De huidige status is van Park Klarenbeek is: ‘gemeentelijk stadspark’. BNK wil echter dat Park Klarenbeek de status krijgt van een ‘gemeentelijk monument’. Die wijziging is niet zo maar een woordenspel: die andere status (gemeentelijk monument)  is van groot belang.

Een gemeentelijk monument is “een  landschappelijke structuur die op grond van een (gemeentelijke)monumentenverordening bescherming geniet vanwege bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarde.  Als deze status is verleend, dient de eigenaar het monument in stand te houden en er zorgvuldig mee om te gaan. Een wijziging of verbouwing kan slechts plaatsvinden als er een omgevingsvergunning voor monumenten is aangevraagd en toegekend”.

Juist om die laatste reden wil BNK dat de status van Park Klarenbeek wordt gewijzigd in  ‘gemeentelijk monument’. Dat dit niet onmogelijk is, blijkt o.a. uit een recent aangenomen motie in de gemeenteraad van Arnhem m.b.t. het dorp Elden en een boomgaard tussen de Rijksweg-West en de Huissensedijk.

Historische betekenis

Het is velen niet bekend dat  Park Klarenbeek het oudste stadspark van Arnhem is: het is aangekocht in 1886. Het park kent grote stukken groen in het gebied en gebleken is dat voortdurende alertheid noodzakelijk blijft zodat deze behouden blijven. Daarbij is zeker ook een  punt van aandacht de groenvisie die de gemeente Arnhem opstelt. In die groenvisie moet er inzicht komen in het planmatige onderhoud van de buitenruimte. BNK heeft in het overleg met de wethouder (maart 2022) erop gewezen dat betrokkenheid en participatie (bijvoorbeeld d.m.v. schouwwandelingen) vanuit de wijk daarbij van groot belang zijn.

Zie in ons website archief: : Schouwwandeling Park Klarenbeek en: Informatieve rondgang Park Klarenbeek

Ook het beheer van Park Klarenbeek behoeft aandacht en een visie voor de komende 20 jaar is dan ook zeer wenselijk: die stellen we graag op samen met de afdeling Parken en Bossen van de gemeente Arnhem.

Gemeentelijk monument

Als Park Klarenbeek inderdaad de status krijgt van gemeentelijk monument is daarin vastgesteld dat het park een gebied is met een bijzonder cultuurhistorisch karakter dat behouden moet blijven. Ook voorkomt zo’n status ongewenste ontwikkelingen. En dat kunnen er vele zijn.

In de laatste jaren zijn er diverse plannen (proefballonnetjes?) geweest zoals het bouwen van woningen langs de Bosweg en  extra bebouwing bij de voormalige Buitenschool. Met de huidige status (gemeentelijk stadspark) is het betrekkelijk eenvoudig bepaalde plekken in Park Klarenbeek te bebouwen. Er geldt nu slechts een vage omschrijving die inhoudt dat “de gronden bestemd zijn voor het behoud of herstel van cultuurhistorische-, landschaps- of natuurwaarden”. Als Park Klarenbeek de status van gemeentelijk monument verwerft, zal de kans op afkalvende parkranden door bebouwing in hoge mate verminderen.