Minder Parkeerplaatsen – mobiliteit

De gemeente Arnhem werkt op dit moment aan een Discussienota Parkeren. De discussie over een Parkeerbeleid voor de stad Arnhem is gevoed door discussie in diverse wijken: o.a. St. Marten en Klarendal. Hier is duidelijk geworden dat het invoeren van een ‘wijkparkeerplan’ direct gevolgen zal hebben voor aangrenzende wijken, Dit is bijvoorbeeld ook duidelijk geworden bij het parkeerbeleid in het Spijkerkwartier; dat heeft de parkeerdruk in Klarendal verhoogd. Daarom dient er een stadsbrede aanpak te komen.

 

Discussienota Parkeren

In de ‘Discussienota Parkeren’ zal een aantal oplossingsrichtingen met de daarbij behorende effecten worden beschreven. Uiteindelijke moet dit leiden tot een visie op parkeren in Arnhem. Ter voorbereiding van deze notitie heeft de gemeente Arnhem een aantal (digitale) gesprekken gevoerd: ook met vertegenwoordigers van wijken.  Tijdens een van de gesprekken (medio december 2021) was ook een vertegenwoordiger van BNK betrokken.

Gemeente Arnhem heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven te werken binnen de volgende kaders:

  • De wijken moeten groen en leefbaar zijn (worden)
  • Er moet sprake zijn van een bereikbare en bruisende binnenstad
  • Arnhem zal meer inwoners krijgen

 

Parkeerbeleid; onjuiste term

Gemeente wil praten over: parkeerbeleid.  Uit de mondelinge toelichting bleek dat men bedoelde: reductie van het aantal auto’s in Arnhem. Dit omdat dit een gevolg is van de omgevingsvisie waarin staat dat er meer groen moet komen in Arnhem.

Vanuit BNK, gesteund door o.a. wijk Schuytgraaf – is ervoor gepleit de discussie dan ook niet te voeren onder de noemer van parkeren maar met als uitgangspunt: groenvisie.  Daarbij moet de gemeente aangeven wat de bedoeling/opzet is: reductie van het aantal parkeerplaatsen. Immers: de term parkeerbeleid wekt de -onjuiste- indruk dat het erom gaat (meer) parkeerplaatsen te creëren en een (in sommige wijken) bestaand parkeerprobleem op te lossen.

 

Noodzaak tot stadsbrede aanpak

Tijdens de bijeenkomst heeft BNK aangegeven dat het inderdaad noodzakelijk is te komen tot een stadsbrede aanpak. Wanneer dit niet zou gebeuren, zal er altijd een ‘waterbed-effect’ ontstaan. Het is bekend dat werknemers in en bezoekers aan de binnenstad parkeren in de wijken die grenzen aan het centrum. Wanneer de ‘oplossing’ gezocht wordt door een parkeerbeleid in te voeren in de direct aangrenzende wijken, zal de parkeeroverlast verschuiven naar de daaraan grenzende wijken enz.. Geen oplossing dus, maar een verschuiving. Daarom zal het noodzakelijk zijn een parkeerbeleid voor de gehele stad Arnhem in te voeren (en dat zal ongetwijfeld weer leiden tot extra parkeerdruk net buiten de stadsgrenzen.)

Momenteel kent Arnhem een lappendeken aan maatregelen (blauwe schijf, betaald parkeren, vergunningen, max. één auto vergunning per adres). Unaniem is ervoor gepleit te komen tot een stadsbrede aanpak (één systeem) met eventueel verschillende tarieven (zones). De aanwezige deskundigen namens de gemeente gaven aan dat dit echter politiek zeer waarschijnlijk niet haalbaar zou zijn…

 

Goede communicatie door de gemeente Arnhem

Volledigheidshalve is het van belang op te merken dat BNK heeft aangegeven geen ‘spreekbuis’ te zijn van onze gehele wijk en/of namens alle bewoners te spreken. In algemene zin geldt dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor een goede communicatie met bewoners. De communicatie vanuit de gemeente dient dan ook nog op gang te komen. Uiteraard is BNK, waar mogelijk, bereid de informatiekanalen (Website. Nieuwsbrief) beschikbaar te stellen. Maar in algemene zin geldt dat een – bewonersoverleg/werkgroep niet altijd een juiste afspiegeling van de hele wijk.

 

Minder parkeerplaatsen

Als de gemeente Arnhem inderdaad het uitgangspunt: “de wijken moeten groen en leefbaar zijn” wil hanteren, zal de gemeente vanaf het begin duidelijk moeten maken dat het beleid is dat er in de wijken dus minder parkeerplaatsen komen. BNK heeft van nabij de discussie over parkeerbeleid in St. Marten meegemaakt.  Veel wijkbewoners dachten aanvankelijk dat de discussie over het parkeerbeleid erop gericht was méér parkeerplaatsen te creëren. Toen duidelijk werd dat dit niet het geval was, maar dat bijv. het bezit van een tweede auto ontmoedigd werd, sloeg de stemming om. In een referendum heeft de wijk het voorstel vervolgens met grote meerderheid afgewezen.

 

Oplossingen in een groen Arnhem

In de te verschijnen discussienota zal dan ook – naar de mening van BNK – zeer duidelijk naar voren moeten komen dat Arnhem onvoldoende plek heeft om de groei van het aantal auto’s bij te houden en voor alle auto’s een parkeerplaats ‘voor de deur’ te creëren.  Er zullen dan ook keuzes gemaakt moeten worden: leefbare wijk of bijv. extra parkeerplaatsen. Bijvoorbeeld: toestaan van parkeren op eigen grond én voor eigen inrit.  Arnhem heeft voor de discussie duidelijke kaders gesteld: “de wijken moeten groen en leefbaar zijn”. Naar de mening van BNK zou het dan ook beter zijn niet slechts over parkeren te spreken, maar over leefbaarheid en mobiliteit.

 

Bijlage

In de bijlage van de bijeenkomst d.d. 14 december 2021 is een samenvatting van de besproken punten opgenomen : HIER te lezen.                                                                                                       Wanneer er meer duidelijk is over de parkeervisie van de gemeente Arnhem is momenteel niet bekend.  Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen maar waarschijnlijk zal e.e.a. pas door het college van B&W worden uitgewerkt na de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 16 maart 2022.