De rol van de wijkwethouder

Arnhem kent -zoals veel gemeenten in Nederland– wijkwethouders. Bij elk nieuw college worden wethouders aan een aantal wijken gekoppeld. Er is in de Gemeentelijke informatie niet echt een takenpakket voor een wijkwethouder te vinden.

Een collega van onze wijkwethouder heeft de taak van de wijkwethouder als volgt omschreven:

“Een wijkwethouder kun je nu het beste omschrijven als een ambassadeur van de betreffende wijk. Ambassadeur voor de bewoners van die wijk in het college maar ook als ambassadeur van het college in die wijk. Als er bijvoorbeeld een vraag ligt vanuit de wijk voor meer groen dan communiceer ik dat bij mijn collega-wethouder die over groen gaat. Een wijkwethouder gaat niet meer over specifieke projecten in een wijk bijvoorbeeld een bouwproject. Daar is nu de wethouder met de betreffende portefeuille verantwoordelijk voor.”

Op verzoek van BNK is Hermina Kundić, wijkwethouder (tevens portefeuillehouder ‘onderwijs’ en ‘mobiliteit’), op onze vergadering van 14 november ’23 aanwezig geweest.

BNK heeft de bijeenkomst aangevraagd om met de wijkwethouder de volgende onderwerpen te kunnen bespreken.

  • Situatie rond de Kentalisschool aan de Hommelseweg na de renovatie;
  • Stand van zaken rond illegale containerunits Bosweg 1 (voormalig 4your Care);
  • Stand van zaken toekenning Gemeentemonument van park Klarenbeek

Naast de wethouder, het BNK bestuur en onze vertegenwoordiger vanuit Team Leefomgeving (TLO) hebben nog drie deelnemers van de ‘Klankbordgroep terreininrichting Kentalis’ deelgenomen. aan de bijeenkomst.

Parkeren Kentalis

Namens de klankbordgroep wordt kort de ontstane situatie omtrent het parkeren uiteengezet: de school huisvest momenteel circa 100 leerlingen; na de renovatie zal dit aantal circa 200 leerlingen worden. Deze leerlingen zijn voor het overgrote deel afhankelijk van vervoer door derden (taxi’s) en/of ouders omdat het in de nieuwe situatie om leerlingen gaat van het basisonderwijs. De afgelopen periode ging het om leerlingen van het voortgezet onderwijs met een veel grotere mate van zelfstandigheid.

Geconstateerd wordt dat de overlast – bestaande uit het parkeren op de openbare weg (zowel fietspad als rijbaan) – voornamelijk omstreeks 15.00 uur plaatsvindt als de school uit gaat.

Er zullen naar verwachting circa 35 taxibusjes en 35 auto’s van ouders de kinderen komen ophalen van school.

Op de vraag van de wethouder wat omwonenden willen, geeft ze aan dat verplaatsen van de school niet aan de orde is: enerzijds is er geen vervangende lesruimte beschikbaar; anderzijds is dit niet meer relevant gezien de stand van zaken. Besproken wordt een in- uitgang voor leerlingen (niet per auto – alleen lopend of per fiets) via de zogenaamde ‘ groenstrook’.

Deze specifieke plek waarover in het verleden al vaak is gesproken (Cattepoelseweg gaat over in de Hommelseweg) in de bocht, waar ook de trolleybus rijdt, is een zeer onoverzichtelijk punt.

Volgens Kentalis kunnen alle te verwachten (35) busjes op het eigen terrein worden geparkeerd totdat de leerlingen worden vervoerd. Men denkt aan een ‘perronopstelling’, waarbij de voorste busjes steeds het eerst vertrekken en daardoor doorstroming ontstaat. De omwonenden in de klankbordgroep hebben hun bedenkingen of dit in de praktijk werkbaar zal blijken en een ander punt van zorg is waar de overige – particuliere auto’s moeten parkeren.

De wethouder geeft aan dat – als een en ander nader is uitgewerkt – de afdeling Mobiliteit (Verkeer) zal meekijken en meedenken over de uitwerking van de gewenste variant.

Desgewenst kan de klankbordgroep nog een beroep op de wethouder doen om nadere oplossingen te onderzoeken. Mevrouw Kundić geeft aan dat zij uiteindelijk een beslissing zal (moeten) nemen maar zij spreekt de hoop uit dat de klankbordgroep met leden van Kentalis en buurt er zelf wel uit zal komen met een ook voor de buurt acceptabele oplossing.

Illegale containers Bosweg 1

Mw. Kundić heeft kennisgenomen van de door ons geschetste problematiek en geeft aan dat het een ingewikkeld dossier is. TLO meldt dat de aanvraag voor het aanleggen van kabels en leidingen inmiddels is ingediend. De aanvraag is nog niet gepubliceerd.                      Verder is er geen actuele informatie vanuit de gemeente. (Noot: per 18-11-2023 is de aanvraag voor het aanleggen van kabels en leidingen gepubliceerd/openbaar gemaakt).

BNK geeft aan dat dit de zoveelste illegale oprichting van een vergunningplichtige aanvraag is. De wethouder benadrukt dat het op handen zijnde besluit om park Klarenbeek tot Gemeentemonument te verklaren hierin een hulpmiddel kan gaan zijn om dit soort activiteiten tegen te gaan.

Status toekenning park Klarenbeek tot gemeentemonument.

BNK heeft in 2022 een aanvraag ingediend om het park de officiële status van Monument toe te kennen. Dit wordt momenteel voorbereid en er is inmiddels met ons een gesprek geweest over de weg daar naartoe. Er is ons geschetst hoe de verdere procedure zal verlopen en dat hierin helaas aanzienlijke vertraging is ontstaan door een gelijksoortige procedure voor park Sonsbeek en Zijpendaal.

De wethouder is niet van de actualiteit op de hoogte; TLO verwijst naar de desbetreffende ambtenaar voor meer informatie.

Einde bijeenkomst

De voorzitter bedankt de wethouder voor haar aanwezigheid en zij geeft aan dat ze graag bereid is bij gelegenheid een volgende keer opnieuw een vergadering te willen bijwonen.