Ook zijn dan bij de Gemeente de kosten van de eventuele aanpassingen bekend.

Het stemt BNK tevreden dat ook de gemeente nu  wellicht inziet dat de klinkers op de kruispunten geen of te weinig effect hebben en dat de drempel bij de Drie Gasthuizen eigenlijk over de gehele wegbreedte had behoren te liggen.

De afdeling verkeer van de gemeente geeft ook aan oversteekplaats aan het eind van het pad langs de volkstuinen – bekend als Het Koeienpad –  als onveilig te zien. Ook is de afdeling verkeer van mening dat daarvoor naar een oplossing gezocht moet worden.

BNK ziet de voorstellen van de gemeente ter verbetering van de huidige situatie(s) met belangstelling tegemoet.

 

Update 01-09-2019

 

In onze laatste bestuursvergadering van 29 augustus is opnieuw de snelheid van het gemotoriseerde verkeer op de Bosweg (bij de Gemeente) aan de orde gesteld. Ook hebben wij de resultaten gevraagd (en ontvangen) van de snelheidsmetingen die in maart en juni van dit jaar hebben plaatsgevonden. De meetresultaten treft u hieronder aan:

Meetresultaten Maart 2019 (periode 01-03 t/m 13-03-2019):

Bosweg snelheidsmeting richting Rosendaalseweg maart 2019

Bosweg snelheidsmeting richting Rosendaalseweg maart 2019

 

Meetresultaten Juni 2019 (periode 19-06 t/m 03-07-2019): 

Dit zijn dus de metingen na aanpassingen van snelheid remmende maatregelen: verkeersheuvels zijn gewijzigd en beslaan nu in de breedte een groter deel van de weg)

Bosweg snelheidsmeting richting Hommelseweg Rosendaalseweg juni 2019

Bosweg snelheidsmeting richting Rosendaalseweg juni 2019

 

Toelichting op de grafieken:

– De meetapparatuur was geplaatst bij de drempel die het dichtst bij de boerderij ligt. De grafieken geven de gemeten snelheden weer, waarbij V de gemiddeld gemeten snelheid is. (V10,0 betreft fietsers).

– De metingen zijn zowel “heuvel op” als “heuvel af” verricht. Dus rijrichting naar de Hommelseweg én rijrichting richting Rozendaalseweg.

– De gemiddelde snelheidsoverschrijding was heuvelt-af: 65%; “bult-op”: 16%.

 

Het Team Leefomgeving Noord-Oost (TLO-NO) heeft aangegeven opnieuw meetapparatuur te gaan installeren om de huidige situatie te monitoren. TLO-NO wil de juiste plek waar de metingen plaats moeten vinden vaststellen in overleg met BNK. Het besluit van de Gemeente Arnhem om de Bosweg open te houden voor het gemotoriseerde verkeer is genomen onder de voorwaarde/restrictie dat de Bosweg dan een echte 30 km- weg moet zijn/worden.

 

Conclusie van BNK:

 Op basis van de verkregen gegevens is  dat de tot nu toe aangebrachte voorzieningen volstrekt onvoldoende effect hebben: de bereikte snelheden op de Bosweg zijn nog steeds véél te hoog. Vooral “heuvel-af” worden behoorlijk hoge en gevaarlijke snelheden gemeten.

De uitzondering is de in mei aangepaste drempel “bult-op”. Het stemt BNK tevreden dat de gemeente heeft aangekondigd binnenkort nieuwe snelheidsmetingen te verrichten en dat de meetpunten in overleg met BNK zullen worden vastgesteld. De huidige metingen zijn o.a. verricht in de buurt van de drempel: daar is de gemeten snelheid wel verlaagd. Van belang is om juist ook  de snelheid te meten tussen de drempels. Alleen zo kan men tot een compleet en reëel “snelheidsbeeld” komen.

M.a.w. door op de juiste plaats de metingen te verrichten kan worden onderbouwd dat, voorbij de twee drempels, de gemiddelde snelheid waarmee op dit moment gereden wordt veel hoger is dan de beoogde (en vereiste!) maximum snelheid van 30 km/h.

 

OPROEP tot meedenken! :

Wij roepen wijkbewoners die zich betrokken voelen bij het Bosweg dossier (het verlagen van de snelheid tot 30km/h) op om input te leveren!  Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is BNK namelijk gevraagd om mee te denken over hoe en waar de meetpunten geplaatst moeten worden om tot goede en realistische snelheidsmetingen op de Bosweg te kunnen komen.

 

Uw input en meedenken wordt zéér op prijs gesteld!

U kunt zich aanmelden via  :

info@bnkarnhem.nl. (o.v.v. Input Bosweg Snelheidsmetingen)

 

Nadere info kunt u opvragen bij onze secretaris Dhr. Kees Kleinendorst

Info: kees@bnkarnhem.nl

 

Update 21 mei 2019

De aanpassingen van de Bosweg zoals beschreven in de update van 17 maart zijn inmiddels afgerond.  BNK heeft geconstateerd dat de huidige verlenging/verbreding van de drempels wel enig snelheid verlagend effect oplevert. Dit geldt met name voor autoverkeer richting Hommelseweg. (“heuvel op”).  Echter: “heuvel -af” mijden automobilisten frequent gedeeltelijk de verkeersheuvels en hinderen hierdoor het fietsverkeer. Ook neemt de snelheid hierdoor onvoldoende af.

BNK heeft aan team Leefomgeving naar de gegevens van de in februari verrichte snelheidsmetingen gevraagd. Ook is  nogmaals verzocht om vervolgaanpassingen/ -verbeteringen aan te brengen.

Inmiddels heeft het gesprek tussen BNK en de wethouder van der Zee (verkeer) plaatsgevonden. De wethouder gaf aan het te betreuren dat in een eerder stadium met betrokkenen geen vooroverleg heeft plaatsgevonden over de laatste aanpassingen (de verbreding van de drempels).  BNK heeft de wethouder verzocht om zodanige vervolgaanpassing aan te laten  brengen dat de Bosweg, conform het uitgangspunt, effectief een échte 30 km wordt. De  reactie hierop van de wethouder was dat “de Bosweg al veel geld gekost heeft en ‘slechts één van de vele 30-kmwegen in Arnhem” is.

De verkeerssituatie op de Bosweg blijft op de agenda staan bij het BNK-overleg met het team Leefomgeving.

 

Update 17 maart 2019

De afgelopen periode heeft de gemeente klachten van omwonenden ontvangen omtrent de in januari aan de Bosweg getroffen verkeersmaatregelen.

De algemene strekking van de klachten betreft het feit dat de genomen maatregelen niet afdoende lijken te zijn om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer tot de beoogde 30 km/uur te verlagen.

Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente – als proef – één van de drempels verbreedt. Op de foto kunt u zien hoe dat er in de praktijk uitziet.

BNK twijfelt aan de effectiviteit van deze maatregel, maar is natuurlijk benieuwd naar de resultaten van deze proef.

Een dezer dagen heeft BNK overleg met de wethouder Verkeer over de voor Bosweg tot nu toe getroffen maatregelen en de daarmee gemoeide uitgaven/kosten. Een verslag van dit gesprek zal z.s.m. op onze site geplaatst worden.

 

Update 23 maart 2019

Kort voor en tijdens de voorjaarsvakantie, eind februari en begin maart, zijn is er op twee plaatsen een verkeerstellingen gehouden. Er heeft registratieapparatuur gestaan nabij de boerderij bij de steile heuvel en in de flauwe bocht onderaan de heuvel.

Er zijn ook een aantal klachten bij de gemeente binnengekomen over de getroffen maatregelen.

Navraag leerde dat bovenstaande aanleiding is voor de gemeente op opnieuw naar de aangebrachte voorzieningen te kijken en over aanpassingen na te denken.

Team Leefomgeving heeft toegezegd BNK op de hoogte te houden.

 

Update 23 februari 2019

De werkzaamheden op en aan de Bosweg inmiddels afgerond. Dat gebeurde ook binnen de daarvoor gestelde tijd.

Van diverse kanten is BNK inmiddels benaderd met (negatief) commentaar op de nu aangebrachte aanpassingen/voorzieningen. De strekking van het commentaar is dat de nu genomen maatregelen hun doel niet bereiken (namelijk de snelheid van het gemotoriseerde verkeer voldoende beperken). Ook vindt men dat het bestede budget beter en effectiever ingezet had kunnen en moeten worden.

De snelheid van het gemotoriseerde verkeer wordt nu niet goed beperkt, omdat:

 • De overgangen op de kruisingen in hetzelfde vlak liggen als de asfaltweg.
 • De drie aangebrachte drempels simpelweg kunnen worden omzeild  door met de auto over het fietsgedeelte te rijden.

Het bewonersnetwerk Klarenbeek e.o. betreurt het dat de gemeente de opmerkingen en aanbevelingen die vorig jaar in twee bijeenkomsten door belangstellenden hierover zijn ingebracht, niet zijn meegenomen in de uiteindelijk getroffen maatregelen.

Ook is in november vorig jaar nadrukkelijk met de wethouder van gedachten gewisseld over de gewenste effecten. Toen is afgesproken dat afdoende maatregelen dienen te worden getroffen voor zowel de fietsveiligheid als het beperken van de snelheid van het gemotoriseerde verkeer.

De afspraak was dat in december 2018 een goed plan zou worden voorgelegd. Tot onze ontsteltenis is te kennen gegeven dat dat de aangepaste werkzaamheden (zie de schets in ons vorige artikel) zonder verdere discussie in uitvoering zullen worden genomen.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Update 31 januari 2019

De werkzaamheden aan de Bosweg gaan binnenkort van start!

De aangekondigde werkzaamheden om de snelheid terug te brengen en de fietsveiligheid te vergroten (zie de artikelen hieronder) gaan nu écht van start. Op dit moment legt men de laatste hand aan de twee parkeerplaatsen langs de Bosweg bij de volkstuinen bovenaan de weg. De afsluitingsborden en een Dixi (verplaatsbaar toilet) zijn reeds geplaatst. Als het weer het toe laat, gaan de werkzaamheden op 4 februari van start.

De werkzaamheden zullen na 10 werkdagen gereed zijn.

 

Update 20-12-2018

In het laatste BNK overleg van 6 december jl.  is door de gemeente kort uiteengezet welke plannen uitgevoerd gaan worden op de Bosweg.
De gemeente heeft inmiddels bij de laatste twee bijeenkomsten (18 januari en 28 februari van dit jaar) aanwezige bewoners per brief geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden.
Uit de verzonden brief zou men kunnen opmaken dat deze plannen de instemming van BNK hebben. Dit is echter niet het geval. Het BNK neemt geen standpunten in namens de bewoners.


De gemeente heeft toegezegd op korte termijn te gaan starten met de werkzaamheden. In de brief van de gemeente staan telefoonnummers voor het geval u vragen over de plannen of de uitvoering heeft.

Klik hier voor: Brief Gemeente inz. uitvoering werkzaamheden Bosweg 19_12_18

 

Wij hebben de plannen vergeleken met eerder getoonde en besproken versies van de plannen tot aanpassing van de Bosweg:

Ten opzichte van de presentatie van 28 februari worden de volgende maatregelen wel uitgevoerd:

 • Er komen totaal drie drempels: Twee tussen kruising Hommelseweg/Bosweg en de boerderijen en één ongeveer halverwege de Drie Gasthuizen;
 • De voorrangskruising met de Van Croesfeldstraat en de Bosweg en die naar de huisnummers 1 t/m/ 5 wordt opgeheven;
 • De kruisingen met de Van Croesfeldstraat (bij het Arentheem) en die naar de huisnummers 1 t/m 5 krijgen een klinkerplateau. De klinkerplateaus worden nu in hetzelfde vlak als het asfalt aangelegd;
 • Bij de volkstuinen ‘bovenaan’ de Bosweg komen twee parkeerplaatsen langs de weg in de vorm van “graskeien”.

Klik hier voor: Overzicht Bosweg aanpassingen December 2018

 

In het nu gepresenteerde plan zien we ten opzichte van eerdere tekeningen de volgende punten niet meer terug:

 • De ‘omgekeerde drempel’ in de flauwe bocht;
 • De verhoging van de klinkerplateaus;
 • Het klinkerplateau ter hoogte van de volkstuinen en het ”Koepad’/ Oversteekplaats bij het “Koepad”.

Helaas motiveert de gemeente het besluit om deze aanpassingen achterwege te laten niet. BNK vraagt de gemeente om nadere toelichting.

BNK merkt op dat er in het nu voorgelegde uitvoeringsplan geen rekening is gehouden met de opmerkingen die belangstellenden op de twee bijeenkomsten hebben ingebracht:

 • Voorkom dat gemotoriseerd verkeer via het fietspad gedeeltelijk de drempels omzeilen; bijvoorbeeld door groen langs het fietspad aan te brengen;
 • Voorkom afsnijden van de haakse aansluiting Bosweg vanaf de voormalige Gemeentewerf door het plaatsen van een blokkade.
 • Verhoog de klinker plateaus zodat ze ook snelheidsremmend gaan functioneren (en niet vooral alleen maar lawaai maken.)

Ook zijn we erg benieuwd of de drempels de benodigde en toegezegde steilte krijgen die het gemotoriseerde verkeer moeten dwingen om maximaal 30 km/uur te rijden.
Zodra er meer informatie beschikbaar is / relevante ontwikkelingen zijn publiceren wij dat op onze website.

 

Update Bosweg 25-11-2018

BNK bracht wederom de slechte staat van de stoep langs de Bosweg onder de aandacht van de gemeente. Ons voorstel was om dit gelijktijdig met de toegezegde verkeersremmende maatregelen aan te pakken, maar kennelijk was de stoep in dermate slechte staat dat niet langer gewacht kon worden.

Vandaar dat maandag 19/11 gestart is met het opnieuw leggen van de tegels in het bovenste deel van de Bosweg. Dat dit nodig was, kunt u zien op de  foto’s:

This image has an empty alt attribute; its file name is 2018-11-18-Bosweg-trottoir_03--e1544357208989-768x1024.jpg

 

This image has an empty alt attribute; its file name is 2018-11-18-Bosweg-trottoir--e1544357159173-768x1024.jpg                          This image has an empty alt attribute; its file name is 2018-11-18-Bosweg-trottoir_04-e1544357222219-768x1024.jpg

De stoep tegenover de Drie Gasthuizen is afgelopen zomer opnieuw betegeld.

 

BNK hoopt dat de gemeente begin december beslist welke verkeersremmende maatregelen getroffen zullen worden om de Bosweg veiliger te maken.

 

Update November 2018

 

Het is alweer een tijd stil rond de ontwikkelingen over de verkeersveiligheid van de Bosweg.
Terecht hebben een aantal bewoners bij ons aangegeven dat ze sinds de vorige bijeenkomsten in februari en juli van dit jaar niets meer van de gemeente hebben vernomen.

Hierbij een  overzicht van de stand van zaken:

 •  Op 7 augustus spraken we met de verantwoordelijk wethouder af dat uiterlijk eind oktober een nieuw voorstel op tafel zou liggen. Een gesprek hierover heeft plaatsgevonden op 13 november 2018. Een kort verslag van deze bijeenkomst kunt u hier lezen:

Gespreksnotitie overleg wethouder en werkorg inzake Bosweg dd 13 november 2018

 • Toegezegd is dat het nieuwe voorstel een uitwerking is van hetgeen de vorige bijeenkomsten aan de orde is geweest.
 •  Naar aanleiding van de klachten uit de buurt over het verstoken blijven van informatie vanuit de gemeente  hebben wij bij de gemeente aangedrongen op een schrijven aan degenen die op de laatste bijeenkomst(en) aanwezig waren. Er is toegezegd dat dit op korte termijn zal geschieden. Welke termijn, is niet vermeld.

Net als u volgen wij dit dossier op de voet. Het wachten is nu op de gemeente.

Wanneer u vragen, op- of aanmerkingen heeft: mail ons hierover.

Ons emailadres is:  info@bnkarnhem.nl

 

Update Augustus 2018

Voortgang Bosweg: snelheid beperkende maatregelen.

In juli zijn tijdens het openbaar Bewonersnetwerkoverleg de voorgestelde verkeersremmende maatregelen op de Bosweg besproken. Dit gebeurde in het bijzijn van de Manager Team Leefomgeving van de gemeente.

De gemeente nodigde ons uit om hierover opnieuw te overleggen. Het bewonersnetwerk, de gemeente én het Team leefomgeving constateerden in dit overleg dat alle aangekondigde maatregelen (zie de bijeenkomst van 28 februari 2018) niet toereikend zijn voor de veiligheid op de Bosweg. De maatregelen leveren gevaar op voor de vele fietsers en bieden geen tot nauwelijks snelheidsremmend effect. Gezamenlijk is er besloten om opnieuw met de verantwoordelijk wethouder, dhr. Van der Zee, opvolger van dhr. Ritsema, te overleggen.

Op 7 augustus vond dit gesprek met de wethouder plaats.
De wethouder wil dat de te nemen maatregelen:

 1. meer veiligheid bieden voor de fietsers en
 2. de snelheid van automobilisten afremmen.

 

Dit betekent dat de afdeling verkeer deze situatie opnieuw moet kijken. We hebben afgesproken dat in oktober 2018 nader overleg zal plaatsvinden over de mogelijkheden die wél effect zullen hebben.

Tijdens dit gesprek is toegezegd dat het in 2016 genomen verkeersbesluit (om de voorrangssituaties op de Bosweg en de Wagnerlaan tot aan de Cattepoelseweg) ongedaan te maken.

Hierdoor krijgt alle verkeer van rechts in het vervolg voorrang.

Het betreft de aantakkingen:

 • Van Croesfeltstraat- Bosweg;
 • Richtergroep Bosweg- voormalig gemeentewerf, en
 • Afrit Apeldoornseweg.

Klik hier om het  het in 2016 genomen verkeersbesluit in te zien: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-116870.html

 

Wij houden u uiteraard op de hoogte als er ontwikkelingen zijn.

 

 

Update Mei 2018

Op 31 Mei heeft het BNK met teleurstelling kennisgenomen van de door de Gemeente aangekondigde verkeersmaatregelen voor de Bosweg.

Klik op onderstaande link voor de Gemeentelijke informatie inzake de aangekondigde verkeersmaatregelen voor de Bosweg ;

Gemeente Arnhem_voortgang maatregelen Bosweg 31 mei 2018

De teleurstelling van het BNK  berust op het volgende:

De bijgevoegde schets (zie: link hierboven) is een exacte kopie van de presentatie op 28 februari. Op deze avond hebben de aanwezigen gereageerd op de gepresenteerde voorstellen; exact dezelfde punten worden nu weer opnieuw voorgesteld, zonder motivatie en kennelijk zónder inhoudelijke afweging van de op die avond gemaakte opmerkingen.
Dit was niet conform de eerder toegezegde afspraken door de gemeente. (zie de gemeentelijke afsprakenlijst van 28-02-18).

Wat ons echter het meest verbaast is de zin:
“Voor- en na de uitvoering gaan we de verkeersbewegingen en snelheden meten. Na uitvoering gaan we gezamenlijk met de bewonersgroep de koers bepalen. Zijn er aanvullende maatregelen nodig? En zo ja, welke?”

Kortom: ook de gemeentelijke werkorganisatie lijkt nu al in te zien dat de voorgestelde maatregelen géén oplossing bieden voor het snelheidsprobleem.
Sinds 2015 wordt er al nagedacht over verkeersremmende maatregelen.  De wethouder  heeft  hierover op 21 november 2017 een helder betoog gehouden. Hij heeft hierbij een tijdspad gepresenteerd met concrete doelen ( zie het gemeentelijke verslag d.d. 21-11-2017). Hier lijkt nu niets van terecht te komen.

Ons voorstel aan de gemeente zal zijn om met deskundigen opnieuw om de tafel te gaan zitten. Met als doel het opstellen van een plan waarbij effectieve verkeersremmende maatregelen worden getroffen.

 

Update maart 2018 –  Bewonersavond 28 februari 2018.

Tijdens deze bewonersavond geeft de gemeente de terugkoppeling over de door haar uitgewerkte verkeersremmende maatregelen inclusief kostenplaatje.
Aanwezig waren 13 bewoners en namens de gemeente, projectleider Robin Driessen, team leefomgeving Tiny Wouters en verkeersdeskundige mevr. Renne.

De projectleider geeft aan dat de nieuwe inrichting van de Bosweg een snelheidsmaatregel is en geen intensiteitsmaatregel.

De gemeente wil dit bereiken door de volgende aanpassingen in te voeren:

 •  er komen zes drempels waarvan, twee kort, drie lang en één omgekeerd (voor de waterafvoer)
  met een hoogte van 12cm (vanuit de bewoners wordt benadrukt dat de hoogte van de verkeersdrempels bepalend is voor de snelheidsreductie van het verkeer. Hierbij verwijzen zij naar de drempels op de Parkweg);
 •  de verzakte stoepen aan de kant van de weilanden worden aangepakt;
 •  de verkeersborden en de haaientanden worden verwijderd, omdat deze geen functie hebben in een 30km zone;
 •  bij de aansluiting van de Bosweg naar de Richtergroep in de berm aan de noordzijde wordt een kei of boomstam geplaatst;
 •  het 30km bord vanaf de Roosendaalseweg wordt beter zichtbaar gemaakt;
 •  er komt groene beplanting om het rijden in de berm te voorkomen.

De totale kosten worden geraamd op € 80.000, waarvan € 40.000 gereserveerd is in 2017. Voor de overige € 40.000 heeft de gemeente verschillende budgetten tot haar beschikking.
Het voornenen is om het project Bosweg in één keer uit te voeren en te combineren met groot onderhoud Monnikensteeg om de kosten zoveel mogelijk te drukken.
Vanuit het Thomas á Kempiscollege kwam het verzoek om de Coesfeldstraat naar de Bosweg éénrichtinsverkeer te maken. De verkeerskundige van de gemeente gaat bij een collega na of dit haalbaar is. Wanneer dit mogelijk is wordt dit meegenomen bij de totale uitvoering van dit project.
Het bewonersnetwerk attendeerde op de onveilige oversteekplaats voor de fietsende scholieren onderaan de Thomas á Kempislaan/ Coesfeldstraat. De verkeersdeskundige overlegt met collega ‘s of hier maatregelen getroffen kunnen worden.
Robin Driessen gaat namens de gemeente bovenstaand uitwerken.

Afgesproken is dat uiterlijk 15 mei iedereen hierover geïnformeerd wordt.

 

 

Update februari 2018  Op28 februari 2018 presenteert de gemeente Arnhem de uitgewerkte mogelijkheden inclusief kostenplaatje aan belangstellende buurtbewoners.

 

Waarom aanpassingen Bosweg:

Uit een inventarisatie in opdracht van de gemeente bleek dat gemotoriseerd verkeer veel te hard reed. Dit is gevaarlijk voor de vele schoolgaande fietsers en wandelaars van het park Klarenbeek.

Contacten Bewonersnetwerk- Gemeente:

Vanaf de start van het bewonersnetwerk in 2017 praten wij mee in dit dossier. In de gemeenteraad hielden wij een vurig pleidooi om de Bosweg verkeersluw te maken.

Op de buurtbijeenkomst in november 2017 brachten bewoners diverse oplossingen naar voren. Wethouder Ritsema heeft op deze avond toegezegd deze te onderzoeken en uit te werken.

Tijdens de bijeenkomst van januari 2018 zijn de uitgewerkte resultaten gepresenteerd aan buurtbewoners.
Op 28 februari wordt de buurt hierover geïnformeerd.