Update oktober 2023

De huidige stand van zaken:

Woensdag 11 oktober 2023 hebben Robin Driessen en Rob Borst, resp. bestuursadviseur en manager Bossen en Parken in onze BNK-vergadering een toelichting gegeven over de op te stellen Beheervisie 2024-2034.

De vorige visie (2007-2017) is niet meer actueel en er dient een bredere visie voor deze groene delen van Arnhem-Noord te worden opgesteld. Zo wordt nu ook de buurt Hazegrietje en Braamberg betrokken in deze visie. Hierdoor ontstaat als het ware één beheergebied tussen de parken Sonsbeek/Zijpendaal en Klarenbeek.

De presentatie die wij kregen vindt u – met toestemming van de gemeente – in de volgende bijlage:

Beheervisie Park Klarenbeek, Hazegrietje en Braamberg _11okt23

 

Wat komt ervoor in de plaats?

Het is de bedoeling om voor dit gebied een nieuw overlegplatform op te richten. Hierin zullen in beginsel alle betrokkenen van en in dit gebied zitting kunnen nemen. BNK heeft op verzoek een lijst opgesteld van 21 instellingen/bedrijven etc. die actief zijn in dit gebied. De gemeente zal beoordelen of deze voor een duurzaam overleg worden uitgenodigd. De tot nu toe gebruikelijke halfjaarlijkse schouwwandelingen zullen worden afgeschaft. Van degenen die deelnemen aan de taakgroep zal worden gevraagd om structureel deel te nemen aan de bijeenkomsten; de vrijblijvendheid zal hiermee gaan verdwijnen. Participanten krijgen wel zeggenschap (‘meedenken’); een beslissing – als dit aan de orde is –  blijft uiteindelijk bij de gemeente.

Hoe verder?

  • Zoals nu gepresenteerd, zal dit ook worden uiteengezet tijdens een ‘brede’ bijeenkomst: hiervoor ontvangen betrokkenen tijdig een uitnodiging: 4e kwartaal ’23;
  • Dit zal resulteren in een eerste opzet van de eigenlijke visie ;
  • Er zal een presentatie worden gegeven van de visie: 1e ’24 ;
  • Dit zal leiden tot een eindconcept: zomer ‘24;
  • De visie wordt vastgesteld in het college van B&W en de Raad zomer ‘24;
  • De visie zal dienen als leidraad voor het beheer voor de komende periode.

 

Update april 2018:

Inmiddels hebben wij van de gemeente begrepen dat er géén nieuwe visie voor het park wordt opgesteld. Volgens het gemeentebestuur is de kwaliteit van park Klarenbeek voldoende ingebed in de groennota’s die recent zijn vastgesteld.
Het bewonersnetwerk blijft hierover met de gemeente van gedachten wisselen. We houden u op de hoogte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 23 februari 2018:

De ontwikkeling van het stadspark Klarenbeek is door de gemeente in 2007 opgesteld in de beheervisie 2007-2017.
Tijdens een bijeenkomst met bewoners heeft de gemeente gevraagd om mee te denken over de beheervisie 2017- 2027. Dat is de reden dat wij een oproep doen aan belangstellenden. Zodra de gemeente ons hierover benadert gaan we hiermee beginnen. De verwachting is dat dit medio 2018 van start gaat.

Zie ook: https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Groenbeheer/groenbeheer2/Groenplan