Op 27 oktober heeft de schouwwandeling door Park Klarenbeek plaatsgevonden. Hieronder treft u het verslag aan:

Verslag rondgang schouw d.d. 27-10-2022 13.00 uur park Klarenbeek.

Aanwezig: 14 belangstellenden en 4 medewerkers van/namens de gemeente. Rondgang onder leiding van Jan Floor en Rob Borst.

Rob Borst is Senioradviseur en Beheerder Bossen en Parken en als zodanig betrokken bij zowel beleid als bij uitvoering.

 Algemeen:

De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuwe beheervisie: Het betreft dan niet meer alleen park Klarenbeek, maar ook Hazegrietje en Braamberg. Doel is om het gebied qua visie aan te laten sluiten bij Sonsbeek/Zijpendaal/Gulden Bodem. Men zal ook aan betrokkenen inbreng vragen. De visie zal naar verwachting in 2023 gereed zijn.

Actueel is momenteel de vraag van de gemeente Arnhem naar ideeën over het gebruik van de parken als evenementenlocaties. Hierop ontstaat een levendige diskussie met als conclusie dat park Klarenbeek zich niet leent voor grootschalige evenementen, maar eventueel kleinschaligheid wel te overwegen zou zijn. Dit zou ook in de visie aan de orde gesteld kunnen worden.

1.Weides:

De lege weides worden niet meer verpacht; de weides (ook die aan de zuidkant van de Bosweg) die momenteel in gebruik zijn zullen op termijn vrij komen en ook in het park worden ingepast. De bodem zal op natuurlijke wijze moeten verschralen en er zal sinusvormig gemaaid worden (met afvoer maaisel). De bedoeling is om deze te laten begroeien met natuurlijke kruiden/grassen. Hiermee zal tevens worden bereikt dat hemelwater in de hellingen wordt opgenomen en niet meer afstroomt richting Bosweg.

De huidige weides van boerderij Presikhaaf zullen mogelijk ook als zodanig worden aangepast.

 2. Stallen:

De twee leegstaande stallen worden binnenkort verwijderd; hiervoor komt niets meer in de plaats. De tijdelijke bewoner zal dan zijn vertrokken.

 3. Mondriaan:

De schilder Piet Mondriaan heeft twee vergezichten op Klarenbeek gemaakt en er leeft een idee om -door middel van een metalen lijst- deze plekken te markeren. Nadere uitwerking moet nog volgen. E.e.a. is overigens vergunningplichtig.

4. Van Heemstrabank/uitzicht over Arnhem:

Al-dan-niet herstellen van de oorspronkelijke zichtlijnen is vooralsnog niet aan de orde: men verwacht dat hier zelfs “ de politiek” een uitspraak over zal moeten doen als drastische wijziging aan de orde zou zijn. Wel is het plan om nog deze periode (2022) de lage begroeiing (vogelkers en opschot) te verwijderen en hiervoor een inheemse vogelkers terug te plaatsen. Doel is om het zicht op het dal weer te herstellen én erosie van de helling te voorkomen. In dit kader roept Jan Floor op om zich als vrijwilliger aan te melden voor deze snoeiwerkzaamheden. Opgeven bij Jan Floor.

5. Grove Den:

Deze grove den is waarschijnlijk de oudste dennenboom in het park. Een schatting van de leeftijd is niet te maken, maar hij is zeker meer dan 100 jaar oud. De gezondheid laat te wensen over en men wil een zaailing poten om op deze plek een nakomeling te krijgen.

Dit deel van het park is in het verleden -zelfs al vanaf de tijd dat het klooster Monnikenhuizen er stond – een gebruikslandgoed geweest. Dit deel werd gebruikt voor het verkrijgen van stookhout. Dit kan men zien aan de “ gespleten”- beuken en aan de vele vertakkingen aan de voet van de oude eiken.

6. Hoofdlaan:

De hoofdlaan – vanaf de Monnikensteeg naar de volkstuinen – is al erg aangetast door het afsterven van een flink aantal beukenbomen. Waar men  voorheen dacht aan het vervangen van zo’n hele beukenlaan, wordt nu gekozen voor het bijplaatsen van jonge bomen. Het onderste deel van het wandelpad is in het verleden verhard met allerlei materialen, tot aan het gebruik van stukken asfalt toe. Inventarisatie wees uit dat er gelukkig géén asbesthoudend materiaal is gestort. Sanering van dit stuk staat gepland, maar is budgettair een kostbare zaak. Als er gerooid gaat worden, zal het volledige hout ter plaatse behouden blijven. Valrichting zal zoveel mogelijk plaatsvinden haaks op de hellingen om erosie van de hellingen te voorkomen.

Einde rondgang ca 15.30 uur.