Update 7 oktober 2019

De door Kentalis toegezegde informatiebijeenkomst voor omwonenden/buurtbewoners met betrekking tot de verbouwingsplannen zal worden gehouden op woensdag 31 oktober aanstaande. Locatie en tijdstip zijn nog niet vastgesteld en zullen nader door Kentalis worden bekendgemaakt.

Op 31 oktober zal informatie worden gegeven over de plannen voor nieuwbouw en renovatie van bestaande gebouwen. Verder zal worden ingegaan op oplossingen en mogelijke oplossingen voor het parkeren van de busjes (halen en brengen van kinderen) en voor het parkeren op piekmomenten voor medewerkers van Kentalis.

 

 

Update 10 september 2019

Kentalis zal rond half oktober een informatiebijeenkomst met betrekking tot de verbouwingsplannen organiseren voor omwonenden/buurtbewoners.

Een concrete datum zal op korte termijn worden bekendgemaakt en gecommuniceerd op onze site. Ook zullen er, voor zover nu bekend, flyers met een uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst worden bezorgd bij de omwonenden/buurtbewoners.

 

Update 17 juni 2019

In onze vorige update maakten werd vermeld dat Kentalis de informatieavond voor de hele buurt nog vóór de zomervakantie wilde houden. Op 14 juni heeft BNK Arnhem via Gemeente Arnhem (Huisvesting) van de Kentalis projectgroep het bericht ontvangen dat de informatiebijeenkomst voor de omwonenden/buurtbewoners is uitgesteld tot na de zomervakantie.

De precieze beweegredenen voor het uitstel kunt u lezen in het (openbare) Kentalis bericht door op de volgende link te klikken:

Uitstel Kentalis Informatiebijeenkomst buurtbewoners 20190614

 

Update 9 juni 2019

Van Kentalis is het volgende bericht ontvangen:

“Het Voorlopig Ontwerp (van het architectenbureau)  is gepresenteerd aan de projectgroep (Kentalis en extern bureau M3V) en wordt naar aanleiding daarvan op enkele punten aangepast. Daarnaast vindt nog overleg met de gemeente plaats over de verkeersafwikkeling en het parkeren. Als daar meer duidelijkheid over is, willen wij (Kentalis) een informatiebijeenkomst voor de buurt organiseren. Wij hopen dat dit medio/eind juni kan plaatsvinden”.

In reactie op het bericht van Kentalis heeft BNK gezegd dat het goed is dat het Voorlopig Ontwerp er ligt. Wij begrijpen dat nog overleg met de gemeente plaatsvindt over verkeer en parkeren. Maar de vakantieperiode staat voor de deur. Om zo veel mogelijk buurtbewoners de kans te geven om de informatiebijeenkomst te kunnen bijwonen heeft BNK gevraagd om op zo kort mogelijke termijn een datum te plannen.

 

Update 18 april 2019

Het verslag van het vooroverleg tussen omwonenden en Kentalis over de renovatie/nieuwbouw van Kentalis/Dr. Bosschool is inmiddels beschikbaar. Vanwege de AVG zijn de namen van de deelnemers aan het overleg geanonimiseerd. Hetzelfde geldt voor de presentatie die u hieronder aantreft.

 

U kunt het verslag hier lezen:

VERSLAG Kentalis voorlichting omwonenden 18 maart 2019

 

De bij het verslag behorende presentatie treft u hier aan:

Kentalis Presentatie verbouwingsplannen 18 maart 2019

 

 

Update 25 maart 2019

Op 18 maart heeft op uitnodiging van Kentalis een vooroverleg over de renovatie/nieuwbouw van Kentalis/Dr. Bosschool plaatsgevonden. Daarbij waren aanwezig een aantal direct aanwonenden, (die op eigen initiatief al contact hadden gezocht met Kentalis) en vertegenwoordigers van Bewonersnetwerk Klarenbeek (BNK), woningbouwvereniging De Eenvoud en Kentalis.

Kentalis verwacht dat het architectenbureau (De Twee Snoeken uit Den Bosch) eind april/begin mei een concept voorontwerp gereed  zal hebben. Een concept voorontwerp biedt de mogelijkheid om nog met reacties van bewoners rekening te houden. Zodra het concept voorontwerp beschikbaar is, gaat Kentalis een brede informatieavond voor de buurt organiseren.

Direct aanwonenden hebben hun zorgen geuit over de geluidsoverlast die nu al ervaren wordt, en men hoopt dat bij de nieuwbouw hiervoor oplossingen kunnen worden gevonden.
Voor het oplossen van de parkeerproblemen op de spitsuren met halen en brengen van kinderen wordt gedacht aan het werken met bus perrons. Het is de bedoeling dat alle busjes op het voorterrein een plek kunnen vinden, waardoor het dubbel en driedubbel parkeren op de openbare weg voorbij zal zijn.
Op het gebied van duurzaamheid wordt gekeken of een samenwerking met omwonenden mogelijk is.

De huidige planning gaat ervan uit dat de renovatie/nieuwbouw in 2020 zal plaatsvinden.

Kentalis heeft toegezegd aanvullende informatie te sturen. Zodra er meer bekend maken wij dat bekend op deze site.

 

Update 8 maart 2019

Kentalis heeft  aangegeven dat er een algemene informatiebijeenkomst voor de buurt zal worden georganiseerd op het moment dat er concrete plannen  en tekeningen liggen. Op 11 maart zullen de medewerkers van Kentalis en de ondernemingsraad worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Vooruitlopend op de algemene informatiebijeenkomst vindt  op 18 maart in kleiner verband een vooroverleg plaats, waarvoor BNK is uitgenodigd. Over de uitkomsten daarvan zullen wij u informeren.

 

Update 28 januari 2019

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de datum waarop een informatieavond over de nieuwbouwplannen van de dr. Bosschool kan plaatsvinden. Maar: het moment waarop een datum kan worden genoemd, komt steeds dichterbij.

BNK heeft van Kentalis bericht ontvangen dat in februari/maart intern overleg plaatsvindt over de nieuwbouwplannen. Als de plannen concreet genoeg zijn, kan een informatie avond voor de buurt worden georganiseerd.

 

Update 26 november 2018

Kentalis kan nog steeds geen datum noemen voor een informatieavond over de bouwplannen voor de dr. Bosschool aan de Hommelseweg. Als BNK hebben we herhaaldelijk aangedrongen op het vastleggen van een datum, om belangstellenden hierover te informeren.

Van de woordvoerder van Kentalis hebben we op 23 november een e-mail ontvangen waarin wordt uitgelegd waarom Kentalis op dit moment nog niet in staat is om een datum te noemen. Dat er een informatieavond voor de buurt zal worden gehouden staat wel als duidelijke toezegging in de e- mail.

De letterlijke tekst van de e-mail luidt als volgt:

“Zoals afgesproken zou ik u deze week nog verder informeren over de communicatie wat betreft de huisvestingsplannen van Kentalis op de locatie Hommelseweg.
Deze week is de voorkeur voor één van de opties uitgesproken na een lange periode van onderzoek. Deze optie moet nu door verschillende partijen onderzocht worden.
Dit betekent dat wij nog geen concrete informatie hebben die wij kunnen delen met de buurt.
Ondertussen wordt er wel gewerkt aan een communicatieplan omdat wij hierin zorgvuldig te werk willen gaan. Op dit moment zijn de medewerkers van de locatie ook nog niet verder geïnformeerd.
Zodra er nieuws is zal ik u zeker informeren via de mail. Als wij in een verder gevorderd stadium komen kunnen we een datum noemen om een informatiebijeenkomst voor de buurt te organiseren”.

Update 23 september 2018

Kentalis is in overleg met de gemeente over de financiering van de nieuwbouw-renovatie, dit duurt langer dan verwacht.

Wanneer er overeenstemming is bereikt, ligt het in de planning om de bewoners te informeren.

De financiering is van belang voor de omvang van de nieuwbouw/renovatie. Op 19 april j.l. heeft in in de Gelderlander een artikel over de geplande nieuwbouw gestaan, die in het schooljaar 2019-2020 moet gaan plaatsvinden. BNK blijft er bij Kentalis en de gemeente op aandringen om buurtbewoners op zo kort mogelijke termijn te informeren over de stand van zaken.

Voor de bewoners is tijdige informatie van belang voor de inspraak bij de uitwerking van de plannen.

Update 14 juli 2018

Kentalis (Dr. P.C.M. Bosschool) verwacht zeer binnenkort een programma van eisen voor de renovatie/nieuwbouw gereed te hebben.  In dit programma van eisen zullen o.a. ook worden opgenomen:

  • Een communicatieplan
  • Een Informatieavond voor de buurtbewoners, te organiseren na de zomer

Het BNK houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

16 Mei 2018:

Zoals u wellicht uit de krant heeft vernomen, heeft de Dr. Bosschool aan de Hommelseweg bouwplannen voor het aanpassen en vernieuwen van het schoolgebouw. De school herbergt circa 300 leerlingen met een zintuigelijke beperking in gehoor en/of gezichtsvermogen. Kentalis* wil het gebouw gedeeltelijk slopen en vervangen door nieuwbouw. Het deel dat blijft staan wil  men ingrijpend renoveren. Volgens de huidige plannen blijft de voorgevel intact en wordt hierachter nieuw gebouwd. Na de realisatie is de verwachting  dat er plaats is voor 230 leerlingen..

Er zijn nog geen concrete bouwplannen bij de gemeente ingediend, maar het bewonersnetwerk blijft de ontwikkelingen met op de voet volgen. Mede omdat tijdens de spitsuren van halen en brengen van leerlingen gevaarlijke verkeerssituaties onstaan. Wij zullen als bewonersnetwerk vroegtijdig in gesprek gaan met de directie van Kentalis om ook deze verkeerssituatie onderdeel van de plannen te maken.

Wordt vervolgd.

*Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs.