De werkzaamheden op en aan de Bosweg inmiddels afgerond. Dat gebeurde ook binnen de daarvoor gestelde tijd.

Van diverse kanten is BNK inmiddels benaderd met (negatief) commentaar op de nu aangebrachte aanpassingen/voorzieningen. De strekking van het commentaar is dat de nu genomen maatregelen hun doel niet bereiken (namelijk de snelheid van het gemotoriseerde verkeer voldoende beperken). Ook vindt men dat het bestede budget beter en effectiever ingezet had kunnen en moeten worden.

De snelheid van het gemotoriseerde verkeer wordt nu niet goed beperkt, omdat:

  • De overgangen op de kruisingen in hetzelfde vlak liggen als de asfaltweg.
  • De drie aangebrachte drempels simpelweg kunnen worden omzeild  door met de auto over het fietsgedeelte te rijden.

Het bewonersnetwerk Klarenbeek e.o. betreurt het dat de gemeente de opmerkingen en aanbevelingen die vorig jaar in twee bijeenkomsten door belangstellenden hierover zijn ingebracht, niet zijn meegenomen in de uiteindelijk getroffen maatregelen.

Ook is in november vorig jaar nadrukkelijk met de wethouder van gedachten gewisseld over de gewenste effecten. Toen is afgesproken dat afdoende maatregelen dienen te worden getroffen voor zowel de fietsveiligheid als het beperken van de snelheid van het gemotoriseerde verkeer.

De afspraak was dat in december 2018 een goed plan zou worden voorgelegd. Tot onze ontsteltenis is te kennen gegeven dat dat de aangepaste werkzaamheden (zie de schets in ons vorige artikel) zonder verdere discussie in uitvoering zullen worden genomen.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.