Update 15 augustus 2022

De noodlokalen op het terrein van  Kentalis worden op het moment gesloopt. Over de voortgang van de verbouwingsplannen is helaas geen nader nieuws te melden. Zodra er meer nieuws is melden wij dit direct op onze site.

Zie voor nadere bijzonderheden over de sloop :

Uitgebreid nieuws sloop noodgebouwen Kentalis

 

Update 4 april 2022

Helaas is het al enige tijd stil rondom de ontwikkelingen van de (ver)Bouwplannen van de Dr.Bosschool / Kentalis aan de Hommelseweg. Zodra er nieuws te melden is zal BNK dat op deze plek bekend maken.

Update 25 oktober 2021

Op 17 juli hebben de bewoners  het verslag ontvangen van de bijeenkomst op maandag 12 juli tussen wethouder Roelofs (gemeente Arnhem), mevrouw Beuving (lid Raad van Bestuur Kentalis met vertegenwoordigers van de buurt (Woningbouwvereniging De Eenvoud, Bewonersoverleg St Marten en Sonsbeekkwartier, Bewonersnetwerk Klarenbeek en Werkgroep Bewoners de Driehoek). Het verslag van 17 juli is opgesteld door de vertegenwoordigers van de buurt, omdat het toegezegde verslag van de gemeente nog steeds niet was ontvangen, ook niet na 2 verzoeken.

Op 27 september is het concept verslag van de gemeente ontvangen, dat is 77 (!) dagen na de bijeenkomst van 12 juli. Dat is onbegrijpelijk om niet te zeggen zeer pijnlijk. Het lang wegblijven van het concept verslag is nog niet alles, want het bevat ook een groot aantal punten die niet kloppen: duidelijke uitspraken die niet in het verslag zijn opgenomen of in afgezwakte vorm. De vertegenwoordigers van de buurt hebben op 8 oktober in een reactie aan gemeente en Kentalis aangegeven welke aanpassingen van het concept verslag nodig zijn. Tot op heden is nog geen aangepast verslag ontvangen.

Waar ook nog op wordt gewacht is een uitnodiging aan alle bewoners en betrokkenen om geïnformeerd te worden over het aangepaste ontwerp van het gebouw in combinatie met een ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte (inrit/uitrit, parkeren voor brengen en halen van kinderen, parkeren medewerkers, speelplaats(en) kinderen en behoud van waardevolle bomen): integrale planvorming.

Op 12 juli werd door de gemeente de verwachting uitgesproken dat gemeente en Kentalis voor de zomervakantie tot overeenstemming zouden kunnen komen. Dan zou na de zomervakantie bewoners en betrokken kunnen worden geïnformeerd. Het einde van de zomervakantie is al weer geruime tijd voorbij, daaruit maken wij op dat gemeente en Kentalis nog niet tot overeenstemming zijn gekomen over het aangepaste ontwerp en de inrichting van de buitenruimte.

 

Update 17 juli 2021

Op maandag 12 juli  hebben wethouder Bob Roelofs (gemeente Arnhem) en mevrouw Sandra Beuving (lid Raad van Bestuur Kentalis) met vertegenwoordigers van woningbouwvereniging De Eenvoud, Bewonersnetwerk Klarenbeek, Bewonersoverleg St Marten/Sonsbeek en Werkgroep bewoners de Driehoek vs Kentalis, gesproken over de stand van zaken  van de nieuwbouw/verbouw van Kentalis/Dr. Bosschool aan de Hommelseweg.

Het leerlingenaantal, gaat terug van 300 naar 236. Dat betekent o.a. aanpassing van het bouwplan (minder vierkante meters vloeroppervlak nodig) en minder busjes voor het halen en brengen van kinderen. De groenstrook blijft in gebruik bij bewoners van de woningen van De Eenvoud.   Het aangepaste bouwplan zal tegelijk met het plan voor de inrichting van de buitenruimte na de zomervakantie met de bewoners worden besproken.

Deze informatie en nog  verdere informatie is opgenomen in een brief, die op 17 juli bij de betrokken bewoners in de brievenbus is gestopt.

De brief aan de bewoners kunt u HIER lezen

 

Update 5 juni 2021

Er is nog steeds geen overeenstemming over de bouwplannen tussen de gemeente en Kentalis. De gemeente kan ook nog geen datum noemen waarop besluitvorming wordt verwacht over scenario’s (leerlingaantallen en financiering).

Behalve duidelijkheid over het leerlingenaantal en daarmee het volume van het bouwplan, is voor  bewoners en betrokkenen de eerdere toezegging van de gemeente van groot belang, dat pas een vergunning over nieuwbouw/renovatie kan worden afgegeven nadat er twee varianten voor de inrichting van de buitenruimte zijn toegezonden en besproken.

Update 15 december 2020

Het geplande bestuurlijk overleg eind november tussen gemeente en Kentalis is niet doorgegaan. Kentalis heeft uitstel gevraagd, omdat men nog bezig is zijn met het opstellen van een aantal scenario’s.

De verwachting is nu dat het bestuurlijk overleg in de tweede week van januari 2021 zal gaan plaatsvinden.  Pas daarna kunnen bewoners en andere betrokkenen twee varianten voor de inrichting van de buitenruimte ontvangen. Aan de hand daarvan zal het overleg met bewoners en betrokkenen worden gevoerd.

 

Als volgens de eerdere planning het bestuurlijk overleg tussen gemeente en Kentalis eind november zou hebben plaatsvinden, dan zouden bewoners en betrokkenen al begin december de twee varianten  hebben ontvangen.

 

Update 29 september 2020

Buurtbewoners en betrokkenen hebben in een vroeg stadium gevraagd om toezending van twee varianten voor de inrichting van de buitenruimte bij de nieuwbouw/renovatie van het Kentalis- complex/ Dr. Bosschool:

 • een variant zònder gebruikmaking van de bestaande groenstrook als ingang voor auto’s, én
 • een variant mét gebruik van de groenstrook.

Aan de gemeente is gevraagd om pas een vergunning voor de nieuwbouw/renovatie af te geven nadat er overleg met bewoners en betrokkenen heeft plaatsgevonden over de twee inrichtingsvarianten.

Op 18 augustus hebben B&W in een brief laten weten dat de aanbesteding van het terrein niet los staat van de aanbesteding van de werkzaamheden aan het pand. In die brief staat ook dat in september een bestuurlijk overleg tussen gemeente en Kentalis is gepland.

Op 4 september hebben bewoners en betrokkenen aan Kentalis gevraagd of er al een datum kan worden genoemd waarop de uitwerking van de twee varianten kan worden toegestuurd én een datum waarop het overleg met bewoners en betrokkenen over de twee varianten kan plaatsvinden.

Op 23 september heeft Kentalis in antwoord op de vraag van 4 september laten weten, dat het overleg met de gemeente nog niet is afgerond, maar dat voor aanvang van de werkzaamheden nader met bewoners en betrokkenen zal worden afgestemd over de inrichting van de buitenruimte.

De gehele tekst van de Kentalis reactie aan de bewoners en omwonenden kunt u hier lezen :

Brief Kentalis reactie aan bewoners en omwonenden 23-09-2020

 

Update 10 juli 2020

Op 10 februari heeft in het hoofdgebouw van Kentalis een bijeenkomst plaatsgevonden met een groot aantal deelnemers onder voorzitterschap van wethouder De Vroome (portefeuille Onderwijs). Verder aanwezig vertegenwoordigers van gemeente Arnhem, Kentalis, Bureau M3V (Projectleider voor Kentalis), omwonenden, woningbouwvereniging(wbv) De Eenvoud, Bewonersnetwerk Klarenbeek (BNK), Bewonersoverleg St. Marten/Sonsbeekkwartier.

Door Kentalis is een verslag gemaakt en verspreid op 9 maart. Bewoners, Woningbouwvereniging De Eenvoud, BNK en Bewonersoverleg St Marten/Sonsbeekkwartier hebben geconstateerd dat in het verslag een aantal essentiële opmerkingen en afspraken ontbreken en hebben dit in een brief van 1 mei aan het college van B&W en aan het bestuur van scholengroep Kentalis laten weten.

Op 10 juli is daarop door Kentalis gestuurd:

 

Een paar punten uit de discussie van 10 februari:

 • In 1992 is door de Raad van State m.b.t het bestemmingsplan uit 1991/1992 (bouw Dr. Bosschool, het grijze gebouw) de uitspraak gedaan dat de groenstrook niet mocht worden gebruikt als in/uitrit voor verkeer én dat de groenstrook in gebruik zou moeten worden gegeven aan bewoners. In 2008 is het bestemmingsplan voor een veel groter plangebied (Kentalis complex met omgeving is daar maar een klein onderdeel van) gewijzigd. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan is de uitspraak van de Raad van State uit 1991 over de groenstrook terzijde geschoven! Omwonenden en wbv De Eenvoud (eigenaar van vrijwel alle woningen rondom het Kentalis complex) zijn hierover niet geïnformeerd en hebben daarom geen bezwaar kunnen indienen. Vraag is of de gemeenteraad indertijd bij de besluitvorming over het bestemmingsplan expliciet is geïnformeerd over het terzijde schuiven van de uitspraak van de Raad van State over de groenstrook?
 • Hoeveel leerlingen en hoeveel witte taxibusjes komen er in de nieuwe situatie? Kentalis geeft aan dat er nu 150 leerlingen zijn, dat waren voor 1 augustus 2016 ca. 305 leerlingen en dat worden straks ca 310 leerlingen. Goed om te weten dat het in de oude situatie om voortgezet onderwijs leerlingen ging, die voor een deel op eigen gelegenheid naar school kwamen. In de nieuwe situatie gaat het om basisschool leerlingen, die veel jonger zijn en allemaal gebracht en gehaald worden met taxibusjes of door ouders met de auto. Dus veel meer taxibusjes in de nieuwe situatie. Door Kentalis is een maximum van 34 taxibusjes genoemd. Dat aantal speelt vooral bij het halen van kinderen, omdat dan alle busjes tegelijk komen en staan te wachten. Volgens onderzoek van Royal Haskoning/DHV (RHDV) uit 2018 kunnen op het voorplein door de aanleg van bus perrons 32 taxibusjes worden geparkeerd. De busjes sluiten in volgorde van aankomst aan in de rij langs een van de perrons, ze kunnen elkaar niet passeren. Als het voorste taxibusje vol is met de leerlingen die met dat busje vervoerd moeten worden, kan dat busje vertrekken. De andere busjes in de rij kunnen dan een plaats opschuiven.Bij omwonenden is grote onrust ontstaan omdat in het onderzoeksrapport ook een variant is uitgewerkt voor 48 taxibusjes, waarbij 16 taxibusjes op de groenstrook moeten wachten tot er weer een plek achteraan in een rij is vrij gekomen. Het busje dat gaat aansluiten rijdt dan binnendoor, achter de tuinen langs naar de vrijgekomen plek langs een bus perron.
 • Bij het wachten hebben de busjes een draaiende motor voor airco of verwarming aan en zorgen daardoor voor geluidhinder en luchtvervuiling. Met geluidsschermen kan de geluidhinder voor bewoners worden teruggedrongen.
 • Omdat er nog geen plan is gepresenteerd voor de inrichting van de buitenruimte, weten omwonenden niet hoe het parkeren voor medewerkers wordt ingevuld (moet op eigen terrein) én waar de speelplekken voor de kinderen komen. Kinderen moeten kunnen spelen, maar spelende kinderen brengen ook geluidhinder met zich mee. Die geluidhinder kan worden teruggedrongen door het plaatsten van geluidsschermen. Door omwonenden wordt met klem gevraagd om daar waar geluidshinder speelt, geluidsschermen te plaatsen.
 • Omwonenden en belanghebbenden willen graag een plan voor de inrichting van de buitenruimte gepresenteerd krijgen en in de gelegenheid worden gesteld om daarover met Kentalis en gemeente te discussiëren. Dat zou moeten gebeuren voordat een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw en renovatie in behandeling wordt genomen. De omgevingsvergunning moet betrekking hebben op een integraal plan voor nieuwbouw/renovatie én inrichting van de buitenruimte samen en niet los van elkaar.
 • Op grond van de discussie geeft de wethouder aan:
 1. de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw/renovatie kan pas in behandeling worden genomen als een plan voor de inrichting van de buitenruimte aan omwonenden en belanghebbenden is gepresenteerd en met hen is besproken
 2. het nog te presenteren plan voor de inrichting van de buitenruimte moet twee varianten bevatten, een variant met gebruik van de groenstrook als inrit en een variant zonder gebruik van de groenstrook. Termijn: 6 weken
 3. het inrichtingsplan voor de buitenruimte moet duidelijkheid geven waar en welke geluidwerende voorzieningen worden getroffen om geluidhinder tegen te gaan.

 

Op 23 juni hebben omwonenden, BNK en Bewonersoverleg St Marten/Sonsbeekkwartier een brief aan B&W gestuurd over het behoud van twee waardevolle bomen, een monumentale beuk en een waardevolle zakdoekjes boom. Beide bomen lopen risico op aantasting door de werkzaamheden voor de nieuwbouw/renovatie. Gevraagd wordt om de bouwplannen voor te leggen aan het BoomKwaliteitsteam voor een onafhankelijk advies. De brief kunt u hier lezen:

 Brief aan B & W inz. waardevolle bomen Kentalis

 Op 1 juli hebben omwonenden van Kentalis een uitnodiging ontvangen om individueel en digitaal ‘mee te praten’ over de inrichting van de buitenruimte, Zie:

Brief Kentalis: informatie aan buurt d.d. 01 juli 2020

 

Hiervoor moeten die omwonenden, die de brief van Kentalis in hun brievenbus hebben ontvangen, zich voor 10 juli aanmelden met naam en adresgegevens, waarna ze een inlogcode krijgen om een account aan te maken. Wbv De Eenvoud, BNK en Bewonersoverleg St Marten/Sonsbeekkwartier hebben geen uitnodiging ontvangen om te reageren. In de brief van Kentalis staat verder dat digitaal inbreng kan worden geleverd aan de hand van een luchtfoto van de huidige situatie (dus zonder twee uitgewerkte varianten voor de inrichting). Na sluiting van de reactietermijn op 31 juli zal door Kentalis worden aangeven welke inbreng kan worden meegenomen bij de uitwerking van twee inrichtingsschetsen en welke niet. NB: dit wordt volgens de brief alleen meegedeeld aan bewoners die inbreng hebben geleverd!

Na de zomervakantie kunnen de twee inrichtingsschetsen via internet worden ingezien. De inrichtingsschetsen kunnen op basis van het digitale commentaar worden aangepast. Daarna worden twee definitieve schetsen gemaakt, die weer via internet kunnen worden ingezien, waarbij Kentalis aangeeft welke variant  voorkeur heeft. Dan kan nog een keer digitaal worden gereageerd, waarna Kentalis een definitief besluit neemt over de inrichting van de buitenruimte wat dan onderdeel gaat uitmaken van de aanvraag omgevingsvergunning. ‘Zo mogelijk lichten we dat nog in een gezamenlijke bijeenkomst aan u toe. Daarna volgt de aanbesteding van dit onderdeel in het plan. Deze staat los van de aanbesteding van de werkzaamheden aan het pand Hommelseweg 403’.

Als reden om alles digitaal af te handelen geeft Kentalis corona aan. Bewoners hebben grote moeite met de digitale invulling van de afspraak dat aan hen twee inrichtingsvarianten moeten worden gepresenteerd, die in gezamenlijkheid moeten worden besproken. Corona wordt wel heel makkelijk als excuus gebruikt voor de digitale werkwijze. Verder is het loskoppelen van bouwplan (nieuwbouw/renovatie) en inrichting van de buitenruimte in strijd met de op 10 februari gemaakte afspraken.

Op 6 juli zijn belanghebbenden en omwonenden fysiek bij elkaar geweest (grote opkomst in een grote ruimte, waarbij 1,5 meter afstand mogelijk was) om te overleggen over hoe om te gaan met het voorstel van Kentalis. Er zijn veel bezwaren tegen de digitale werkwijze van Kentalis naar voren gekomen en tegen het loskoppelen van nieuwbouw/renovatie en inrichtingsplan.

Op 9 juli is een brief met de bezwaren gestuurd aan B&W, wijkwethouder De Vroome, raadsleden en raadswerkgroepen en aan het bestuur van de Kentalis scholengroep. Deze brief kunt u hier lezen:

 

Brief met bezwaren aan B en W en raad 090720

De bezwaren in trefwoorden:

 • inbreng zonder onderlinge wisselwerking tussen omwonenden
 • niet interactief en transparant. Deelnemers hebben geen inzage in inbreng
 • bureau RHDV beheert in opdracht van Kentalis alle informatie. Controle is lastig
 • RHDV/Kentalis bepaalt wie wel inbreng mag leveren en wie niet
 • Er zijn meer belangen dan die van direct omwonenden
 • pers kan niet aanwezig zijn
 • periode van participeren valt precies in de vakantie
 • registratie van persoonsgegevens schrikt af.

De opgesomde bezwaren kunnen leiden tot een lage opkomst en worden uitgelegd als desinteresse. Door gebrek aan transparantie kan Kentalis aan het eind een inrichtingsplan presenteren dat vooral voor hen het beste uitkomt.

 

Update 9  december

Op 2 december zijn een aantal bewoners van “De Driehoek” ( Cattepoelseweg/Hommelseweg-Dalweg-Heselbergherweg ) weer bijeengekomen.  In het verslag, dat u hieronder kunt lezen, wordt onder meer verslag gedaan van een bijeenkomst tussen de bewoners, wethouder De Vroome (Onderwijs) en woningbouwvereniging “De Eenvoud”.  Op de bijeenkomst van “De Driehoek” waren voor de informatievoorziening ook vertegenwoordigers van BNK en de bewonersraad van St. Marten/Sonsbeek aanwezig:

BNK. Kentalis Bewonersverslag Driehoek. 02-12-2019

 

Update 6  december

BNK heeft van Kentalis het door hen opgetekende verslag ontvangen van de voorlichtingsbijeenkomst voor buurtbewoners van 30 oktober jl.

Het verslag kunt u hier lezen:

Kentalis_verslag van informatiebijeenkomst buurt 30 oktober 2019

 

Update 21 November

Op initiatief van een aantal bewoners van “de driehoek” ( Cattepoelseweg/Hommelseweg-Dalweg-Heselbergherweg ) , heeft op 13 november een bijeenkomst plaatsgevonden om hun zorgen te delen over de aantasting van hun woongenot door de bouwplannen van Kentalis. De woningen van “de driehoek” omsluiten met hun achtertuinen het complex van Kentalis en de Dr. Bosschool.

Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van BNK en een redacteur van de wijkkrant van Sint Marten/Sonsbeekkwartier aanwezig.

Hieronder treft u een door BNK opgetekend verslag aan van de”De Driehoek” bewoners bijeenkomst op 13 november:

De bewoners maken zich grote zorgen over de kwaliteit van het wonen als de op 30 oktober gepresenteerde bouwplannen van Kentalis ongewijzigd doorgaan:

 • Het aantal leerlingen wordt meer dan verdubbeld, van 120 nu naar 240 straks en daarna nog een doorgroei naar 300. 120 kinderen nu, zou een vertekend beeld geven, omdat op dit moment een deel van de leerlingen tijdelijk elders is ondergebracht. Aan Kentalis is gevraagd om hierover duidelijkheid te geven;
 • Meer leerlingen betekent meer witte busjes voor halen en brengen van kinderen en meer parkeren. Ook meer brengen en halen door ouders (wijziging in de bekostiging);
 • Meer leerlingen betekent ook meer medewerkers, dus meer parkeren;
 • Concentratie van zorgfuncties, uitgevoerd door ambulante medewerkers, dus nog meer parkeren;
 • Nieuwe toegang naar Kentalis terrein (gecombineerd met parkeren) via huidige groenstrook tussen woningen aan Cattepoelseweg. Aantasting woongenot én gevaarlijk door ligging in een onoverzichtelijke bocht met druk verkeer;
 • Grote twijfel over haalbaarheid van 72 parkeerplaatsen op eigen terrein Kentalis. Ook twijfel aan slaagkans om parkeren medewerkers omlaag te brengen (ander vervoermiddel en/of pendelbus van en naar parkeerterrein Openluchtmuseum);
 • Veel meer buiten spelende kinderen leidt tot veel meer geluidoverlast dan nu al het geval is;
 • Aantasting privacy door inkijk i.v.m. hoogteverschillen;
 • Geen buitenschoolse opvang (BSO), maar wie garandeert dat het zo blijft?
 • Hoe gebruik van schoolterrein door hangjongeren in de avond te voorkomen?
 • Geluidhinder door koelinstallaties;
 • Door de veel te sterke concentratie van functies, WORDT EEN STAD IN HET DORP GEBOUWD.

 

Bewoners gaan hun zorgen inbrengen bij woningbouwvereniging De Eenvoud en bij de gemeente.

 

De bewoners van “De Driehoek” hebben inmiddels een huis aan huis folder (flyer) verspreid waarin zij hun grote zorgen uiten over de voorgenomen Kentalis bouwplannen. Zie:

 

“Een stad in ons dorp” – Flyer van verontruste buurtbewoners uit “De Driehoek”

 

Update 18 november 2019

Op de informatieavond voor buurtbewoners over de bouwplannen van Kentalis op 30 oktober jl. zijn door bewoners vragen gesteld over de toename van het aantal leerlingen en het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de huidige situatie. Kentalis heeft aangegeven dat er in de nieuwe situatie 240 leerlingen zullen komen. Dat kan nog worden uitgebreid naar 300 leerlingen. Hoe groot de toename dan is, werd niet duidelijk, omdat het aantal leerlingen nu tijdelijk is verlaagd door het uitplaatsen van een aantal leerlingen. BNK heeft aan Kentalis gevraagd om alsnog duidelijkheid te geven over de groei van het aantal leerlingen. Hetzelfde is gevraagd over de groei van het aantal parkeerplaatsen, het worden er 72, maar wat is het aantal nu? Kentalis heeft toegezegd binnenkort met antwoorden te komen.

 

Van de op de informatieavond gebruikte sheets hebben wij een selectie ontvangen.

Zie hievoor:  Presentatie informatieavond Kentalis 30-10-2019

 

 

Update 2 november 2019

Vanaf het eerste bericht over de bouwplannen van Kentalis in de Gelderlander (mei 2018) heeft  bewonersnetwerk Klarenbeek (BNK) er bij Kentalis op aangedrongen een informatiebijeenkomst voor aanwonenden en de buurt te houden op een moment dat inbreng van de buurt nog kan worden meegenomen. De toezegging van Kentalis was om dit te doen als een voorlopig ontwerp klaar zou zijn. BNK heeft zich regelmatig laten informeren over de stand van zaken. Op 30 oktober j.l. vond de informatiebijeenkomst plaats, onder grote belangstelling vanuit de buurt (ca. 35 personen).

 

Een paar gegevens

Als de nieuwbouw klaar is zullen er 240 leerlingen komen, dat is 100 leerlingen meer dan nu het geval is. Er is een uitbreiding mogelijk van 240 naar maximaal 300 leerlingen.

Er komt geen buitenschoolse opvang (BSO), wel begeleide therapie tot 18.30 uur.

Verder komen er specialistische zorgfuncties bij, die medewerkers zijn niet permanent aanwezig. Op piekmomenten zijn er 72 parkeerplaatsen voor medewerkers nodig. In het ontwerp is opgenomen dat deze daadwerkelijk op eigen terrein komen. Kentalis is via een enquête onder medewerkers aan het kijken of een aantal medewerkers kan worden “verleid” om niet met de auto te komen.

 

Gebouw

De architect (bureau De Twee Snoeken) geeft een uitgebreide toelichting bij de tekeningen van het  voorlopig ontwerp voor de verbouwing en de nieuwbouw. Daar wordt door buurtbewoners positief op gereageerd, “het wordt mooi”. Zodra de sheets beschikbaar zijn en op deze website geplaatst, kan een goed beeld worden gegeven.

 

Inrichting van de buitenruimte (speelplekken kinderen/parkeren medewerkers)

Voor dit onderdeel was grote interesse, maar het voorlopig ontwerp voor de buitenruimte is nog niet gereed. Zodra dit gereed is, zal een volgende informatiebijeenkomst  worden gehouden. Een paar ideeën worden wel genoemd door de projectleider bouwproces ( bureau K3V):

 • Parkeren voor medewerkers moet zo min mogelijk ten koste gaan van speelplekken voor de kinderen
 • De busjes voor halen en brengen van kinderen kunnen langs bus perrons op het voorplein wachten. Dan hoeft er niet meer op straat (drie)dubbel te worden geparkeerd. Het voorplein moet vrij blijven voor de busjes, geen parkeren voor andere auto’s (maar kan misschien anders)

 

 Reacties/suggesties van buurtbewoners

 • Grote zorgen over gebruik grasveldje in de bocht als inrit en voor parkeren. De bocht is zeer onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk voor vertrekkende auto’s. Dat is nu al zo. Ook zorg voor geluidhinder voor de directe buren
 • Grasveldje wordt nu gebruikt als speelplek voor buurtkinderen, dat vervalt dan. Kentalis: buurtkinderen zouden buiten de schooltijden gebruik kunnen maken van de speelplaats van de school
 • Zorgen over de speelplaatsen, die direct aan tuinen grenzen. Speelplaatsen geven geluidoverlast. Er komen meer kinderen dus meer geluidoverlast. Zijn er ideeën voor het beperken van de geluidoverlast?
 • Is het mogelijk om ondergronds te parkeren en begane grond te gebruiken voor speelplaats? Projectleider bouwproces: dat is te duur voor de school.
 • Kan voor parkeren het voorbeeld van Rijnstate worden gevold: bij Openlucht Museum parkeren en dan met shuttlebus naar de school. Kan voor parkeren worden samengewerkt met Rijnstate?

Na afloop zijn nog twee suggesties aan de projectleider bouwproces aangereikt:

 • Kunnen schuttingen worden toegepast met geluidwerende eigenschappen met daarop schuingeplaatste zonnepanelen ( kaatsen geluid terug en verdienen zich op enig moment terug)?
 • Als volledig ondergronds parkeren te duur is, is half verdiept parkeren dan een oplossing met spelen op het dak met hekwerk rondom ( eventueel extra vangnetten rondom)?

 

Toezegging van de kant van Kentalis: alle zorgpunten en suggesties zijn opgeschreven en worden beoordeeld op haalbaarheid. In de volgende bijenkomst zal daarop worden gereageerd.

 

Vervolgstappen:

Start aanbesteding gebouwen is afhankelijk van kosten en van stikstof problematiek

Bij positief besluit begin november:

 • Afronden aanbesteding februari 2020
 • Bouwvoorbereiding/vergunning: tot september 2020
 • Realisatie: september 2020 t/m juni 2021
 • Oplevering: juli 2021

 

De inrichting van de buitenruimte volgt nog een eigen tijdpad. Een vervolgbijeenkomst kan plaatsvinden als er een voorlopig ontwerp is. Dat zal zodanig tijdig gebeuren, dat daadwerkelijke inbreng nog mogelijk is.

Kentalis hoopt het aantal parkeerplaatsen voor medewerkers (nu nog 72) te kunnen verkleinen na uitslag enquête onder medewerkers en gesprekken met medewerkers die mogelijk op een andere manier naar hun werk willen gaan dan met de auto.

 

 

Update 22 oktober 2019

Kentalis heeft de toegezegde wijk informatiebijeenkomst voor omwonenden/buurtbewoners inmiddels gepland en bekendgemaakt:

Datum: woensdag 30 oktober 2019
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Locatie: Kentalis Arnhem Hommelseweg 403 Arnhem

Wanneer u de bijeenkomst wilt bijwonen wordt u vriendelijk verzocht om u aan te melden via:

huisvestingarnhem@kentalis.nl

 

De  Kentalis uitnodiging voor het bijwonen van de wijk- informatiebijeenkomst kunt u hier in zijn geheel lezen:

Uitnodiging wijk informatiebijeenkomst Kentalis 30 oktober 2019

 

 

 

Update 7 oktober 2019

De door Kentalis toegezegde informatiebijeenkomst voor omwonenden/buurtbewoners met betrekking tot de verbouwingsplannen zal worden gehouden op woensdag 30 oktober aanstaande. Locatie en tijdstip zijn nog niet vastgesteld en zullen nader door Kentalis worden bekendgemaakt.

Op 31 oktober zal informatie worden gegeven over de plannen voor nieuwbouw en renovatie van bestaande gebouwen. Verder zal worden ingegaan op oplossingen en mogelijke oplossingen voor het parkeren van de busjes (halen en brengen van kinderen) en voor het parkeren op piekmomenten voor medewerkers van Kentalis.

 

Update 10 september 2019

Kentalis zal rond half oktober een informatiebijeenkomst met betrekking tot de verbouwingsplannen organiseren voor omwonenden/buurtbewoners.

Een concrete datum zal op korte termijn worden bekendgemaakt en gecommuniceerd op onze site. Ook zullen er, voor zover nu bekend, flyers met een uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst worden bezorgd bij de omwonenden/buurtbewoners.

 

Update 17 juni 2019

In onze vorige update maakten werd vermeld dat Kentalis de informatieavond voor de hele buurt nog vóór de zomervakantie wilde houden. Op 14 juni heeft BNK Arnhem via Gemeente Arnhem (Huisvesting) van de Kentalis projectgroep het bericht ontvangen dat de informatiebijeenkomst voor de omwonenden/buurtbewoners is uitgesteld tot na de zomervakantie.

De precieze beweegredenen voor het uitstel kunt u lezen in het (openbare) Kentalis bericht door op de volgende link te klikken:

Uitstel Kentalis Informatiebijeenkomst buurtbewoners 20190614

 

Update 9 juni 2019

Van Kentalis is het volgende bericht ontvangen:

“Het Voorlopig Ontwerp (van het architectenbureau)  is gepresenteerd aan de projectgroep (Kentalis en extern bureau M3V) en wordt naar aanleiding daarvan op enkele punten aangepast. Daarnaast vindt nog overleg met de gemeente plaats over de verkeersafwikkeling en het parkeren. Als daar meer duidelijkheid over is, willen wij (Kentalis) een informatiebijeenkomst voor de buurt organiseren. Wij hopen dat dit medio/eind juni kan plaatsvinden”.

In reactie op het bericht van Kentalis heeft BNK gezegd dat het goed is dat het Voorlopig Ontwerp er ligt. Wij begrijpen dat nog overleg met de gemeente plaatsvindt over verkeer en parkeren. Maar de vakantieperiode staat voor de deur. Om zo veel mogelijk buurtbewoners de kans te geven om de informatiebijeenkomst te kunnen bijwonen heeft BNK gevraagd om op zo kort mogelijke termijn een datum te plannen.

 

Update 18 april 2019

Het verslag van het vooroverleg tussen omwonenden en Kentalis over de renovatie/nieuwbouw van Kentalis/Dr. Bosschool is inmiddels beschikbaar. Vanwege de AVG zijn de namen van de deelnemers aan het overleg geanonimiseerd. Hetzelfde geldt voor de presentatie die u hieronder aantreft.

 

U kunt het verslag hier lezen:

VERSLAG Kentalis voorlichting omwonenden 18 maart 2019

 

De bij het verslag behorende presentatie treft u hier aan:

Kentalis Presentatie verbouwingsplannen 18 maart 2019

 

 

Update 25 maart 2019

Op 18 maart heeft op uitnodiging van Kentalis een vooroverleg over de renovatie/nieuwbouw van Kentalis/Dr. Bosschool plaatsgevonden. Daarbij waren aanwezig een aantal direct aanwonenden, (die op eigen initiatief al contact hadden gezocht met Kentalis) en vertegenwoordigers van Bewonersnetwerk Klarenbeek (BNK), woningbouwvereniging De Eenvoud en Kentalis.

Kentalis verwacht dat het architectenbureau (De Twee Snoeken uit Den Bosch) eind april/begin mei een concept voorontwerp gereed  zal hebben. Een concept voorontwerp biedt de mogelijkheid om nog met reacties van bewoners rekening te houden. Zodra het concept voorontwerp beschikbaar is, gaat Kentalis een brede informatieavond voor de buurt organiseren.

Direct aanwonenden hebben hun zorgen geuit over de geluidsoverlast die nu al ervaren wordt, en men hoopt dat bij de nieuwbouw hiervoor oplossingen kunnen worden gevonden.
Voor het oplossen van de parkeerproblemen op de spitsuren met halen en brengen van kinderen wordt gedacht aan het werken met bus perrons. Het is de bedoeling dat alle busjes op het voorterrein een plek kunnen vinden, waardoor het dubbel en driedubbel parkeren op de openbare weg voorbij zal zijn.
Op het gebied van duurzaamheid wordt gekeken of een samenwerking met omwonenden mogelijk is.

De huidige planning gaat ervan uit dat de renovatie/nieuwbouw in 2020 zal plaatsvinden.

Kentalis heeft toegezegd aanvullende informatie te sturen. Zodra er meer bekend maken wij dat bekend op deze site.

 

Update 8 maart 2019

Kentalis heeft  aangegeven dat er een algemene informatiebijeenkomst voor de buurt zal worden georganiseerd op het moment dat er concrete plannen  en tekeningen liggen. Op 11 maart zullen de medewerkers van Kentalis en de ondernemingsraad worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Vooruitlopend op de algemene informatiebijeenkomst vindt  op 18 maart in kleiner verband een vooroverleg plaats, waarvoor BNK is uitgenodigd. Over de uitkomsten daarvan zullen wij u informeren.

 

Update 28 januari 2019

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de datum waarop een informatieavond over de nieuwbouwplannen van de dr. Bosschool kan plaatsvinden. Maar: het moment waarop een datum kan worden genoemd, komt steeds dichterbij.

BNK heeft van Kentalis bericht ontvangen dat in februari/maart intern overleg plaatsvindt over de nieuwbouwplannen. Als de plannen concreet genoeg zijn, kan een informatie avond voor de buurt worden georganiseerd.

 

Update 26 november 2018

Kentalis kan nog steeds geen datum noemen voor een informatieavond over de bouwplannen voor de dr. Bosschool aan de Hommelseweg. Als BNK hebben we herhaaldelijk aangedrongen op het vastleggen van een datum, om belangstellenden hierover te informeren.

Van de woordvoerder van Kentalis hebben we op 23 november een e-mail ontvangen waarin wordt uitgelegd waarom Kentalis op dit moment nog niet in staat is om een datum te noemen. Dat er een informatieavond voor de buurt zal worden gehouden staat wel als duidelijke toezegging in de e- mail.

De letterlijke tekst van de e-mail luidt als volgt:

“Zoals afgesproken zou ik u deze week nog verder informeren over de communicatie wat betreft de huisvestingsplannen van Kentalis op de locatie Hommelseweg.
Deze week is de voorkeur voor één van de opties uitgesproken na een lange periode van onderzoek. Deze optie moet nu door verschillende partijen onderzocht worden.
Dit betekent dat wij nog geen concrete informatie hebben die wij kunnen delen met de buurt.
Ondertussen wordt er wel gewerkt aan een communicatieplan omdat wij hierin zorgvuldig te werk willen gaan. Op dit moment zijn de medewerkers van de locatie ook nog niet verder geïnformeerd.
Zodra er nieuws is zal ik u zeker informeren via de mail. Als wij in een verder gevorderd stadium komen kunnen we een datum noemen om een informatiebijeenkomst voor de buurt te organiseren”.

Update 23 september 2018

Kentalis is in overleg met de gemeente over de financiering van de nieuwbouw-renovatie, dit duurt langer dan verwacht.

Wanneer er overeenstemming is bereikt, ligt het in de planning om de bewoners te informeren.

De financiering is van belang voor de omvang van de nieuwbouw/renovatie. Op 19 april j.l. heeft in in de Gelderlander een artikel over de geplande nieuwbouw gestaan, die in het schooljaar 2019-2020 moet gaan plaatsvinden. BNK blijft er bij Kentalis en de gemeente op aandringen om buurtbewoners op zo kort mogelijke termijn te informeren over de stand van zaken.

Voor de bewoners is tijdige informatie van belang voor de inspraak bij de uitwerking van de plannen.

Update 14 juli 2018

Kentalis (Dr. P.C.M. Bosschool) verwacht zeer binnenkort een programma van eisen voor de renovatie/nieuwbouw gereed te hebben.  In dit programma van eisen zullen o.a. ook worden opgenomen:

 • Een communicatieplan
 • Een Informatieavond voor de buurtbewoners, te organiseren na de zomer

Het BNK houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

16 Mei 2018:

Zoals u wellicht uit de krant heeft vernomen, heeft de Dr. Bosschool aan de Hommelseweg bouwplannen voor het aanpassen en vernieuwen van het schoolgebouw. De school herbergt circa 300 leerlingen met een zintuigelijke beperking in gehoor en/of gezichtsvermogen. Kentalis* wil het gebouw gedeeltelijk slopen en vervangen door nieuwbouw. Het deel dat blijft staan wil  men ingrijpend renoveren. Volgens de huidige plannen blijft de voorgevel intact en wordt hierachter nieuw gebouwd. Na de realisatie is de verwachting  dat er plaats is voor 230 leerlingen..

Er zijn nog geen concrete bouwplannen bij de gemeente ingediend, maar het bewonersnetwerk blijft de ontwikkelingen met op de voet volgen. Mede omdat tijdens de spitsuren van halen en brengen van leerlingen gevaarlijke verkeerssituaties onstaan. Wij zullen als bewonersnetwerk vroegtijdig in gesprek gaan met de directie van Kentalis om ook deze verkeerssituatie onderdeel van de plannen te maken.

Wordt vervolgd.

*Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs.