Groot onderhoud wegen en paden in onze wijk

De gemeente Arnhem heeft jaarlijks een budget van vele miljoenen voor ‘groot onderhoud’ in de begroting opgenomen. Dat geld wordt gelukkig niet gelijkelijk verdeeld over de verschillende wijken maar men kijkt kritisch naar waar groot onderhoud van wegen en paden nodig is. Daarbij kijkt men niet slechts een paar maanden vooruit maar er wordt een planning gemaakt voor een aantal jaren. Nieuw is dat de mensen van ‘groot onderhoud´ samen met de burgers willen kijken of hun technische beoordeling overeen komt met de wensen van de wijkbewoners.

 

Experimentele rondwandeling

Daarom is in onze wijk een een experiment gestart en op de oproep mee te wandelen, vragen te stellen en / of alternatieven voor te stellen had een tiental wijkbewoners positief gereageerd. Daarom stond een groepje personen op donderdag 17 juni aan het einde van de middag bij de voormalige Buitenschool aan de Bosweg te wachten op de start van ‘een sportieve wandeling’ door de wijk. Immers: een samenkomen van een zo grote groep was op dat moment niet geoorloofd binnen de maatregelen tegen COVD-19; een sportieve wandeling met – ruim- anderhalve meter onderlinge afstand – bleek wel toegestaan.

We  zijn gestart met door via het pad naast de voormalige Buitenschool ‘heuvel-op’ te gaan.  Dit is – zo blijkt uit de borden- een wandelpad. Er mogen dus geen auto’s rijden en ook mag er niet gefietst worden.  Het pad staat in de gemeentelijke planning genoteerd als ‘wegvak dat geheel opnieuw bestraat gaat worden”. Tijdens de wandeling bleek dat een ‘volledige herbestrating’ niet alleen niet nodig is, maar zelfs niet gewenst. Het rustieke karakter van het pad moet – zo vonden de aanwezige deelnemers – in stand blijven en unaniem was men van mening dat met reparaties van kuilen en ‘bollingen’ veroorzaakt door boomwortels veel beter aan de eis voldaan kon worden.  Ook zal op een aantal plekken goed gekeken moeten worden dat het pad wel toegankelijk is voor bijvoorbeeld rollators en rolstoelen: inclusiviteit is terecht een van de speerpunten in het Arnhemse beleid

 

Kritische vragen en opmerkingen

Bij het begin van een van de andere ander paden (richting de volkstuintjes) staan enkele (verkeers-)borden die vragen oproepen: zie foto:

Het bovenste bord geeft aan dat het een voetpad is en daaronder staat een extra bord zoals dat ook elders in Park Klarenbeek voorkomt. Bij het wandelen over het pad blijkt dat er op diverse plaatsen (gevaarlijke) drempels liggen: zonder aanduiding d.m.v. een bord. Duidelijk is dat  automobilisten en fietsers gebruik maken van dit voetpad (!!) om naar de volkstuinen gaan.

De gedachte – bij degenen van groot onderhoud – hiervan in de (verre) toekomst een ‘halfverhard’ pad te maken, lijkt sympathiek. Het is immers formeel een wandelpad maar uiteraard moet heel goed besproken worden hoe frequent gemotoriseerd verkeer (toch) gebruik maakt van dit pad.  BNK en de andere aanwezigen hebben aangegeven in beginsel sympathiek te staan tegenover plannen op dergelijke locaties de bestrating te veranderen in ‘halfverhard’ (beter voor regenwaterafvoer en dus milieuvriendelijker). Maar noodzakelijke voorwaarde is wel dat de gemeente, indien men op enig moment dit voornemen zou hebben, tijdig en goed overlegt met de vereniging van betrokken volkstuinders

 

Planning en combineren van werkzaamheden

Ook hebben de vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem uitleg geven over het ‘rafelen’ van het asfalt op diverse plekken.  Dit is een verschijnsel waarbij de bovenlaag van een weg enigszins loslaat en het betekent dat over enkele jaren groot onderhoud noodzakelijk is.  Omdat de gemeente werkt met meerjarenplanning is het (soms) mogelijk die op termijn noodzakelijke werkzaamheden naar voren te halen en te combineren met andere werkzaamheden.  Zo zal de Thomas à Kempislaan nog dit kalenderjaar (2021 opnieuw geasfalteerd worden hoewel dit nu nog niet strikt noodzakelijk is.  Maar juist vanwege de combinatie van werkzaamheden (en dus ook van omleidingen etc.) – in dit geval samen met de aanleg van een rotonde op de kruising met Hommelseweg en Dalweg – kan een grote efficiency-winst worden bereikt.  Daarom is besloten de aanleg van de rotonde en de asfaltering van de Thomas à Kempislaan gelijktijdig uit te voeren.

 

Geslaagd experiment

Na anderhalf uur konden de aanwezigen bewoners van BNK met tevredenheid constateren dat het ‘samen door de wijk wandelen’ hun meer duidelijkheid heeft gebracht. Ook de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente waren blij met de betrokkenheid van onze bewoners en met de gemaakte opmerkingen en suggesties. Kortom: een zeer geslaagd experiment. BNK zal in onze wijk in voorkomende situaties dan ook weer zo’n ‘schouw’ organiseren.  De gemeente gaat na deze ervaring zeker met andere wijken overleggen of deze opzet ook elders in Arnhem kan worden doorgevoerd.

 

Zie ook:      Besteding budget groot onderhoud paden en wegen