Update 25 januari 2019

Nu de uitkomst van de enquête bekend is, wil de gemeente optie 1 (‘niet-reguleren’) gaan uitwerken.  Gedacht wordt aan het plaatsen van paaltjes en bloembakken: dit om onjuist parkeren tegen te gaan.  Wie mee wil werken aan de uitwerking van dit plan kan zich aanmelden via: info@bnkarnhem.nl

Voor meer informatie zie onze brief:

Brief BNK Dalweg 2019 info 1 d.d. 25_01_2019

 

Update 13 December 2018

Uitslag van de bewonersenquête door Gemeente Arnhem bekend gemaakt

Donderdagavond 13 december 2018 is door de gemeente tijdens een informatieavond in “De nieuwe Hommel”, het buurthuis van Sint Marten, de uitslag van de onder de bewoners gehouden enquête bekend gemaakt.

In de enquête konden de bewoners kiezen uit 2 varianten:

Variant 1: De bestaande situatie handhaven
Variant 2:  Het invoeren betaald parkeren met vergunningen

 

De uitslag ven de enquête is :

83% van de bewoners heeft  gekozen voor de variant “Niet betaald parkeren” (variant 1).

Lees meer:

Enquête parkeren Sint Marten_Sonsbeekkwartier _Korte beschrijving_

 

Voor de officiële bekendmaking op de website van Sint Marten zie:

https://www.sintmartensonsbeekkwartier.nl/nieuws/geen-parkeerregulering-sint-marten-sonsbeekkwartier

 

 

 

Update November 2018

 

WEL OF NIET BETAALD PARKEREN:

Inmiddels (eind november 2018) hebben alle bewoners in het betreffende gebied via een brochure informatie ontvangen over het parkeerplan. De volledige tekst van de brochure is te vinden onder:

https://drive.google.com/file/d/1IUmQ5bSP-rsARAGiWYpQovMPxQoWJ2Hs/view?usp=sharing

De bewoners van het gebied kunnen met een unieke code die zij van de gemeente hebben ontvangen tot 3 december 2018 hun voorkeur voor de verschillende keuzevarianten aangeven.

Er zijn twee ‘inloopavonden’ georganiseerd waar bewoners informatie kunnen krijgen over de verschillende plannen:

  • woensdag 21 november 2018  (van 19.00u tot 20.30u).
  • woensdag 25 november 2018  (van 19.00u tot 20.30u).

Locatie inloopavonden: De Nieuwe Hommel, Het buurthuis van Sint Marten/Sonsbeekkwartier. Adres: de Wiltstraat 6, 6821 CE Arnhem)


“De Nieuwe Hommel” de Wiltstraat 6 Arnhem

 

Het Team Leefomgeving van de gemeente zal op donderdag 13 december 2018 om 19.30 uur, eveneens in de Nieuwe Hommel de uitslag bekend maken.

 

De gemeente heeft alle informatie ook digitaal beschikbaar gesteld op de site van Sint Marten Sonsbeekkwartier:

https://www.sintmartensonsbeekkwartier.nl/ .

 

Voor informatie op de gemeentelijke site, zie:

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Mijn_wijk/sint_marten_en_sonsbeek/Parkeerplan_Sint_Marten_en_Sonsbeekkwartier

 

Inmiddels is er ook ‘tegengeluid’ te horen. Degenen die nieuwsgierig zijn naar die argumenten, kunnen de informatie vinden op deze website:

https://www.vrijparkerensonsbeek.nl/.

 

Het Bewonersnetwerk Klarenbeek Arnhem (BNK Arnhem) is namens de bewoners aan de noordkant van de Dalweg. (inclusief de school: De Wijzer) vertegenwoordigd geweest in de werkgroep Parkeren Sint Marten/Sonsbeekkwartier.

In de werkgroep heeft BNK er – met succes –  ervoor gepleit dat, als het zou komen tot een plan betaald parkeren, het mogelijk blijft om auto’s bij de school De Wijzer te parkeren voor het wegbrengen en ophalen van de kinderen zonder dat hiervoor iedere keer betaald hoeft te worden.

 

BNK Arnhem benadrukt dat het van groot belang is dat IEDEREEN daadwerkelijk zijn / haar stem laat horen en dus deelneemt aan de digitale enquête. Dit kan tot uiterlijk 3 december 2018. In de werkgroep is geen besluit genomen: de gemeente laat het besluit afhangen van de opkomst en de uitslag van de enquête.

 

Voor meer informatie over het plan of de enquête: dan kunt u contact opnemen met Marianne van Sommeren telefoonnummer 026-3774615 of mailen via

parkerensintmartensonsbeek@arnhem.nl.

 

Update 31 augustus 2018:

Enquête over parkeren uitgesteld

Op maandag 2018 27 augustus heeft een aantal vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem weer indringend over het parkeerplan Sint Marten / Sonsbeekkwartier gesproken met leden van de werkgroep.  In de loop van deze inhoudelijke bespreking werd steeds duidelijker dat de gemeente Arnhem vele vragen van de werkgroepleden nog niet kan beantwoorden.
Daarom is afgesproken dat de gemeente het plan verder zal uitwerken zodat er op het moment dat de bewonersenquête gehouden zal worden een duidelijk plan ligt.

Dat proces kost zoveel tijd dat de oorspronkelijke planning aangepast moet worden. De enquête zal daarom zeker niet in september 2018 gehouden worden maar op een later tijdstip.  Op dit moment kan de gemeente nog geen nieuw tijdstip noemen. Wel is men van mening dat e.e.a. voortvarend moet worden opgepakt want “voortgang blijft erg belangrijk”.

 

Update 7 augustus 2018 :

Referendum / bewonersenquête over parkeren

Zoals reeds eerder gemeld op deze site hebben de bewoners van de wijk Sint Marten Sonsbeekkwartier aangegeven parkeeroverlast te ervaren. De gemeente Arnhem (het ‘Team Leefomgeving’) heeft dit onderzocht en daarbij ook gekeken naar de parkeerdruk in de omliggende straten:

  • Graaf Ottoplein en omgeving en
  • Sonsbeek Noord (inclusief de Dalweg).

Al enkele maanden is het Team Leefomgeving bezig een plan te ontwikkelen om de parkeerdruk te reguleren. Ook is er gesproken met de werkgroep waarin een lid van ons Bewonersnetwerk Klarenbeek permanent is vertegenwoordigd. Het gemeentelijk plan betekent o.a. (betaalde) parkeervergunningen voor de bewoners.

In het plan van de gemeente Arnhem zoals dat nu ontwikkeld is zal betaald parkeren worden ingevoerd voor de wijken I, II en III.
(Zoals u op onderstaande kaart kunt zien is zal er in het huidige plan geen betaald parkeren worden ingevoerd voor “onze” wijk Klarenbeek e.o.)

 

Zie de kaart : Kaart betaald parkeren Wijk I, II, III _ Referendum 20180723

 

Na de zomervakantie zal de gemeente alle bewoners in de betreffende wijken schriftelijk informeren over de redenen voor deze keuze.
De verwachting is dat eind september door middel van een bewonersenquête een keuze wordt gemaakt: voor of tegen invoering van het plan ‘betaald parkeren’.
Het Bewonersnetwerk Klarenbeek heeft erop aangedrongen dat er vooraf nog een gelegenheid zal zijn nadere informatie te verkrijgen.
De gemeente heeft derhalve een bijeenkomst is toegezegd, maar een datum voor deze bijeenkomst is tot op het moment van schrijven van deze ‘tussenstand (7 augustus 2018) nog niet bekend.

Ook is nog niet officieel bekend op welke wijze de stemmen geteld gaan worden: per totale wijk of per deelwijk. Vermoedelijk zal dit laatste het geval zijn. In alle gevallen is het duidelijk dat het van groot belang is dat iedereen die in een van de drie deelwijken woont, ook daadwerkelijk zijn / haar stem uitbrengt. De gemeente geeft aan te willen luisteren naar de wensen van de bewoners: een hoge opkomst is dan wel een vereiste!

Zodra de datum voor de door de gemeente toegezegde informatiebijeenkomst bekend is publiceren wij dit op onze site.

 

 

Update 20 Juni 2018 :

Op donderdag 7 juni 2018 heeft de gemeente Arnhem een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over het parkeren in de wijken:

  • Sint-Marten,
  • Omgeving Graaf Ottoplein en
  • ‘Sonsbeek-Noord’.

Omdat ook de Dalweg onderdeel is van het te ontwikkelen parkeerplan is ook het Bewonersnetwerk Klarenbeek (BNK Arnhem) aanwezig geweest.
Tijdens de goed bezochte avond kregen de aanwezigen vooral uitleg over één van de mogelijke varianten:

Betaald parkeren.
 
De volledige presentatie van die avond kunt u inzien via volgende link: Gemeentelijk Verslag Bewonersavond Parkeerplan St. Marten Sonsbeekkwartier 7 juni

Tijdens een kort tevoren gehouden digitale peiling onder de bewoners leek – zo was de conclusie van het team leefomgeving van de gemeente Arnhem – er draagvlak voor het invoeren van betaald parkeren.
Bewoners zullen dan een vergunning ontvangen (momenteel 141 euro per jaar) en voor bezoekers een pas voor driehonderd uur parkeren (21 euro).
De aanwezigen waren in meerderheid geen voorstander van deze optie: “door dit plan komen er niet meer parkeerplaatsen” en hadden bezwaar tegen de wijze waarop ruimte werd gecreëerd.

In het plan van de gemeente komt er namelijk meer ruimte omdat men bewoners met een Parkeerplaats Op Eigen Terrein (POET) geen vergunning wil verstrekken en ‘tweede’ auto’s zullen elders (op zgn. satellietparkeerplaatsen) gestald moeten worden.

Ook kwam de vraag naar voren op welke wijze de besluitvorming zou gaan plaats vinden.
Vertegenwoordigers van de gemeente benadrukten zeer goed naar de buurt te zullen luisteren.
Een precieze invulling van die afspraak (quorum – meerderheid)  kon nog niet worden gegeven.

Vooraf –zo bleek uit de sheets–  was bedacht dat de gemeenteraad kort na de zomervakantie een voorstel zou ontvangen. Maar één van de vertegenwoordigers van het team leefomgeving van de gemeente Arnhem gaf in het slotwoord aan op grond van de signalen van deze avond daaraan te twijfelen.

 

Update 22 Mei 2018

Op donderdag 07 juni 2018 is er een vervolgbijeenkomst in:

Het Stadstheater, Velperbinnensingel 10, 6811 BP Arnhem
Aanvang om 19.30 uur.

(In verband met een digitale peiling verzoekt de organisatie bezoekers een smartphone mee te nemen).

Het team leefomgeving van de gemeente Arnhem heeft de afgelopen maanden een aantal maal met de werkgroep overlegd. De gemeente Arnhem heeft besloten dat het noordelijke deel van de Dalweg (inclusief basisschool De Wijzer) onder het gebied valt waarvoor een parkeerplan wordt gemaakt. Daarom is er een vertegenwoordiger namens het Bewonersnetwerk Klarenbeek Arnhem voor dit gedeelte betrokken. Via een huis-aan-huis-brief zijn alle betreffende bewoners en vertegenwoordigers van de basisschool hierover geïnformeerd.

 

Inhoudelijk zijn inmiddels veel zaken besproken:

– blauwe zone: te fraudegevoelig

– meer controle zonder een vergunningensysteem: te kostbaar

– wel of niet meer dan één vergunning per adres

– extra parkeerplekken realiseren op ‘satellietplekken’

Binnen het totale gebied: 1)  Sint Marten 2)  omgeving Graaf Ottoplein) Sonsbeek-Noord zijn niet alleen de ervaren problemen verschillend; ook mogelijke oplossingen worden zeer verschillend gewaardeerd.  NB: ook “niets-doen” is een theoretische oplossing.

 

Stand van  zaken 20 februari 2018:

In Sint-Marten en in het Sonsbeekkwartier kunnen bewoners hun auto’s vaak niet voor de deur van hun huis parkeren. Dat komt gedeeltelijk omdat de wijken zijn gebouwd in een tijd dat er geen auto’s waren. Inmiddels is dat anders: bij sommige beneden- en bovenwoningen horen vier auto’s. Een werkgroep van vertegenwoordigers van de gemeente brengt samen met bewoners uit deze wijken de parkeerproblematiek in beeld. Ook is een van de leden van ons bewonersnetwerk uitgenodigd. Reden hiervan is dat de Dalweg deel uitmaakt van het mogelijk te ontwerpen parkeerplan, en ook om te bezien of eventueel te nemen maatregelen (ongunstige) effecten hebben op de parkeerruimte in onze wijk.

 

Ontstaan Parkeerproblemen in Sint Marten – Sonsbeekkwartier:

Al vele jaren ervaren de bewoners in deze wijken dat er teveel auto’s in hun straten staan geparkeerd. Voor een deel van de wijk bestaat sinds enkele jaren een systeem met parkeren voor vergunninghouders. Er zijn echter meer vergunningen uitgegeven dan dat er parkeerplaatsen zijn. Er is ook een wachtlijst om een vergunning te krijgen.

Bovendien breidt het parkeerprobleem zich uit. Enerzijds door het parkeren van auto’s door bewoners uit de vergunning-wijken, anderzijds door automobilisten die in het centrum moeten zijn voor werk, winkelen en gratis willen parkeren.

Daarbij komt dat in sommige straten (St. Antonielaan) te weinig parkeerruimte is om bij ieder huis een auto te parkeren. Eind 2017 heeft de gemeente besloten met een werkgroep aan de slag te gaan en te kijken of er een aanvaardbare oplossing gevonden kan worden. Het bewonersnetwerk is hierbij betrokken omdat de Dalweg de  noordelijke buitengrens is van het gebied waarvoor een plan gemaakt wordt.

Maar ook als dit niet het geval zou zijn geweest is het van belang dat het Bewonersnetwerk vertegenwoordigd is. Immers, uit vergelijkbare projecten in Arnhem en in andere steden is bekend dat zich een zogenaamd ‘waterbed-effect’ zal voordoen. Bewoners aan de randen van het betaalde gebied zullen gratis ‘om de hoek’ gaan parkeren. Het is dus van belang de omliggende wijken te betrekken bij het ontwikkelen van de plannen. Om die reden hebben wij erop aangedrongen dat ook vertegenwoordigers van de Vogelwijk en Klarendal bij het proces worden betrokken.