Update burgerparticipatie juni 2020

Projectvoorstel Burgerparticipatie

In april 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het projectvoorstel Aan de slag met Burgerparticipatie en het daarin beschreven proces en activiteiten die bijdragen aan de betrokkenheid van de inwoners van Arnhem

Het projectvoorstel is in samenspraak met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, College van B & W, opgesteld door de raad-werkgroep burgerparticipatie en besproken in een informerende rondetafelgesprek. Tijdens deze avond zijn gesprekken gevoerd en concrete adviezen gegeven om het projectvoorstel te versterken. In het definitieve projectvoorstel zijn adviezen en aanscherpingen voortkomend uit deze bijeenkomst verwerkt en is het concept-projectvoorstel aangepast.

Zie bijlage:

Projectvoorstel “Aan de slag met Burgerparticipatie in Arnhem”_

7 maart 2020:

Werkgroep Burgerparticipatie

Op uitnodiging van de gemeente heeft BNK. uw bewonersnetwerk Klarenbeek e.0. , deelgenomen aan de rondetafelgesprekken die Raad van de gemeente Arnhem op 22 januari organiseerde.

Het doel was de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken rond burgerparticipatie en te evalueren of de destijds gestelde doelen zijn/worden gehaald.

Leidraad voor deze bijeenkomst was het volgende document, opgesteld door de Raadswerkgrep “Burgerparticipatie”:

Burgerparticipatie. Raadswerkgroep 20 januari 2020 : Concrete voorstellen en aanpassingen projectvoorstel

 

Op 22 januari waren circa 50 bewoners van Arnhem aanwezig om in een zestal gespreksgroepen te praten over “wat gaat er goed en wat kan beter”. Deze gesprekken werden ook bijgewoond door een aantal raadsleden. Uit deze groepen werd één vertegenwoordiger aangewezen die in deel 2 van de bijeenkomst in een gesprek met de gemeenteraad en wethouders de conclusies mochten samenvatten.

Het resultaat van deze samenvatting kunt u bekijken op de website van de gemeente:

(https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/617979/Politieke%20Avond%2022-01-2020).

 

Punten die in de gesprekken aan de orde kwamen waren o.a.:

  • wees als gemeente transparant, geen ‘verborgen agenda’s’;
  • zorg voor cultuuromslag bij de ambtenaren (meer naar buiten toe optreden);
  • leidt de Teams Leefomgeving op en geef trainingen ter verbetering van de communicatie;
  • wie/wanneer/hoe bewoners betrekken bij plannen;
  • hoe bereik je (alle) bewoners;
  • spreek/schrijf begrijpelijke taal.

Uiteindelijk heeft bovenstaande geleid tot de aanbevelingen aan de gemeenteraad zoals die in de bijlage gemeld zijn (zie bijlage).

 

Vervolgtraject:

De planning die de gemeente voor ogen heeft, is de volgende:

na uitwerking van bovenstaande in maart 2020 aan de gemeenteraad instemming vragen over de aanbevelingen en de raad opdragen om verder vorm te geven aan deze aanbevelingen en de burgerparticipatie verder te ontwikkelen.

Burgerpart Concrete voorstellen en aanpassingen projectvoorstel