In het laatste BNK overleg van 6 december jl.  is door de gemeente kort uiteengezet welke plannen uitgevoerd gaan worden op de Bosweg.
De gemeente heeft inmiddels bij de laatste twee bijeenkomsten (18 januari en 28 februari van dit jaar) aanwezige bewoners per brief geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden.
Uit de verzonden brief zou men kunnen opmaken dat deze plannen de instemming van BNK hebben. Dit is echter niet het geval. Het BNK neemt geen standpunten in namens de bewoners.

De gemeente heeft toegezegd op korte termijn te gaan starten met de werkzaamheden. In de brief van de gemeente staan telefoonnummers voor het geval u vragen over de plannen of de uitvoering heeft.

 

Klik hier voor: Brief Gemeente inz. uitvoering werkzaamheden Bosweg 19_12_18

Wij hebben de plannen vergeleken met eerder getoonde en besproken versies van de plannen tot aanpassing van de Bosweg:

Ten opzichte van de presentatie van 28 februari worden de volgende maatregelen wel uitgevoerd:

  • Er komen totaal drie drempels: Twee tussen kruising Hommelseweg/Bosweg en de boerderijen en één ongeveer halverwege de Drie Gasthuizen;
  • De voorrangskruising met de Van Croesfeldstraat en de Bosweg en die naar de huisnummers 1 t/m/ 5 wordt opgeheven;
  • De kruisingen met de Van Croesfeldstraat (bij het Arentheem) en die naar de huisnummers 1 t/m 5 krijgen een klinkerplateau. De klinkerplateaus worden nu in hetzelfde vlak als het asfalt aangelegd;
  • Bij de volkstuinen ‘bovenaan’ de Bosweg komen twee parkeerplaatsen langs de weg in de vorm van “graskeien”.

Klik hier voor: Overzicht Bosweg aanpassingen December 2018

 

In het nu gepresenteerde plan zien we ten opzichte van eerdere tekeningen de volgende punten niet meer terug:

  • De ‘omgekeerde drempel’ in de flauwe bocht;
  • De verhoging van de klinkerplateaus;
  • Het klinkerplateau ter hoogte van de volkstuinen en het ”Koepad’/ Oversteekplaats bij het “Koepad”.

Helaas motiveert de gemeente het besluit om deze aanpassingen achterwege te laten niet. BNK vraagt de gemeente om nadere toelichting.

BNK merkt op dat er in het nu voorgelegde uitvoeringsplan geen rekening is gehouden met de opmerkingen die belangstellenden op de twee bijeenkomsten hebben ingebracht:

  • Voorkom dat gemotoriseerd verkeer via het fietspad gedeeltelijk de drempels omzeilen; bijvoorbeeld door groen langs het fietspad aan te brengen;
  • Voorkom afsnijden van de haakse aansluiting Bosweg vanaf de voormalige Gemeentewerf door het plaatsen van een blokkade.
  • Verhoog de klinker plateaus zodat ze ook snelheidsremmend gaan functioneren (en niet vooral alleen maar lawaai maken.)

Ook zijn we erg benieuwd of de drempels de benodigde en toegezegde steilte krijgen die het gemotoriseerde verkeer moeten dwingen om maximaal 30 km/uur te rijden.
Zodra er meer informatie beschikbaar is / relevante ontwikkelingen zijn publiceren wij dat op onze website.