Update 20 juli 2020

Verhelderende schouwwandeling park Klarenbeek

 

Zoals op deze site en in onze nieuwsbrief was aangekondigd heeft op 15 juli een schouwwandeling plaatsgevonden in ons park Klarenbeek onder leiding van de manager en de bos-parkwachters van de afdeling Bossen en Parken. Aanleiding was de geplande 5-jaarlijkse “dunning”  in het park. Aan de wandeling namen – naast de mensen die beroepsmatig aanwezig waren – totaal 10 personen deel.

Onder ‘dunning’ wordt verstaan het terugbrengen van het aantal bomen op een bepaalde plek. De onder-begroeiing wordt hierbij ongemoeid gelaten.

In een zeer verhelderende rondgang van twee-en-een-half uur werd aan de aanwezigen uiteengezet wat de afwegingen zijn om tot deze 5-jaarlijkse dunning over te gaan en hoe dit wordt aangepakt. Zoals de heer Kees Hin (manager Bossen en Parken) uitlegde wordt gekeken naar de samenstelling van de plek:  verdringen bomen elkaar; welke zijn levensvatbaar; welke zijn dood en vormen een gevaar bij omvallen; wordt de ontwikkeling van een boom belemmerd door een andere; is de diversiteit groot genoeg etc. Ook wordt zorgvuldig gekeken of er vogelnesten aanwezig zijn: Klarenbeek huisvest veel vogelsoorten: buizerd, uil, specht, zangvogels en mezen zijn onder de wandelaars gewaardeerde parkbewoners.

Aan de hand van diverse plekken werd aangegeven, hoe wordt gekeken hoe de aanwezige bomen zich ontwikkelen en wat een overweging voor uitdunnen zou kunnen zijn.

Door de rondleiders wordt uitdrukkelijk aangegeven dat – in tegenstelling tot veel andere bosbeheerders – er beslist géén commerciële reden voor de dunning is. Het hout wordt niet verkocht. In beginsel blijven de gerooide bomen en takken in het bos liggen en dragen ze zo bij aan ontwikkeling van een gezonde biotoop.

De dunning zal in het najaar gaan plaatsvinden. Vooraf wordt door een klein team per boom bekeken, of – en zo ja – welke boom moet wijken.

 

Hoe verder?

Bossen en Parken wil na de zomervakantie bij alle toegangen tot het park borden plaatsen met de aankondiging van de dunning en er wordt opnieuw een datum aangegeven dat iedere belangstellende nadere uitleg kan krijgen tijdens een rondgang door het park. Geopperd is om alvast een klein stuk als voorbeeld te beoordelen zodat gericht kan worden aangegeven wat de overwegingen zijn om een bepaalde boom weg te halen. Na deze rondgang wordt het bos beoordeeld en krijgen de bomen die weg moeten de bekende oranje band.

Wij hopen dat na de vakantie veel bewoners van de omliggende wijken gebruik maken van deze mogelijkheid om met de deskundigen rond te wandelen. Het is uitermate verhelderend en u krijgt gegarandeerd veel informatie over ons mooie park. Informatie die u wellicht nog niet bekend was.

Zodra er nieuws is vermelden wij dat op onze site

 

Update 11 juli 2020:

Datum informatieve rondgang/ wandeling uitdunnen bomen Park Klarenbeek is bekend

Zoals eerder op onze site vermeld heeft de afdeling ‘Bossen en Parken’ aangegeven op heel korte termijn een schouw te houden, waarbij de gemeente haar plannen voor uitdunnen van de bossen in het park kenbaar wil maken. Ondanks ons verzoek om dit over de vakantie heen te tillen, wil men de wandeling houden op :

15 juli vanaf 19.00 uur.

Startpunt is de Scouting aan de Monnikensteeg 4, 6823 AB Arnhem (parkeerterrein).

Aangezien deze schouw mogelijk voor lange tijd het beeld van het huidige park zal doen veranderen, is het van belang dat bewoners die het park een warm hart toedragen zich aanmelden voor deze wandeling.

Aanmelden kan via:

U kunt dit doen door u aan te melden bij jan.floor@arnhem.nl liefst met cc aan kees@bnkarnhem.nl.

Aanmelden Schouwwandeling Uitdunnen Park Klarenbeek

Omdat BNK graag inzicht wil hebben of en in welke mate er belangstelling is voor dit parkonderhoud zouden wij het op prijs stellen als u onze secretaris, Kees Kleinendorst, mailto:kees@bnkarnhem.nl  in cc zou willen opnemen? Bij voorbaat dank.

 

28 juni 2020

De gemeente Arnhem wil in het park Klarenbeek bomen ‘dunnen” : In onze laatste bestuursvergadering meldde de gemeente dat men een grote “dunning’ in park Klarenbeek wil gaan uitvoeren. Voordat  hiertoe wordt overgegaan, wil de “Manager parken en Bossen” belangstellenden in de gelegenheid stellen om onder zijn leiding een rondgang door het park te maken en de plannen uiteen te zetten.

BNK krijgt op heel korte termijn een uitnodiging om aan deze rondgang deel te nemen.

                

 

Voelt u zich betrokken bij het wel wee van ons mooie park en vindt u het interessant om deel uit te maken van deze informatieve “rondgang” ? : U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze rondgang:

U kunt zich aanmelden via:

Aanmelden rondgang/informatieve wandeling Klarenbeek

De exacte datum van de rondgang is nog niet bekend, maar deze zal zoals gezegd op korte termijn plaats gaan vinden. Wanneer u belangstelling heeft is het verstandig om voor vrijdag 10 juli in te schrijven

Als u zich opgegeven heeft krijgt u op uw eigen mailadres de datum en eventuele nadere informatie toegestuurd. U kunt natuurlijk ook onze website raadplegen voor de laatste informatie (indien bij ons bekend)