Update 8 augustus 2019

Naar aanleiding van het verstrekken van de definitieve vergunning (zie: update 21 maart 2019) hebben een aantal betrokkenen, waaronder Wim Teeuwisse en Kees Kleinendorst (beiden bestuurslid BNK) hun teleurstelling geuit over de procesgang bij het college van burgemeester en wethouders.

De brief kunt u hier inzien door op de link te klikken:  Brief aan B&W inz. Procesgang kindercentrum Jacobiberg 19-6-19 geanonimiseerd      (De namen van de overige betrokkenen zijn om privacy redenen geanonimiseerd).

Op 9 juli ontving de voorzitter van BNK, Wim Teeuwisse (als enige betrokkene) een reactie via de post van het college.

Hierin schrijft het college o.a.:

“Het is begrijpelijk dat het achteraf legaliseren van illegale werkzaamheden gevoelens van onrecht kan oproepen. ODRA (de omgevingsdienst die de aanvragen toetst) en de gemeente Arnhem volgen hierbij echter de juridisch aangewezen weg”.

Wij zien echter wel in dat zowel het resultaat van het proces als de hierbij gehanteerde werkwijze kunnen leiden tot ontevredenheid. Naar aanleiding van deze zaak hebben wij daarom enkele maatregelen genomen. Allereerst zijn en worden er in het interne werkproces bij de gemeente, in samenwerking met ODRA, enkele aanpassingen doorgevoerd”.

“Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden om bij het doelbewust niet aanvragen van een omgevingsvergunning een boete te kunnen opleggen”.

Zie:  brief college d.d. 09-07-19  (op de link klikken):

Antwoord B&W inz. Procesgang kindercentrum Jacobiberg

 

Update 21 maart 2019

De inrichting van de buitenruimte bij kindercentrum Elfenbosch/Jacobiberg, gelegen in het park Klarenbeek, is zonder vergunning gerealiseerd.  De gemeente heeft achteraf de vergunning alsnog verleend. (zie Update 2 januari 2019) Hiertegen zijn volgens opgave van de gemeente, 70 bezwaarschriften ingediend. Die zullen door de bezwaarschriftencommissie worden behandeld in een hoorzitting op de ochtend van vrijdag 26 april 2019.

Nadere mededelingen van de gemeente volgen ongeveer 10 dagen voor de zitting.

Update 2 januari 2019

Op 21 december 2018 heeft het College van  burgemeester en wethouders (B&W) van Arnhem de vergunning voor de inrichting van de buitenruimte van kinderdagverblijf Elfenbosch/Jacobiberg verleend. Het gaat hier om het achteraf goedkeuren (!)  van wat eerder zonder vergunning is gerealiseerd. De goedkeuring is gebaseerd op een advies van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Door het besluit worden de betonnen keermuren, de houten schuren, de terreinverharding, de uitbreiding van het terrein aan de ‘noordkant’  en de hekwerken goedgekeurd.

 

                 

Pas op 27 december 2018 is door ODRA het besluit van 21 december gestuurd naar de meeste bewoners die een zienswijze hebben ingediend, echter om onduidelijke redenen niet naar alle indieners van een zienswijze. Hoe dat laatste heeft kunnen  gebeuren wordt nog uitgezocht.

Wat in de onderbouwing van het besluit opvalt is dat het zonder vergunning bouwen van een betonnen keerwand van 1,80 meter hoog met daar bovenop een houten schuur van 4,0 x 4,0 meter en 2,5 meter hoog geen rol van betekenis heeft gespeeld in het uiteindelijk toch verlenen van de vergunning.  Dit zet de deur wagenwijd open om deze werkwijze vaker in Arnhem toe te passen. Verder valt op dat de beschermde status van ‘Park’ weinig gewicht in de schaal heeft gelegd.

Bewoners die het niet eens zijn met het door B&W genomen besluit kunnen een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift sluit op 1 februari 2019 (31 januari laatste dag om in te dienen). Alleen belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen dat ontvankelijk is. Belanghebbenden zijn bewoners met een woning die direct grenst aan Jacobiberg of met een woning die uitzicht heeft op Jacobiberg. Bewoners met een woning niet grenzend aan of zonder uitzicht op Jacobiberg, maar die wel een zienswijze hebben ingediend, kunnen ook als belanghebbende worden aangemerkt.

 

 

Update 15 oktober 2018

De termijn waarbinnen de gemeente een beslissing over de terreininrichting moet nemen is -bijna- verstreken. Er is besloten om deze met 6 weken te verlengen.
Er zijn ruim 60 zienswijzen ingediend.  Door de gemeenteraad zijn er inmiddels vragen aan de wethouder over dit dossier gesteld. De wethouder op de hoogte gebracht van de ingediende zienswijzen.

Het handhavingsverzoek is opgeschort tot een beslissing is genomen. Het doel van het handhavingsverzoek is om het terrein in de oorspronkelijke staat terug te brengen. (Dus zonder de illegale constructies en toevoegingen)

 

Update 15 september 2018

Na bestudering van de aanvraag en de tekeningen voor de terreininrichting en speelplaats van het kindercentrum Jacobiberg blijkt dat er niets is gewijzigd ten opzicht van wat er  zonder vergunningen al is gebouwd:

 • Er vindt een grote “verstening” plaats, van 35 m2 naar 440 m2. Verder is een 28 meter lange betonnen keerwand geplaatst, die in hoogte varieert van 1,80 tot 1,90 meter.
 • Daarbovenop staat al het geraamte van een grote schuur van 4,00 x 4,00 meter en 2,50 meter hoog.
 • De combinatie van de hoge betonnen keerwand en de daarop geplaatste schuur is zo massaal dat de ruimtelijkheid van de oorspronkelijke situatie (een schuin weglopend bostalud) volledig onderuit wordt gehaald.

Er is oorspronkelijk gemeld dat er 10 parkeerplaatsen nodig zijn voor brengen en halen van kinderen. Op tekening staan er slechts 4 getekend, waardoor er naar verwachting sprake zal zijn van onvoldoende parkeercapaciteit.

De aanvraag voor de bouw van de terreininrichting en keerwand  die nu is ingediend is volstrekt in tegenspraak met het bestemmingsplan Monnikenhuizen-Klarenbeek (behoud van het groene en landschappelijke karakter van het park is voorwaarde) en het Natuurbeheerplan van de provincie Gelderland.
ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) heeft op dit moment nog geen advies uitgebracht aan B&W: er is ook nog geen besluit genomen over de aanvraag.

 

Er bestaat dus nog de mogelijkheid om uw zienswijze (= bezwaar) kenbaar te maken bij ODRA.

Wie dat wil doen, kan gebruik maken van een model zienswijze, een overzicht met feiten voor een zienswijze en een tekening van de terreininrichting:

Zie:

BNK voorbeeld Bezwaar_Zienswijze Kindercentrum Elfenbosch 15 09 2018

EN:

BNK Jacobiberg _ Elfenbosch feiten voor zienswijze

EN:

Terreininrichting Elfenbosch 3867483_1534861266807_3108-06-910-nieuwe_situatie 21-08-2018

 

Zie ook de publicatie van  de Omgevingsdienst (ODRA):

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-187364.html

 

 

Update 7 september 2018

Onlangs heeft de eigenaar een aanvraag ingediend voor de terreininrichting en speelplaats van het kindercentrum.

Omwonenden en het Bewonersnetwerk hebben grote bezwaren tegen de aangebrachte voorzieningen, die o.a. bestaan uit een betonnen keermuur met een hoogte van 1,80 meter.
Wij zijn van mening dat dit:

 • in tegenspraak is met eerdere toezeggingen;
 • een zware aantasting is van het karakter van park Klarenbeek, en
 • in strijd is met het Bestemmingsplan.

De  tekeningen vragen wij op bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en plaatsen deze op onze website.
De gemeente heeft over de aanvraag nog geen besluit genomen, maar u kunt nu al uw zienswijze kenbaar maken bij de ODRA.

Dit kunt u doen door een email te sturen naar:

postbus@odra.nl onder vermelding van zaaknummer; 195 27 34 51,  OLOnummer 386 74 83.
Bij publicatie van de tekening op onze website zullen wij een voorbeeldbrief toevoegen, die u kunt gebruiken als voorbeeld voor het indienen van uw zienswijze.

Zie ook de publicatie van  de Omgevingsdienst (ODRA):

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-187364.html

 

 

Update 13 augustus 2018

Eerder is op onze site al melding gemaakt van het, in strijd met de verleende vergunningen, plaatsen van de grote betonnen keerwanden en een dito schuur op de buitenruimte van het kindercentrum Elfenbosch/Jacobiberg. Zoals u eerder op onze site heeft kunnen lezen zijn, mede door actie van BNK, de werkzaamheden stilgelegd door ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem).

BNK heeft op grond van deze bouwactiviteiten een brief verzonden aan de directie van kinderdagverblijf Elfenbosch/Jacobiberg en spreekt in deze brief haar teleurstelling uit over de gevolgde werkwijze en het gebrek aan openheid.

Voor de volledige op 8 augustus 2018 door BNK verzonden brief (om privacy redenen zijn de adresgegevens geanonimiseerd) zie:

Brief BNK aan directie Kindercentrum Elfenbosch _inz. bouw buitenruimte 080818

 

Een kopie van deze brief is ook aan de leden van de gemeenteraad gestuurd: de ontwikkeling rond Jacobiberg heeft de aandacht van meerdere raadsleden.

 

 

Update 12 juli

In de week van 2 juli kreeg het BNK Arnhem de melding dat er een betonnen muur is geplaatst bij de Jacobiberg /kindercentrum Elfenbosch, waarvoor (nog?) geen vergunning is verleend.
Wij hebben dit vorige week besproken in onze vergadering met de wijkmanager van het Team leefomgeving. Ook hebben we contact gelegd met ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem).
De bouw van de muur is nu tijdelijk stil gelegd.

Wij hebben inmiddels de bewoners die op 7 juni jongstleden aanwezig waren op de informatiebijeenkomst met betrekking tot Jacobiberg / kindercentrum Elfenbosch een informatieve mail gestuurd. Zie onze mail aan bewoners :

Mail buurtbewoners inz. buitenwerk_muur Jacobiberg

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn melden wij dat hier op onze site.

 

Update 28 juni 2018:

Anders dan eerder bericht zal de BSO Monnikenhuizen NIET worden verplaatst en gaat dus geen deel uitmaken van locatie ‘Elfenbosch”/Jacobiberg.
Ook zal de BSO opvang van de locatie Monnikensteeg tijdens de vakantie  bij BSO/kindercentrum “Elfenbosch” worden ondergebracht.

Update 16 juni 2018:

Op 7 juni 2018 heeft een vervolgbijeenkomst over BSO/Kindercentrum “Elfenbosch” plaatsgevonden tussen BNK Arnhem, aanwonenden en de directie van BSO/Kindercentrum “Elfenbosch”. Het Elfenbosch opent in de 2e week van juli de Buitenschoolse Opvang (BSO).  BSO Monnikenhuizen wordt verplaatst en gaat deel uitmaken van locatie ‘Elfenbosch”/Jacobiberg.
In tegenstelling tot de BSO zal het kinderdagverblijf pas na de zomervakantie starten.

De BSO wordt niet verplaatst van Monnikenhuizen naar Kindercentrum Jacobiberg.
De BSO opvang tijdens de vakantie van de Monnikensteeg wordt door  Kindercentrum Jacobiberg gedaan.

 

Kernpunten :

 • Het aantal opvangplaatsen voor het kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) zal geleidelijk oplopen tot maximaal  78 kinderen en voor de BSO (4 tot 12 jaar) tot maximaal 68. De directie van “Elfenbosch “verwacht opgrond van eerdere ervaringen dat deze maximale aantallen niet gehaald gaan worden.
 • Bovenaan de toegangsweg  van “Elfenbosch” worden 10 parkeerplaatsen aangelegd voor het brengen en halen van de kinderen die gebruik maken van het kinderdagverblijf.
 • De kinderen voor de BSO worden door medewerkers van “Elfenbosch” opgehaald met elektrische bakfietsen.
 • Elfenbosch zal door de week en tijdens (school)vakanties open zijn van 7.30 tot 18.30 uur.
 • De verkeerssituatie/aansluiting op de Thomas a Kempislaan is inmiddels aangepast, maar de snelheid van het verkeer aldaar blijft een punt van zorg voor zowel Elfenbosch als bewoners: tegelijk met de groei van het aantal kinderen dat gebruik maakt/ondergebracht wordt op ” Elfenbosch” zal de verkeersveiligheid naar verwachting een groter probleem/aandachtspunt worden.

BNK zal bij de gemeente blijven aandringen op snelheidremmende maatregelen. Dat geldt ook voor de kruising Dalweg -Hommelseweg-Thomas à Kempislaan.

Voor meerinformatie hieromtrent: zie  onze artikelen op elders op onze site:

Voorrangsregeling Pad-Jacobiberg – Thomas à Kempislaan               :      http://bnkarnhem.nl/voorrangsregeling-pad-jacobiberg-thomas-a-kempislaan/

Problematiek Kruispunt Dalweg- Hommelseweg-Th. à Kempislaan :      http://bnkarnhem.nl/kruispunt-dalweg-hommelseweg-thomas-a-kempislaan/

 

Update 21 Mei 2018:

Voor bewoners van Thomas á Kempislaan 1 t/m 17 en Hommelseweg 482 t/m 512 is op donderdag 07 juni 2018 een bijeenkomst gepland in de vergaderruimte van openluchtzwembad Klarenbeek, Hommelseweg 536 om 19.30 uur.

Al enige tijd wordt druk gebouwd aan en in het voormalige muziekcentrum De Jacobiberg. De nieuwe eigenaar is van plan hier een kinderopvang te realiseren. Het Bewonersnetwerk Klarenbeek Arnhem heeft hierover al diverse keren gesproken met de gemeente en de eigenaar.

Op donderdag 7 juni 2018 is er een voorlichting over de actuele stand van zaken.  Daarvoor zijn niet alleen de eigenaar en de architect uitgenodigd maar ook de gemeente Arnhem hebben wij verzocht hierbij aanwezig te zijn. Dit in verband met de stand van zaken die betrekking hebben tot de bouw en de verkeerssituatie. Ook hopen we duidelijkheid te krijgen over de openingsdatum en het aantal kinderen dat het centrum zal bezoeken.

Omdat er ook een kleine buitenspeelplaats bij het gebouw komt, nodigen wij niet alleen de directe buren uit voor deze bijeenkomst, maar ook de bewoners aan de Hommelseweg van wie de achtertuinen uitkijken op de Jacobiberg.

In verband met de voorbereiding verzoeken wij betreffende bewoners vooraf aan te geven met hoeveel personen u komt via het volgende e-mailadres: info@BNKArnhem.nl.

20 Februari 2018:

De Jacobiberg krijgt als nieuwe bestemming kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (BSO). De verbouwing is in volle gang. Het ligt in de planning om in mei/juni 2018 te openen. Wij hebben in januari jl. een overleg georganiseerd met de nieuwe eigenaar van Jacobiberg, dhr H. De Geus en zijn architect en de direct betrokken bewoners. Onderwerpen van gesprek waren parkeergelegenheid en de verkeersveiligheid van de toegangsweg Jacobiberg naar de Thomas á Kempislaan.
De bewoners benadrukten het belang van voldoende parkeergelegenheid voor personeel en voor de breng-en-haal-momenten van de kinderen. Daarnaast geven bewoners aan graag de bestaande parkeerplaatsen voor hun huis te willen blijven gebruiken.
Er zullen verkeersmaatregelen nodig zijn met de aansluiting van de doorgaande Thomas á Kempislaan. De eigenaar is in overleg met de gemeente over het aantal parkeerplaatsen en de genoemde verkeersveiligheid. Zodra er meer duidelijk is over mogelijke oplossingen,vindt er een vervolg overleg plaats. Hiervoor zullen ook bewoners aan de Hommelseweg worden uitgenodigd.