Update 16 december 2021  

NOG EVEN GEDULD…

Hoewel de aannemer de werkzaamheden aan de rotonde heeft afgerond, wordt er momenteel weer druk gewerkt aan de rotonde: graafmachines verplaatsen weer heel veel zand.
Dit komt omdat -aldus de woordvoerder van de gemeente Arnhem-  “partijen voor de kabels en leidingen hun werkzaamheden niet gereed kregen voordat de aannemer aan het werk kon”.

Door corona en projecten elders, die ook vertraging hebben opliepen, ontstond er een situatie die voor ‘onze rotonde’ bijzonder slecht uitpakte.
De gemeente heeft vervolgens de keus gemaakt de werkzaamheden aan de kabels en leidingen later uit te voeren om verdere uitloop in de planning te voorkomen. Als dit niet was gebeurd zou de rotonde nog ongeveer acht weken extra afgesloten zijn geweest.

Momenteel wordt gewerkt aan de beplanting: eerst wordt er een bodemverbetering aangebracht en daarna zal de beplanting aangebracht worden. Hierbij is men o.a. afhankelijk van het weer maar het plan is dat de werkzaamheden “binnen afzienbare tijd” zijn afgerond. De doelstelling is – aldus de woordvoerder – dat nog dit jaar (2021) de bomen  geplant worden en dat begin 2022 de  overige beplanting volgt.

Al met al een zeer forse overschrijding van de oorspronkelijke planning maar we hopen dat de nieuwe rotonde een bijdrage zal leveren aan de verhoging van de verkeersveiligheid. Want uiteindelijk is dat precies waarom we als bewoners en BNK hebben geijverd voor het aanleggen van deze rotonde.

 

Update 18 november 2021

Rotonde in gebruik genomen

Inmiddels is de rotonde Hommelseweg, Dalweg, Thoma à Kempislaan al enige tijd in gebruik.  In onze vorige nieuwsbrief hebben wij lezers / omwonenden en gebruikers gevraagd suggesties en ideeën gevraagd om e.e.a. te optimaliseren. Daarop zijn enkele reacties gekomen. De ontvangen reacties zijn in drie ‘rubrieken’ te verdelen. Daarover is inmiddels contact geweest met de gemeente Arnhem. Hieronder een overzicht van de vragen met de reactie van de gemeente Arnhem.

Wateroverlast

Helaas is gebleken dat na de aanleg van de rotonde dat de wateroverlast bij ernstige regenval niet is verminderd. Integendeel: vlak voor het Tango-station op de Hommelseweg is de situatie zelfs erger geworden. (zie filmpje):

Bekijk HIER het fimpje over de wateroverlast op de Rotonde Hommelseweg

De gemeente heeft aangegeven dat dit probleem van tijdelijke aard is. Men heeft ervoor gekozen de rotonde iets hoger en “hol” aan te leggen; de Hommelseweg, Dalweg en de Thomas à Kempislaan  wateren af op die rotonde. In het midden van de rotonde zijn vijf  infiltratie putten van elk 9,5m3 inhoud geplaatst en deze staan in verbinding met nog eens acht putten onder het straatwerk aan het einde van de St. Antonielaan. Vanaf die locatie is er een verbinding met het hoofdriool onder de Hommelseweg. Op deze wijze wordt  ca. 115 m3 water in de grond opgevangen. Dat water stroomde voorheen de Hommelseweg af.

Dat onlangs  de rotonde toch tijdens een regenbui blank stond, is veroorzaakt door een tijdelijk putdeksel.  De gaatjes van die deksels raakten verstopt met bladeren. Het definitieve deksel met grotere sleuven is pas in maart 2020 leverbaar. Tot die tijd staan de deksels open met een hek erom heen. (zie foto) De gemeente verwacht dat met de nieuwe deksels het water wel in de putten stroomt. Als dat onvoldoende werkt, zal alsnog een aparte roosterkolk worden geplaatst.

Locatie bushalte

Er bestaat onduidelijkheid over de (definitieve) locatie en de inrichting van de bushalte. In de oorspronkelijke plannen was de bushalte opgenomen (midden) voor de school. Ook is gevraagd of er een vergunning voor deze bushalte nodig is en of er een abri bij wordt geplaatst.  De reactie van de gemeente geven wij hieronder integraal weer:

Er komt een abri die vergunningsvrij mag worden geplaatst. Zie de bijlage voor het ontwerp van de bushalte die wij voor de Kentalisschool gaan aanleggen. De bushalte ‘past’ niet tussen de bomen omdat de achterste uitstapplaats van een verlengde bus buiten de ruimte tussen de bomen valt. Daarvoor verplaatsen we de halteplaats iets richting de as van de weg en leggen we de bushalte voor de bomen. Hierdoor is er bovendien op het trottoir voldoende ruimte om achter de abri langs te lopen. Vanaf de overzijde van de weg maken we naar de huidige doorsteek, naast de ondergrondse container, de huidige verharding, geschikt voor voetgangers. De bomen blijven staan.

 

 

 

Verkeersbewegingen richting tankstation

Gedurende de eerste weken dat de rotonde Hommelseweg in gebruik was, hebben bewoners rond het Tango-station geconstateerd dat er fors minder autoverkeer was dat de Hommelseweg ‘opreed’ en weer ging keren via de middenberm om naar het Tango-station te rijden. Dit omdat het toen was toegestaan het benzinestation van twee kanten (vanaf de rotonde èn vanaf de Hommelseweg) in te rijden. Bewoners hebben geconstateerd dat deze situatie niet alleen rustiger was voor omwonenden  maar ook veiliger,en vanwege minder ‘omrijden’, bovendien milieuvriendelijker.  Bovendien, zo is geconstateerd,  veroorzaakt het ‘omrijdende’ tankverkeer extra overlast  op de momenten dat er busjes bij de Kentalisschool af- en aan rijden: dan staat alles vast.

Gevraagd is of het mogelijk is de nu weer ingestelde de éénrichtingsroute bij het Tango-station ongedaan te maken.

De gemeente Arnhem antwoordt hierop dat: “het ‘eenrichtingsverkeer´ is hersteld omdat de firma Q8, eigenaar van Tango, de gemeente heeft opgedragen de situatie van de rijrichting op het brandstof verkooppunt te herstellen zoals die was voor de aanleg van de rotonde. Die keuze van de bebording ligt bij Tango. Hun argument hiervoor is onder andere de beperkte ruimte op het moment dat de brandstofwagen onder de luifel staat te lossen. De redenering van de gemeente is dat de gemeente en gebruikers te gast zijn bij Tango en respecteert hun visie hierop.”

 

Update 24 oktober 2021:

Rotonde en Thoma à Kempislaan weer open voor verkeer.

Sinds half oktober is de Thomas à Kempislaan weer open.  Al het verkeer kan over het nieuwe asfalt van de rotonde bij de Rosendaalseweg naar en van de nieuwe rotonde bij de Hommelseweg / Dalweg rijden.  Zoals een van de direct aanwonenden zei: “Het heeft veel tijd gekost, maar dan heb je ook wat”.  Ruim voor de zomervakantie ontvingen aanwonenden het bericht dat de kruising ‘op de schop’ zou gaan en dat tegelijkertijd ook de Thomas à Kempislaan onder handen zou worden genomen. Een slimme planning: omdat juist in de zomervakantie er teen fietsverkeer van scholieren naar de scholen (‘t Venster en het Thomas à Kempis college) zou zijn. Lees verder

Vertraging

De realiteit bleek echter geheel anders. Door tegenvallers lagen juist in de zomervakantie alle werkzaamheden stil en de aannemer ging weer aan de slag na de bouwvakvakantie; toen ook de scholen weer begonnen. Vervolgens staken politie en andere ‘nooddiensten’ een spaak in het wiel: het bleek niet toegestaan de Thomas à Kempislaan te gaan asfalteren als ook tegelijkertijd de kruising / rotonde was afgesloten.  Maar… eind goed al goed: sinds half oktober zijn beide projecten (rotonde èn Thomas à Kempislaan) afgerond.  De komende weken zal nog een aantal werkzaamheden worden afgerond: aanleg ‘groen’ en parkeerplaatsen. (zie: Werkzaamheden Thomas a Kempislaan fase 1, 2 en 3)

Mochten er nog suggesties of ideeën zijn om e.e.a. te optimaliseren dan kunt u die sturen aan: info@bnkarnhem.nl. Wij zullen deze reacties via het Team Leefomgeving doorsturen aan de gemeente Arnhem.

 

Update 3 oktober 2021:Werkzaamheden Thomas a Kempislaan fase 1, 2 en 3

De nieuwe rotonde ter plekke van het voormalig kruispunt Hommelseweg/ Dalweg / Thomas à Kempislaan is vanaf 1 oktober 16.00 uur geopend voor verkeer! Hiermee is ter plekke gelukkig een substantieel veiliger verkeerssituatie ontstaan.

Wij ontvingen van de Gemeente een overzicht van de openstaande planning : Fase 1 (de aanleg en openstelling van de Rotonde) is nu dus afgerond. Fase 2 (herinrichting van het pleintje aan de St. Anthonielaan) is gestart en duurt van 4 oktober t/m 5 november. Fase 3, herinrichting en groot onderhoud van de Thomas à Kempislaan is eveneens begonnen en duurt volgens de door de Gemeente verstrekte planning van 27 september t/m 18 oktober dit jaar.

Voor het uitgebreide overzicht en planning zie:

Planning werkzaamheden Thomas a Kempislaan fase 1, 2 en 3

               

 

               

 

Update 26 september

Opening rotonde Hommelseweg uitgesteld (nu tot 1 oktober aanstaande 16.00uur).

Wij ontvingen van de Gemeente een overzicht van de openstaande planning : Fase 1 (de aanleg en openstelling van de Rotonde) is dus bijna afgerond. Fase 2 (herinrichting van het pleintje aan de St. Anthonielaan) en fase 3 gaan nu in. Voor een uitgebreid overzicht en planning zie:

Planning werkzaamheden Thomas a Kempislaan fase 1, 2 en 3

 

                                                 (Situatie 25 09-21)

 

Zie ook:

Thomas à Kempislaan vanaf Hommelseweg nog langer afgesloten

 

Update 12 september 2021

Bij de start van de aanleg van de rotonde Thomas à Kempislaan, Hommelseweg en Dalweg heeft de gemeente Arnhem – heel slim – bedacht ook direct de Thomas à Kempislaan opnieuw te  asfalteren. Toen de plannen gemaakt werden, was het de bedoeling deze werkzaamheden in zomervakantie te laten plaatsvinden zodat de hinder voorde scholen (Thomas à Kempis en ‘t Venster) zo gering mogelijk zouden zijn.  Alle omwonenden zijn hierover, mede op verzoek van BNK (Bewoners Netwerk Klarenbeek), medio juni per brief geïnformeerd.

Eerste vertraging

Half augustus ontvingen we bericht dat er enige vertraging was opgetreden en dat daardoor de werkzaamheden niet volgens planning konden worden afgerond. Tot overmaat van ramp bleek het ook niet mogelijk tijdens de bouwvakvakantie door te werken zodat de werkzaamheden enkele weken volledig hebben stil gelegen. Afronding zou plaatsvinden op 24 september.

Na de bouwvakvakantie heeft de aannemer overleg gehad met de ‘hulpdiensten’ (brandweer etc. ) en toe pas is duidelijk geworden dat deze geen toestemming geven voor het asfalteren van de Thomas à Kempislaan terwijl de kruising / rotonde  Thomas à Kempislaan, Hommelseweg en Dalweg nog is afgesloten.

Nog meer vertraging

Dit betekent dat de nieuwe rotonde straks (waarschijnlijk omstreeks 24 september) wel geopend zal worden, maar dat de Thomas à Kempislaan pas daarna geasfalteerd gaat worden.  Die afsluiting duurt dus nog langer. Uit publicaties is duidelijk geworden dat de gemeente inmiddels toestemming heeft gegeven werkzaamheden tot 20 oktober (!!) te verlengen.

Als BNK hebben wij bij de gemeente Arnhem en ook bij de aannemer onze verbazing hierover uitgesproken.  De nu gevolgde werkwijze (en met name de volgorde: de hulpdiensten pas informeren in een zo laat stadium) levert veel overlast voor omwonenden en scholen.  Van het oorspronkelijk idee: de overlast van de afsluiting beperken tot de zomervakantie is totaal niets terecht gekomen.

Situatie 12 september 2021

Beter overleg wenselijk

Met een een beter overleg met en tussen de diverse instanties was deze vertraging  niet nodig geweest.

Laten we hopen dat we de overlast snel kunnen vergeten als we begin oktober (??)  over de opnieuw geasfalteerde Thomas à Kempislaan en de rotonde kunnen rijden.

Vooral ook hopen we dat de gemeente Arnhem ervan leert en de hulpdiensten in een eerder stadium betrekt bij de aanbesteding van andere projecten.

 

Update 12 augustus 2021

De werkzaamheden aan de aanleg van de rotonde Hommelseweg zijn vertraagd: De kruising van de Hommelseweg met de Dalweg en de Thomas a Kempislaan in Arnhem blijft nog zeker tot vrijdag 24 september afgesloten voor verkeer.

Zie ook: Werkzaamheden aanleg rotonde Hommelseweg lopen uit

Update 15 juli 2021

Zie ook onze rubriek “nieuws'” : Werkzaamheden rotonde vorderen gestaag

Het kruispunt Thomas à Kempislaan / Hommelseweg / Dalweg is  afgesloten. Er wordt volop gewerkt aan het aanleggen van de rotonde. Het werk wordt in de komende weken voortgezet. Zoals u eerder op onze site heeft kunnen lezen is de planning dat de werkzaamheden uiterlijk 6 september zullen zijn afgerond.

Ter illustratie een paar ter plekke genomen foto’s :

 

 

                     

Oude situatie                                                                            Situatie  op 15-07-2021

 

                      

 

Update 14 mei 2021

De gemeente heeft besloten het onderhoud aan de Thomas a Kempislaan te combineren met de aanleg van de rotonde t.p.v. het kruispunt Dalweg/Hommelseweg/Thomas à Kempislaan. Naast het opnieuw asfalteren van de weg worden drie verkeersremmende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn:

– bij de oversteek bij Klein Vijverdal: het aanbrengen markering op het asfalt in de vorm van kanalisatiestrepen en een bliksemschicht om het verkeer bij deze oversteek te vertragen.

– bij het kinderdagverblijf BLOS (de voormalige Jacobiberg), tegenover de Zwaluwstraat: de realisatie van een wegversmalling met een “middensteunpunt”. Dit middensteunpunt geeft een rustpunt voor voetgangers bij het oversteken.

– tussen de Hendrik van Kalkarstraat en Klein Vijverdal : het aanbrengen van een drempel in de asfaltweg.

 

De uit te voeren aanpassingen kunt u HIER in groot formaat en in detail bekijken. (= Schets onderhoud Thomas à Kempislaan)

 

 

 

 

 

Update 6 mei 2021

Gemeentelijk verkeersbesluit inzake de rotonde t.p.v. kruispunt Dalweg/Hommelseweg/Thomas à Kempislaan genomen:

De gemeente Arnhem heeft een verkeersbesluit genomen over de te realiseren rotonde t.p.v. het kruispunt Dalweg/Hommelseweg/Thomas à Kempislaan. Daarin staan o.m. de tijdelijk te nemen verkeersmaatregelen in de periode van de bouw/realisatie. Volgens de planning zal dat zijn in de periode van 14 juni tot uiterlijk 6 september 2021.

Ter informatie plaatsen wij het hele verkeersbesluit op onze site:  HIER kunt u de gehele tekst van het verkeersbesluit lezen.

 

Update 18 april 2021

De definitieve tekening van de rotonde is gereed. De aanbesteding voor de rotonde loopt en de gemeente verwacht omstreeks 14 juni te starten met het opbreken van de kruising, het verleggen van de kabels en leidingen  en vervolgens de rotonde te bouwen. Het streven is begin september klaar te zijn.

 

 

Een pdf van de tekening in een hogere resolutie kunt u inzien door op de volgende link te klikken:

Definitieve ontwerptekening infrastructuur rotonde Dalweg – Hommelseweg- Thomas a Kempislaan 2020-04 13

 

Update 26 februari 2021

Het definitieve ontwerp van de rotonde t.p.v. het kruispunt aan de Dalweg/Hommelseweg/Thomas à Kempislaan is bekend en beschikbaar. Vandaag zijn de omwonenden door de Gemeente Arnhem hierover geïnformeerd:

Definitief ontwerp rotonde Dalweg/Hommelseweg/ Thomas à Kempislaan

Een pdf van het ontwerp in een hogere resolutie kunt u inzien door op de volgende link te klikken:

PDF van definitief ontwerp rotonde Dalweg_Hommelseweg_Thomas a Kempislaan feb 2021

 

Toelichting van de Gemeente Arnhem:

Hieronder lichten we u graag het ontwerp toe:

Parkeerbalans

Het is belangrijk dat alle weggebruikers zoals fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken op de Dalweg. Daarom wordt de rotonde aangelegd. Een rotonde neemt wel meer ruimte in dan een gewone kruising. De aanleg van de rotonde gaat ten koste van parkeerplaatsen. Buiten de kruising vervallen totaal elf parkeerplaatsen, op het pleintje komen er totaal negen, dat is drie meer dan nu het geval is. De ‘parkeerbalans’ is min acht parkeerplaatsen. We hebben ons best gedaan dit tot een minimum te beperken. We hebben nog gekeken of we dit op een andere plek in de omgeving kunnen compenseren, maar dat blijkt helaas niet het geval.

Toelichting ontwerp

Op alle toegangswegen van de rotonde leggen we een zebrapad aan. In het midden van het zebrapad is voor onder andere minder validen de minimaal vereiste ruimte om te kunnen wachten bij oversteken. Net na de zebra op de Hommelseweg begint de 30 km zone van de Hommelseweg. Met de interne voorbereiding van de Hommelseweg starten we aan het begin van de zomer en willen die einde 2022 als 30 km weg inrichten. Het voetpad aan de zijde van de Hommelseweg – Thomas á Kempislaan langs de weg vervalt. Als voetganger kan je langs het plein van de Klaas Katerlaan lopen. Een verkeerstelling op 21 en 23 januari 2020, gedaan op dinsdag en donderdag in de ochtendspit en middagspits geeft als resultaat:

  • In de ochtendspits steken er gemiddeld negen mensen langs de Hommelseweg de Thomas a Kempislaan over.
  • In de middagspits steken er gemiddeld 13 mensen langs de Hommelseweg de Thomas a Kempislaan over.

* bron: Bureau de Groot Volker, rapportnummer: 191597-01

Met deze getallen verwachten we dat het op het pleintje van de Klaas Katerlaan rustig blijft met voetgangers in de spits. Het voetpad langs Hommelseweg 432 en Klaas katerlaan 2a wordt breder.

Bomen en Groen

We gaan twee bomen verplanten en twee bomen kappen. De laatste boom in de middenberm van de Dalweg heeft in één tak een dusdanige diepe scheur, waardoor de levensverwachting van de boom laag is. Deze boom compenseren we met een nieuwe boom. De plataan naast de Tango verkeert in slechte staat en heeft een ook lage levensverwachting. Deze boom kappen we en compenseren we. De te verplanten bomen staan op en naast het toekomstige pleintje. Op 11 en 12 maart worden deze bomen verplant.

Het groen tussen de parkeerplaatsen en de rotonde wordt in een groenontwerp uitgewerkt. Details van planten, heesters en kruiden voegen we later in het ontwerptraject toe. Het midden van de rotonde moet een open karakter houden. Hier is ruimte voor kunst of lage begroeiing. In het midden komt een mast voor de trolleylijnen en een wateropvangpunt voor regenwater dat de grond in kan zakken.

Laadplekken elektrische auto

In de buurt is eerder onder bewoners onderzocht wat goede laadplekken zijn voor elektrische auto’s. Daaruit kwam naar voren dat het pleintje bij de St. Antonielaan een goede plek is. We plannen er twee op het plein. Dit worden laadpalen tot 24kW. Tango legt misschien twee laadplekken op hun eigen grond aan.

Tango

De Gemeente neemt voor de aanleg van de rotonde grond over van Tango. De beschikbare grond die wij van Tango mogen overnemen heeft mede bepaald waar de rotonde nu in het ontwerp ligt. Strak tussen het plein van de Klaas Katerlaan en de Tango in. De lijn van de Hommelseweg die zo recht mogelijk moet doorlopen om voor de bussen een veilig te passeren rotonde te kunnen aanleggen. Naast de Tango ruilen we een stuk voetpad uit om Tango iets meer ruimte te geven om op hun grond laadplekken te kunnen ontwikkelen.

Bushaltes

De bushalte op de Hommelseweg worden voor de rotonde gelegd. Erna zou bij een stoppende bus een file op de rotonde veroorzaken met als gevolg dat het er geregeld stil staat. De bushalte die je naar de stad brengt leggen we ter hoogte van de Kentalisschool aan.

Bijlage:

PDF van Definitief ontwerp rotonde Dalweg_Hommelseweg_Thomas a Kempislaan feb 2021

 

 

Update januari 2021

De gemeente heeft 15 januari de direct omwonenden van het pleintje bij de Sint Antonielaan geïnformeerd over de aanpassing van het pleintje bij de aanleg van de rotonde. Er zijn, op basis van de ingeleverde ideeën door deze bewoners, 3 schetsen gemaakt waar deze bewoners een voorkeur voor kunnen uitspreken tot 24 januari. De variant met de meeste stemmen wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp dat begin april klaar is.

Bij de schetsen van deze 3 opties heeft de gemeente een toelichting geschreven. U kunt HIER klikken om de toelichting met legenda te openen/lezen.

De schetsen van de 3 verschillende varianten kunt u hieronder bekijken door op de link te klikken:

 

De totale invulling van de rotonde wordt uiterlijk half februari bekend en plaatst BNK dan ook op haar site ter informatie. De planning is dat de rotonde deze zomer in de schoolvakantie wordt aangelegd. September 2021 is deze dan klaar en de herinrichting van het pleintje zal in oktober afgerond worden.

 

Update december 2020

Het is gelukt! De financiering van de rotonde is er. Dat betekent dat de rotonde in de zomer van 2021 wordt aangelegd. De planning is dat de rotonde op 4 september 2021  gereed is. BNK is positief over dit besluit, want de verkeersveiligheid (zeker voor fietsers) wordt hiermee zeer verbeterd. Het pleintje aan de Sint Antonielaan wordt ook heringericht. Alle direct omwonenden worden op 18-12-2020 door de gemeente per brief geïnformeerd en kunnen meedenken over de herinrichting van het pleintje.

De gemeente heeft ons ten behoeve van de burgerparticipatie een eerste schets gestuurd als uitgangspunt van de nieuwe situatie, die u hieronder kunt bekijken (Dit is een 1e schets van de rotonde die er komt. Het ontwerp is in week 5 van 2021 gereed).  Dit geeft dus een indicatie en is geen tekening waarop je nu kunt zien hoe alles precies wordt! :

Schets nieuw ontwerp Rotonde Thomas a Kempislaan /Dalweg t.b.v. Burgerparticipatie

 

Door Corona is het niet mogelijk een bijeenkomst te organiseren om mensen te informeren. De gemeente heeft nu een creatief pakketje gemaakt waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen met hun ideeën over het pleintje en kunnen insturen. Uit de ontvangen ideeën worden 3 ontwerpen gemaakt waarover bewoners dan hun mening weer kunnen geven. Eind januari is het ontwerp dan bekend. BNK is positief over het rechtstreeks betrekken van de bewoners en hoopt dat de ambitieuze planning van de werkzaamheden wordt gehaald!

 

Update oktober 2020

Over de aangevraagde subsidie zou eind september/ begin oktober door het ministerie van Verkeer en Waterstaat een besluit genomen worden. Het ministerie heeft veel aanvragen voor subsidie ontvangen en is deze nu aan  het beoordelen. De beslistermijn is met 6 weken verlengd. Dat betekent dat er op z’n vroegst eind november pas bericht volgt. De gemeente gaat wel door met voorbereidingen. Zodra er meer informatie bekend is publiceren we dat hier.

 

Update augustus 2020 

Met dank aan Elsebeth Hoeven, redactie Sint Marten Sonsbeek, plaatsen wij de volgende actuele informatie over de verkeersplannen in ons gebied :

De Hommelseweg gaat in 2021 op de schop. De weg is toe aan groot onderhoud, het vernieuwen van de riolering en nieuw asfalt. Wijkbewoners hebben zorgen over de veiligheid van de weg. Zoals op de kruising van de Dalweg naar de Thomas a Kempislaan. Fietsers en automobilisten rijden hier vaak hard de bult af, terwijl ook scholieren hier oversteken. Bewonersinitiatief Hommelseweg-veilig en bewonersnetwerk Klarenbeek zijn hierover in gesprek met de gemeente. Na onderzoek bleek voor de gemeente een rotonde de beste optie. Hiervoor heeft Arnhem bij het Rijk subsidie aangevraagd.

 

Om het fietsverkeer op de Hommelseweg veilig baan te geven, heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de provincie. De Hommelseweg wordt vanaf de Agnietenstraat tot aan de Graaf Lodewijk een 30 kilometer zone, met een smallere autoweg terwijl aan weerszijden de parkeerplaatsen blijven. Vanaf de Graaf Lodewijk tot aan de Dalweg delen automobilist en fietser de weg met de bus. De gemeente denkt hier aan een goot midden in de weg waardoor passeren onaantrekkelijk wordt.

T-Splitsing Agnietenstraat- Hommelseweg, gezien richting Graaf Lodewijkstraat

Verder wordt een deel van het riool onder de Dalweg aangepakt en is ook hier nieuw wegdek nodig. De gemeente wil hier meer groen en minder verharding. Voor het inrichten van de zone bij basisschool De Wijzer is subsidie aangevraagd om ook hier een 30 kilometer zone te maken.

 

Basisschool “De Wijzer” aan de Dalweg

De gemeente rekent op de subsidies maar zeker is dat nog niet. Wel wil de projectgroep van de gemeente bewoners vast uitnodigen mee te denken over de inrichting van de wegen rondom de rotonde op de kruising Dalweg-Hommelseweg.

 

                 
Kruising Hommelseweg / Thomas a Kempislaan / Dalweg , gezien vanuit meerdere richtingen

 

Bewoners kunnen hun wensen, ideeën en knelpunten over regenwatermanagement, groen, parkeren delen met:

Projectleider Karel Jacobs: dalweg@arnhem.nl en/of hommelseweg@arnhem.nl

 

Aanvullende informatie:

BNK heeft de gemeente gevraagd de direct aanwonenden bij het kruispunt waar de rotonde is gepland persoonlijk te informeren/ betrekken. Dat gaat gebeuren in september/oktober. De voorbereidingen voor de rotonde zijn namelijk al in gang gezet, omdat een voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat rotonde voor 1-10-2021 moet zijn gerealiseerd. Door deze krappe tijd zijn de voorbereidingen gestart ook al is het nog niet zeker of er subsidie wordt ontvangen!

 

Update juli 2020

Al sinds 2017 is de aanpassing van dit kruispunt een regelmatig terugkerend onderwerp in ons overleg met de gemeente. De huidige stand van zaken is dat de gemeente een plan heeft voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor een groter gebied dan alleen dit kruispunt. Concreet gaat het over de Hommelseweg waarbij de fiets en bus dan prioriteit krijgen boven de auto. Het kruispunt wordt hierbij meegenomen. De gemeente vindt ook dat dit kruispunt veiliger moet worden en denkt daarbij aan het maken van een rotonde. Er wordt op dit moment overlegd met de provincie over de mogelijkheden subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van de plannen. Naar verwachting is in september duidelijk of de provincie daar positief tegenover staat. Na die duidelijkheid worden de plannen verder uitgewerkt en volgt overleg met omwonenden en BNK.

BNK vindt het jammer dat het zo lang heeft geduurd voor er enige actie kwam bij de gemeente. Tegelijk zijn we nu positief over de erkenning dat dit kruispunt veiliger moet worden. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet!

 

 

Update 22 Mei 2018:

Wethouder Ritsema heeft in november 2017 toegezegd dat hij de veiligheid van dit kruispunt wil verbeteren. Inmiddels heeft het bewonersnetwerk met diverse ambtenaren overleg gevoerd. Het laatste nieuws is dat dit kruispunt wordt meegenomen in het stedelijk beleid. Daarmee is de eerdere planning van herinrichting in 2019/ 2020 volgens onze inschatting vrijwel zeker van de baan.

Het kruispunt staat vermeld op de lijst met stedelijke knelpunten, waar ‘de politiek’ straks een keuze uit moet maken.  De gemeente bepaalt aan de hand van criteria als: doorstroming, fietsveiligheid, samenloop met meerdere werken, busroute en beeldkwaliteit welke verkeerssituaties zullen worden aangepakt. Deze kruising staat bij de gemeente bekend als relatief veilig, omdat er weinig ernstige ongelukken zijn gebeurd. Juist door de onoverzichtelijke situatie letten verkeersdeelnemers zelf goed op en zijn voorzichtig. aldus de gemeente.

Het BNK verwacht dat deze kruising straks door de gemeente niet als prioriteit zal worden bestempeld. Hierdoor blijft de huidige situatie bestaan. Het is nog niet bekend wanneer de gemeente haar besluit over de verbetering van verkeerssituaties zal nemen. Zodra er duidelijkheid komt melden wij dit op onze website

 

20 Februari 2018:

Dit drukke kruispunt levert zeker in de spits gevaarlijke situaties op. Tijdens de bijeenkomst van 21 november 2017 over de Bosweg brachten wij dit onderwerp ter sprake. Wethouder Ritsema heeft toegezegd de veiligheid op dit kruispunt te willen verbeteren. De wijken Klarendal en St. Marten/Sonsbeek zijn hierbij ook betrokken.
De verwachting is dat in 2018 een uitwerking komt van de proefopstelling. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, is dit hier te lezen.