Verslag schouwwandeling park Klarenbeek d.d. 27-10-2023

De wandeling begon bij de Jacobiberg om 13.00 uur. Aanwezig waren Van Parken en Bossen: Jan Floor en Rob Borst en een belangstellende collega van deze dienst. 7 belangstellenden – met evenzoveel kleuren paraplu’s – namen deel aan de wandeling.

De gelopen route van de Schouwwandeling

Bij de Jacobiberg (locatie 1) kwamen de volgende zaken aan de orde:

Twee dode bomen nabij het woonhuis (nummer 11-13) achter kinderopvang Blos worden gekapt; De boomkrans rond de beuk op het parkeerterrein en de begroeiing van de betonnen keermuren zullen door Parken en Bossen worden besproken met de eigenaar van het gebouw. (Betreft: Omgevingsvergunning no 195 211 7328 en 195 273 451 d.d 21-12-2018.)

Savoieberg/Gele Giezenberg)* (in de oksel van het zwembad):

Op de plaats van gesneuvelde bomen zijn laagblijvende struiken aangeplant: doel grotere biodiversiteit. Jan Floor vertelt over het zich wijzigende beleid om niet meer ‘preventief’ te kappen en verwijderen dood hout, maar meer het bos zijn eigen leven te laten leiden.

 

 

Hier kijken we vol bewondering naar de holle beuk die nog zeer vitaal is

 

Beheervisie:

Tevens is hier toegelicht hoe het staat met de nieuwe Beheervisie. Deze gaat niet alleen over het park Klarenbeek, maar ook over het Hazegrietje en Braamberg.

 • Planning nu is: concept is bij diverse afdelingen uiteengezet; reactie tot eind 2023; (Voor een verdere toelichting op de presentatie van de gemeente hierover zie :  Beheervisie Park Klarenbeek – Hazegrietje- Braamberg
 • Concept bespreken (vanaf maart 2024) met alle partijen die op een of andere manier bij dit gebied zijn betrokken- de zgn “stakeholders” .
 • Inbreng van deze partijen – zie hieronder – en verwerken in definitief concept;
 • Vaststellen door de Gemeenteraad/College van B&W in 2024.

Tijdens de wandeling kwamen al wandelend de volgende vraagpunten hiervoor aan de orde:

 • Inrichten vrijgekomen paardenweides (zicht vanaf punt 3): wel-of geen heggen;
 • Huidige afrasteringen weg of behouden;
 • Rol van de stadsboerderij; incidenteel begrazen, alleen op natuurlijke wijze bemesten;
 • Uitsterfbeleid resterende particuliere paardenweitjes (inklusief die op De Braamberg);
 • De rol van de Bosweg en het verharde koeienpad tussen de Bosweg en de Thomas a Kempislaan (locatie 4 op het kaartje);
 • Hondenlosloopgebied: uitbreiden, inkrimpen of wijzigen;
 • Waterstroom Hommelseweg bij watertoren Vitens; asfalt verwijderen?;
 • Bosrand oostzijde Weg naar de Steenen Tafel: behouden of ‘open’ maken.

De rondgang:

De weide tussen de woningen aan de Hommelseweg en het park/zwembad (locatie 2) wordt niet meer intensief begraasd: hierdoor is de wateroverlast vanaf de Savoieberg naar de woningen toe geheel verdwenen.

De bramenstruiken tussen de meidoorn zullen niet door de gemeente worden verwijderd. De – op meer plaatsen voorkomende – laurier zal als exoot actief worden weggehaald.

Bij locatie 3 kijken we over de mooie heling richting De Steenen Tafel.

Hier wordt gefilosofeerd over afscheidingen met meidoorn en al-dan-niet handhaven bestaande padenstructuur.

Als we ons omdraaien en richting stad kijken, zien we een enorme beuk tussen ons en het zwembad. Er is ooit geopperde om deze te verwijderen omdat die het zicht vanaf de Steenen Tafel op de Eusebiuskerk belemmert. Unaniem standpunt van de aanwezigen: boom laten staan!!!

De weide direct langs dit pad, parallel aan het bad (locatie 3A)  is recent teruggegeven aan de gemeente: Geertje van der Geest hield hier haar schapen, maar is haar kudde aan het inkrimpen.

De weide bij het koeienpad

Bij het koeienpad (locatie 4) is aangegeven dat dit als onbehagelijk wordt ervaren als het donker is. Dit pad wordt veel gebruikt door wandelaars uit Klarendal en Mussenwijk: ook door mensen die slecht ter been zijn. Het verharde pad is in goede staat, dus lijkt het voor de hand te liggen dat dit ook zo gehandhaafd blijft.

De hedera bij de uitkijkpost van het zwembad werd juist gesnoeid: hier geeft Parken en Bossen aan dat men toe gaat naar een beleid waarbij niet meer alles meteen wordt gesnoeid, maar dat dit over langere termijn zal gaan plaatsvinden. Hierdoor zullen insecten, bijen, vogels etc. meer van hun gading kunnen vinden.

We vervolgen onze weg en staan even stil bij de bomen naast het Thomas a Kempiscollege die afgelopen zomer in brand zijn gestoken (foto). De loofboom zal het wel redden, maar de spar zal worden gerooid.

De verbrande bomen bij het Th, á Kempiscollege

 

De Bosweg overstekend – via een ‘olifantenpaadje’- komen we in het oostelijk bosgebied van het park (locatie 5). De vorm van deze bult laat grofweg twee concentrische cirkels zien: waarschijnlijk was dit een uitkijkpunt in lang vervlogen tijden. Desgevraagd zijn we het er over eens, dat dit illegale paadje (ook stroomgebied naar het lager gelegen deel) zal worden afgesloten met forse boomstammen. Hiervoor kan ook een te kappen boom in de beukenlaan (locatie 6) worden gebruikt. Deze is in heel slechte staat en heeft nauwelijks  blad ontwikkeld. Ook is op de gehele stam zwam zichtbaar. Deze laan is in herontwikkeling met winterlindes, dus ook hier komt een vervangende boom terug.

We lopen terug langs de Steenen Wieg/Groene Wieg* (zie de foto in het verslag van de vorige wandeling: Verslag Schouwwandeling Park Klarenbeek 09-05-2023) en de plek waar vroeger de Gemeentewerf stond. Dit terrein wordt beheerd door de stichting Arnhem Zoemt en is inmiddels getransformeerd tot een prachtige kruidenweide.

Weer de bult op bij het Sterrebosch geeft Jan Floor aan dat de dode beuk (locatie 7) in de weide zal worden vervangen door een Lindenboom.

Circa 16.00 uur komt er een einde aan de interessante en leerzame wandeling en worden Jan Floor en Rob Borst hartelijk bedankt voor hun toelichtingen. Hierna kan iedereen op weg naar huis en -vooral- voor droge kleren.

Noot* :

In de Wandelkaart van circa 1900 zoals afgebeeld komen de namen: savoieberg en Steenen Wieg voor; in de kaart van o.a. Beheervisie park Klarenbeek 2007 staan deze als resp. Gele Giezenberg en Groene Wieg benoemd.

De huidige Thomas á Kempislaan wordt in de oude kaart aangegeven als “St. Antoniuslaan”.

 Noot 2:

Op onze  website kunt u het artikel lezen over de  ‘monumentenstatus park Klarenbeek ’ met daarin de uitgebreide Cultuurhistorische Analyse Landgoed Klarenbeek. Deze analyse -in opdracht van het gemeentebestuur – bevat zeer interessante beschouwingen en kaarten/foto’s van dit gebied. Van harte aanbevolen voor geïnteresseerden in het park.

Zie: Cultuurhistorische Analyse Landgoed Klarenbeek