Update januari 2021

De gemeente heeft 15 januari de direct omwonenden van het pleintje bij de Sint Antonielaan geïnformeerd over de aanpassing van het pleintje bij de aanleg van de rotonde. Er zijn, op basis van de ingeleverde ideeën door deze bewoners, 3 schetsen gemaakt waar deze bewoners een voorkeur voor kunnen uitspreken tot 24 januari. De variant met de meeste stemmen wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp dat begin april klaar is.

Bij de schetsen van deze 3 opties heeft de gemeente een toelichting geschreven. U kunt HIER klikken om de toelichting met legenda te openen/lezen.

De schetsen van de 3 verschillende varianten kunt u hieronder bekijken door op de link te klikken:

 

De totale invulling van de rotonde wordt uiterlijk half februari bekend en plaatst BNK dan ook op haar site ter informatie. De planning is dat de rotonde deze zomer in de schoolvakantie wordt aangelegd. September 2021 is deze dan klaar en de herinrichting van het pleintje zal in oktober afgerond worden.

 

Update december 2020

Het is gelukt! De financiering van de rotonde is er. Dat betekent dat de rotonde in de zomer van 2021 wordt aangelegd. De planning is dat de rotonde op 4 september 2021  gereed is. BNK is positief over dit besluit, want de verkeersveiligheid (zeker voor fietsers) wordt hiermee zeer verbeterd. Het pleintje aan de Sint Antonielaan wordt ook heringericht. Alle direct omwonenden worden op 18-12-2020 door de gemeente per brief geïnformeerd en kunnen meedenken over de herinrichting van het pleintje.

De gemeente heeft ons ten behoeve van de burgerparticipatie een eerste schets gestuurd als uitgangspunt van de nieuwe situatie, die u hieronder kunt bekijken (Dit is een 1e schets van de rotonde die er komt. Het ontwerp is in week 5 van 2021 gereed).  Dit geeft dus een indicatie en is geen tekening waarop je nu kunt zien hoe alles precies wordt! :

Schets nieuw ontwerp Rotonde Thomas a Kempislaan /Dalweg t.b.v. Burgerparticipatie

 

Door Corona is het niet mogelijk een bijeenkomst te organiseren om mensen te informeren. De gemeente heeft nu een creatief pakketje gemaakt waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen met hun ideeën over het pleintje en kunnen insturen. Uit de ontvangen ideeën worden 3 ontwerpen gemaakt waarover bewoners dan hun mening weer kunnen geven. Eind januari is het ontwerp dan bekend. BNK is positief over het rechtstreeks betrekken van de bewoners en hoopt dat de ambitieuze planning van de werkzaamheden wordt gehaald!

 

Update oktober 2020

Over de aangevraagde subsidie zou eind september/ begin oktober door het ministerie van Verkeer en Waterstaat een besluit genomen worden. Het ministerie heeft veel aanvragen voor subsidie ontvangen en is deze nu aan  het beoordelen. De beslistermijn is met 6 weken verlengd. Dat betekent dat er op z’n vroegst eind november pas bericht volgt. De gemeente gaat wel door met voorbereidingen. Zodra er meer informatie bekend is publiceren we dat hier.

 

Update augustus 2020 

Met dank aan Elsebeth Hoeven, redactie Sint Marten Sonsbeek, plaatsen wij de volgende actuele informatie over de verkeersplannen in ons gebied :

De Hommelseweg gaat in 2021 op de schop. De weg is toe aan groot onderhoud, het vernieuwen van de riolering en nieuw asfalt. Wijkbewoners hebben zorgen over de veiligheid van de weg. Zoals op de kruising van de Dalweg naar de Thomas a Kempislaan. Fietsers en automobilisten rijden hier vaak hard de bult af, terwijl ook scholieren hier oversteken. Bewonersinitiatief Hommelseweg-veilig en bewonersnetwerk Klarenbeek zijn hierover in gesprek met de gemeente. Na onderzoek bleek voor de gemeente een rotonde de beste optie. Hiervoor heeft Arnhem bij het Rijk subsidie aangevraagd.

 

Om het fietsverkeer op de Hommelseweg veilig baan te geven, heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de provincie. De Hommelseweg wordt vanaf de Agnietenstraat tot aan de Graaf Lodewijk een 30 kilometer zone, met een smallere autoweg terwijl aan weerszijden de parkeerplaatsen blijven. Vanaf de Graaf Lodewijk tot aan de Dalweg delen automobilist en fietser de weg met de bus. De gemeente denkt hier aan een goot midden in de weg waardoor passeren onaantrekkelijk wordt.

T-Splitsing Agnietenstraat- Hommelseweg, gezien richting Graaf Lodewijkstraat

Verder wordt een deel van het riool onder de Dalweg aangepakt en is ook hier nieuw wegdek nodig. De gemeente wil hier meer groen en minder verharding. Voor het inrichten van de zone bij basisschool De Wijzer is subsidie aangevraagd om ook hier een 30 kilometer zone te maken.

 

Basisschool “De Wijzer” aan de Dalweg

De gemeente rekent op de subsidies maar zeker is dat nog niet. Wel wil de projectgroep van de gemeente bewoners vast uitnodigen mee te denken over de inrichting van de wegen rondom de rotonde op de kruising Dalweg-Hommelseweg.

 

                 
Kruising Hommelseweg / Thomas a Kempislaan / Dalweg , gezien vanuit meerdere richtingen

 

Bewoners kunnen hun wensen, ideeën en knelpunten over regenwatermanagement, groen, parkeren delen met:

Projectleider Karel Jacobs: dalweg@arnhem.nl en/of hommelseweg@arnhem.nl

 

Aanvullende informatie:

BNK heeft de gemeente gevraagd de direct aanwonenden bij het kruispunt waar de rotonde is gepland persoonlijk te informeren/ betrekken. Dat gaat gebeuren in september/oktober. De voorbereidingen voor de rotonde zijn namelijk al in gang gezet, omdat een voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat rotonde voor 1-10-2021 moet zijn gerealiseerd. Door deze krappe tijd zijn de voorbereidingen gestart ook al is het nog niet zeker of er subsidie wordt ontvangen!

 

Update juli 2020

Al sinds 2017 is de aanpassing van dit kruispunt een regelmatig terugkerend onderwerp in ons overleg met de gemeente. De huidige stand van zaken is dat de gemeente een plan heeft voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor een groter gebied dan alleen dit kruispunt. Concreet gaat het over de Hommelseweg waarbij de fiets en bus dan prioriteit krijgen boven de auto. Het kruispunt wordt hierbij meegenomen. De gemeente vindt ook dat dit kruispunt veiliger moet worden en denkt daarbij aan het maken van een rotonde. Er wordt op dit moment overlegd met de provincie over de mogelijkheden subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van de plannen. Naar verwachting is in september duidelijk of de provincie daar positief tegenover staat. Na die duidelijkheid worden de plannen verder uitgewerkt en volgt overleg met omwonenden en BNK.

BNK vindt het jammer dat het zo lang heeft geduurd voor er enige actie kwam bij de gemeente. Tegelijk zijn we nu positief over de erkenning dat dit kruispunt veiliger moet worden. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet!

 

 

Update 22 Mei 2018:

Wethouder Ritsema heeft in november 2017 toegezegd dat hij de veiligheid van dit kruispunt wil verbeteren. Inmiddels heeft het bewonersnetwerk met diverse ambtenaren overleg gevoerd. Het laatste nieuws is dat dit kruispunt wordt meegenomen in het stedelijk beleid. Daarmee is de eerdere planning van herinrichting in 2019/ 2020 volgens onze inschatting vrijwel zeker van de baan.

Het kruispunt staat vermeld op de lijst met stedelijke knelpunten, waar ‘de politiek’ straks een keuze uit moet maken.  De gemeente bepaalt aan de hand van criteria als: doorstroming, fietsveiligheid, samenloop met meerdere werken, busroute en beeldkwaliteit welke verkeerssituaties zullen worden aangepakt. Deze kruising staat bij de gemeente bekend als relatief veilig, omdat er weinig ernstige ongelukken zijn gebeurd. Juist door de onoverzichtelijke situatie letten verkeersdeelnemers zelf goed op en zijn voorzichtig. aldus de gemeente.

Het BNK verwacht dat deze kruising straks door de gemeente niet als prioriteit zal worden bestempeld. Hierdoor blijft de huidige situatie bestaan. Het is nog niet bekend wanneer de gemeente haar besluit over de verbetering van verkeerssituaties zal nemen. Zodra er duidelijkheid komt melden wij dit op onze website

 

20 Februari 2018:

Dit drukke kruispunt levert zeker in de spits gevaarlijke situaties op. Tijdens de bijeenkomst van 21 november 2017 over de Bosweg brachten wij dit onderwerp ter sprake. Wethouder Ritsema heeft toegezegd de veiligheid op dit kruispunt te willen verbeteren. De wijken Klarendal en St. Marten/Sonsbeek zijn hierbij ook betrokken.
De verwachting is dat in 2018 een uitwerking komt van de proefopstelling. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, is dit hier te lezen.