Update 9  december

Op 2 december zijn een aantal bewoners van “De Driehoek” ( Cattepoelseweg/Hommelseweg-Dalweg-Heselbergherweg ) weer bijeengekomen.  In het verslag, dat u hieronder kunt lezen, wordt onder meer verslag gedaan van een bijeenkomst tussen de bewoners, wethouder De Vroome (Onderwijs) en woningbouwvereniging “De Eenvoud”.  Op de bijeenkomst van “De Driehoek” waren voor de informatievoorziening ook vertegenwoordigers van BNK en de bewonersraad van St. Marten/Sonsbeek aanwezig:

BNK. Kentalis Bewonersverslag Driehoek. 02-12-2019

 

Update 6  december

BNK heeft van Kentalis het door hen opgetekende verslag ontvangen van de voorlichtingsbijeenkomst voor buurtbewoners van 30 oktober jl.

Het verslag kunt u hier lezen:

Kentalis_verslag van informatiebijeenkomst buurt 30 oktober 2019

 

Update 21 November

Op initiatief van een aantal bewoners van “de driehoek” ( Cattepoelseweg/Hommelseweg-Dalweg-Heselbergherweg ) , heeft op 13 november een bijeenkomst plaatsgevonden om hun zorgen te delen over de aantasting van hun woongenot door de bouwplannen van Kentalis. De woningen van “de driehoek” omsluiten met hun achtertuinen het complex van Kentalis en de Dr. Bosschool.

Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van BNK en een redacteur van de wijkkrant van Sint Marten/Sonsbeekkwartier aanwezig.

Hieronder treft u een door BNK opgetekend verslag aan van de”De Driehoek” bewoners bijeenkomst op 13 november:

De bewoners maken zich grote zorgen over de kwaliteit van het wonen als de op 30 oktober gepresenteerde bouwplannen van Kentalis ongewijzigd doorgaan:

 • Het aantal leerlingen wordt meer dan verdubbeld, van 120 nu naar 240 straks en daarna nog een doorgroei naar 300. 120 kinderen nu, zou een vertekend beeld geven, omdat op dit moment een deel van de leerlingen tijdelijk elders is ondergebracht. Aan Kentalis is gevraagd om hierover duidelijkheid te geven;
 • Meer leerlingen betekent meer witte busjes voor halen en brengen van kinderen en meer parkeren. Ook meer brengen en halen door ouders (wijziging in de bekostiging);
 • Meer leerlingen betekent ook meer medewerkers, dus meer parkeren;
 • Concentratie van zorgfuncties, uitgevoerd door ambulante medewerkers, dus nog meer parkeren;
 • Nieuwe toegang naar Kentalis terrein (gecombineerd met parkeren) via huidige groenstrook tussen woningen aan Cattepoelseweg. Aantasting woongenot én gevaarlijk door ligging in een onoverzichtelijke bocht met druk verkeer;
 • Grote twijfel over haalbaarheid van 72 parkeerplaatsen op eigen terrein Kentalis. Ook twijfel aan slaagkans om parkeren medewerkers omlaag te brengen (ander vervoermiddel en/of pendelbus van en naar parkeerterrein Openluchtmuseum);
 • Veel meer buiten spelende kinderen leidt tot veel meer geluidoverlast dan nu al het geval is;
 • Aantasting privacy door inkijk i.v.m. hoogteverschillen;
 • Geen buitenschoolse opvang (BSO), maar wie garandeert dat het zo blijft?
 • Hoe gebruik van schoolterrein door hangjongeren in de avond te voorkomen?
 • Geluidhinder door koelinstallaties;
 • Door de veel te sterke concentratie van functies, WORDT EEN STAD IN HET DORP GEBOUWD.

 

Bewoners gaan hun zorgen inbrengen bij woningbouwvereniging De Eenvoud en bij de gemeente.

 

De bewoners van “De Driehoek” hebben inmiddels een huis aan huis folder (flyer) verspreid waarin zij hun grote zorgen uiten over de voorgenomen Kentalis bouwplannen. Zie:

 

“Een stad in ons dorp” – Flyer van verontruste buurtbewoners uit “De Driehoek”

 

Update 18 november 2019

Op de informatieavond voor buurtbewoners over de bouwplannen van Kentalis op 30 oktober jl. zijn door bewoners vragen gesteld over de toename van het aantal leerlingen en het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de huidige situatie. Kentalis heeft aangegeven dat er in de nieuwe situatie 240 leerlingen zullen komen. Dat kan nog worden uitgebreid naar 300 leerlingen. Hoe groot de toename dan is, werd niet duidelijk, omdat het aantal leerlingen nu tijdelijk is verlaagd door het uitplaatsen van een aantal leerlingen. BNK heeft aan Kentalis gevraagd om alsnog duidelijkheid te geven over de groei van het aantal leerlingen. Hetzelfde is gevraagd over de groei van het aantal parkeerplaatsen, het worden er 72, maar wat is het aantal nu? Kentalis heeft toegezegd binnenkort met antwoorden te komen.

 

Van de op de informatieavond gebruikte sheets hebben wij een selectie ontvangen.

Zie hievoor:  Presentatie informatieavond Kentalis 30-10-2019

 

 

Update 2 november 2019

Vanaf het eerste bericht over de bouwplannen van Kentalis in de Gelderlander (mei 2018) heeft  bewonersnetwerk Klarenbeek (BNK) er bij Kentalis op aangedrongen een informatiebijeenkomst voor aanwonenden en de buurt te houden op een moment dat inbreng van de buurt nog kan worden meegenomen. De toezegging van Kentalis was om dit te doen als een voorlopig ontwerp klaar zou zijn. BNK heeft zich regelmatig laten informeren over de stand van zaken. Op 30 oktober j.l. vond de informatiebijeenkomst plaats, onder grote belangstelling vanuit de buurt (ca. 35 personen).

 

Een paar gegevens

Als de nieuwbouw klaar is zullen er 240 leerlingen komen, dat is 100 leerlingen meer dan nu het geval is. Er is een uitbreiding mogelijk van 240 naar maximaal 300 leerlingen.

Er komt geen buitenschoolse opvang (BSO), wel begeleide therapie tot 18.30 uur.

Verder komen er specialistische zorgfuncties bij, die medewerkers zijn niet permanent aanwezig. Op piekmomenten zijn er 72 parkeerplaatsen voor medewerkers nodig. In het ontwerp is opgenomen dat deze daadwerkelijk op eigen terrein komen. Kentalis is via een enquête onder medewerkers aan het kijken of een aantal medewerkers kan worden “verleid” om niet met de auto te komen.

 

Gebouw

De architect (bureau De Twee Snoeken) geeft een uitgebreide toelichting bij de tekeningen van het  voorlopig ontwerp voor de verbouwing en de nieuwbouw. Daar wordt door buurtbewoners positief op gereageerd, “het wordt mooi”. Zodra de sheets beschikbaar zijn en op deze website geplaatst, kan een goed beeld worden gegeven.

 

Inrichting van de buitenruimte (speelplekken kinderen/parkeren medewerkers)

Voor dit onderdeel was grote interesse, maar het voorlopig ontwerp voor de buitenruimte is nog niet gereed. Zodra dit gereed is, zal een volgende informatiebijeenkomst  worden gehouden. Een paar ideeën worden wel genoemd door de projectleider bouwproces ( bureau K3V):

 • Parkeren voor medewerkers moet zo min mogelijk ten koste gaan van speelplekken voor de kinderen
 • De busjes voor halen en brengen van kinderen kunnen langs bus perrons op het voorplein wachten. Dan hoeft er niet meer op straat (drie)dubbel te worden geparkeerd. Het voorplein moet vrij blijven voor de busjes, geen parkeren voor andere auto’s (maar kan misschien anders)

 

 Reacties/suggesties van buurtbewoners

 • Grote zorgen over gebruik grasveldje in de bocht als inrit en voor parkeren. De bocht is zeer onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk voor vertrekkende auto’s. Dat is nu al zo. Ook zorg voor geluidhinder voor de directe buren
 • Grasveldje wordt nu gebruikt als speelplek voor buurtkinderen, dat vervalt dan. Kentalis: buurtkinderen zouden buiten de schooltijden gebruik kunnen maken van de speelplaats van de school
 • Zorgen over de speelplaatsen, die direct aan tuinen grenzen. Speelplaatsen geven geluidoverlast. Er komen meer kinderen dus meer geluidoverlast. Zijn er ideeën voor het beperken van de geluidoverlast?
 • Is het mogelijk om ondergronds te parkeren en begane grond te gebruiken voor speelplaats? Projectleider bouwproces: dat is te duur voor de school.
 • Kan voor parkeren het voorbeeld van Rijnstate worden gevold: bij Openlucht Museum parkeren en dan met shuttlebus naar de school. Kan voor parkeren worden samengewerkt met Rijnstate?

Na afloop zijn nog twee suggesties aan de projectleider bouwproces aangereikt:

 • Kunnen schuttingen worden toegepast met geluidwerende eigenschappen met daarop schuingeplaatste zonnepanelen ( kaatsen geluid terug en verdienen zich op enig moment terug)?
 • Als volledig ondergronds parkeren te duur is, is half verdiept parkeren dan een oplossing met spelen op het dak met hekwerk rondom ( eventueel extra vangnetten rondom)?

 

Toezegging van de kant van Kentalis: alle zorgpunten en suggesties zijn opgeschreven en worden beoordeeld op haalbaarheid. In de volgende bijenkomst zal daarop worden gereageerd.

 

Vervolgstappen:

Start aanbesteding gebouwen is afhankelijk van kosten en van stikstof problematiek

Bij positief besluit begin november:

 • Afronden aanbesteding februari 2020
 • Bouwvoorbereiding/vergunning: tot september 2020
 • Realisatie: september 2020 t/m juni 2021
 • Oplevering: juli 2021

 

De inrichting van de buitenruimte volgt nog een eigen tijdpad. Een vervolgbijeenkomst kan plaatsvinden als er een voorlopig ontwerp is. Dat zal zodanig tijdig gebeuren, dat daadwerkelijke inbreng nog mogelijk is.

Kentalis hoopt het aantal parkeerplaatsen voor medewerkers (nu nog 72) te kunnen verkleinen na uitslag enquête onder medewerkers en gesprekken met medewerkers die mogelijk op een andere manier naar hun werk willen gaan dan met de auto.

 

 

Update 22 oktober 2019

Kentalis heeft de toegezegde wijk informatiebijeenkomst voor omwonenden/buurtbewoners inmiddels gepland en bekendgemaakt:

Datum: woensdag 30 oktober 2019
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Locatie: Kentalis Arnhem Hommelseweg 403 Arnhem

Wanneer u de bijeenkomst wilt bijwonen wordt u vriendelijk verzocht om u aan te melden via:

huisvestingarnhem@kentalis.nl

 

De  Kentalis uitnodiging voor het bijwonen van de wijk- informatiebijeenkomst kunt u hier in zijn geheel lezen:

Uitnodiging wijk informatiebijeenkomst Kentalis 30 oktober 2019

 

 

 

Update 7 oktober 2019

De door Kentalis toegezegde informatiebijeenkomst voor omwonenden/buurtbewoners met betrekking tot de verbouwingsplannen zal worden gehouden op woensdag 30 oktober aanstaande. Locatie en tijdstip zijn nog niet vastgesteld en zullen nader door Kentalis worden bekendgemaakt.

Op 31 oktober zal informatie worden gegeven over de plannen voor nieuwbouw en renovatie van bestaande gebouwen. Verder zal worden ingegaan op oplossingen en mogelijke oplossingen voor het parkeren van de busjes (halen en brengen van kinderen) en voor het parkeren op piekmomenten voor medewerkers van Kentalis.

 

Update 10 september 2019

Kentalis zal rond half oktober een informatiebijeenkomst met betrekking tot de verbouwingsplannen organiseren voor omwonenden/buurtbewoners.

Een concrete datum zal op korte termijn worden bekendgemaakt en gecommuniceerd op onze site. Ook zullen er, voor zover nu bekend, flyers met een uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst worden bezorgd bij de omwonenden/buurtbewoners.

 

Update 17 juni 2019

In onze vorige update maakten werd vermeld dat Kentalis de informatieavond voor de hele buurt nog vóór de zomervakantie wilde houden. Op 14 juni heeft BNK Arnhem via Gemeente Arnhem (Huisvesting) van de Kentalis projectgroep het bericht ontvangen dat de informatiebijeenkomst voor de omwonenden/buurtbewoners is uitgesteld tot na de zomervakantie.

De precieze beweegredenen voor het uitstel kunt u lezen in het (openbare) Kentalis bericht door op de volgende link te klikken:

Uitstel Kentalis Informatiebijeenkomst buurtbewoners 20190614

 

Update 9 juni 2019

Van Kentalis is het volgende bericht ontvangen:

“Het Voorlopig Ontwerp (van het architectenbureau)  is gepresenteerd aan de projectgroep (Kentalis en extern bureau M3V) en wordt naar aanleiding daarvan op enkele punten aangepast. Daarnaast vindt nog overleg met de gemeente plaats over de verkeersafwikkeling en het parkeren. Als daar meer duidelijkheid over is, willen wij (Kentalis) een informatiebijeenkomst voor de buurt organiseren. Wij hopen dat dit medio/eind juni kan plaatsvinden”.

In reactie op het bericht van Kentalis heeft BNK gezegd dat het goed is dat het Voorlopig Ontwerp er ligt. Wij begrijpen dat nog overleg met de gemeente plaatsvindt over verkeer en parkeren. Maar de vakantieperiode staat voor de deur. Om zo veel mogelijk buurtbewoners de kans te geven om de informatiebijeenkomst te kunnen bijwonen heeft BNK gevraagd om op zo kort mogelijke termijn een datum te plannen.

 

Update 18 april 2019

Het verslag van het vooroverleg tussen omwonenden en Kentalis over de renovatie/nieuwbouw van Kentalis/Dr. Bosschool is inmiddels beschikbaar. Vanwege de AVG zijn de namen van de deelnemers aan het overleg geanonimiseerd. Hetzelfde geldt voor de presentatie die u hieronder aantreft.

 

U kunt het verslag hier lezen:

VERSLAG Kentalis voorlichting omwonenden 18 maart 2019

 

De bij het verslag behorende presentatie treft u hier aan:

Kentalis Presentatie verbouwingsplannen 18 maart 2019

 

 

Update 25 maart 2019

Op 18 maart heeft op uitnodiging van Kentalis een vooroverleg over de renovatie/nieuwbouw van Kentalis/Dr. Bosschool plaatsgevonden. Daarbij waren aanwezig een aantal direct aanwonenden, (die op eigen initiatief al contact hadden gezocht met Kentalis) en vertegenwoordigers van Bewonersnetwerk Klarenbeek (BNK), woningbouwvereniging De Eenvoud en Kentalis.

Kentalis verwacht dat het architectenbureau (De Twee Snoeken uit Den Bosch) eind april/begin mei een concept voorontwerp gereed  zal hebben. Een concept voorontwerp biedt de mogelijkheid om nog met reacties van bewoners rekening te houden. Zodra het concept voorontwerp beschikbaar is, gaat Kentalis een brede informatieavond voor de buurt organiseren.

Direct aanwonenden hebben hun zorgen geuit over de geluidsoverlast die nu al ervaren wordt, en men hoopt dat bij de nieuwbouw hiervoor oplossingen kunnen worden gevonden.
Voor het oplossen van de parkeerproblemen op de spitsuren met halen en brengen van kinderen wordt gedacht aan het werken met bus perrons. Het is de bedoeling dat alle busjes op het voorterrein een plek kunnen vinden, waardoor het dubbel en driedubbel parkeren op de openbare weg voorbij zal zijn.
Op het gebied van duurzaamheid wordt gekeken of een samenwerking met omwonenden mogelijk is.

De huidige planning gaat ervan uit dat de renovatie/nieuwbouw in 2020 zal plaatsvinden.

Kentalis heeft toegezegd aanvullende informatie te sturen. Zodra er meer bekend maken wij dat bekend op deze site.

 

Update 8 maart 2019

Kentalis heeft  aangegeven dat er een algemene informatiebijeenkomst voor de buurt zal worden georganiseerd op het moment dat er concrete plannen  en tekeningen liggen. Op 11 maart zullen de medewerkers van Kentalis en de ondernemingsraad worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Vooruitlopend op de algemene informatiebijeenkomst vindt  op 18 maart in kleiner verband een vooroverleg plaats, waarvoor BNK is uitgenodigd. Over de uitkomsten daarvan zullen wij u informeren.

 

Update 28 januari 2019

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de datum waarop een informatieavond over de nieuwbouwplannen van de dr. Bosschool kan plaatsvinden. Maar: het moment waarop een datum kan worden genoemd, komt steeds dichterbij.

BNK heeft van Kentalis bericht ontvangen dat in februari/maart intern overleg plaatsvindt over de nieuwbouwplannen. Als de plannen concreet genoeg zijn, kan een informatie avond voor de buurt worden georganiseerd.

 

Update 26 november 2018

Kentalis kan nog steeds geen datum noemen voor een informatieavond over de bouwplannen voor de dr. Bosschool aan de Hommelseweg. Als BNK hebben we herhaaldelijk aangedrongen op het vastleggen van een datum, om belangstellenden hierover te informeren.

Van de woordvoerder van Kentalis hebben we op 23 november een e-mail ontvangen waarin wordt uitgelegd waarom Kentalis op dit moment nog niet in staat is om een datum te noemen. Dat er een informatieavond voor de buurt zal worden gehouden staat wel als duidelijke toezegging in de e- mail.

De letterlijke tekst van de e-mail luidt als volgt:

“Zoals afgesproken zou ik u deze week nog verder informeren over de communicatie wat betreft de huisvestingsplannen van Kentalis op de locatie Hommelseweg.
Deze week is de voorkeur voor één van de opties uitgesproken na een lange periode van onderzoek. Deze optie moet nu door verschillende partijen onderzocht worden.
Dit betekent dat wij nog geen concrete informatie hebben die wij kunnen delen met de buurt.
Ondertussen wordt er wel gewerkt aan een communicatieplan omdat wij hierin zorgvuldig te werk willen gaan. Op dit moment zijn de medewerkers van de locatie ook nog niet verder geïnformeerd.
Zodra er nieuws is zal ik u zeker informeren via de mail. Als wij in een verder gevorderd stadium komen kunnen we een datum noemen om een informatiebijeenkomst voor de buurt te organiseren”.

Update 23 september 2018

Kentalis is in overleg met de gemeente over de financiering van de nieuwbouw-renovatie, dit duurt langer dan verwacht.

Wanneer er overeenstemming is bereikt, ligt het in de planning om de bewoners te informeren.

De financiering is van belang voor de omvang van de nieuwbouw/renovatie. Op 19 april j.l. heeft in in de Gelderlander een artikel over de geplande nieuwbouw gestaan, die in het schooljaar 2019-2020 moet gaan plaatsvinden. BNK blijft er bij Kentalis en de gemeente op aandringen om buurtbewoners op zo kort mogelijke termijn te informeren over de stand van zaken.

Voor de bewoners is tijdige informatie van belang voor de inspraak bij de uitwerking van de plannen.

Update 14 juli 2018

Kentalis (Dr. P.C.M. Bosschool) verwacht zeer binnenkort een programma van eisen voor de renovatie/nieuwbouw gereed te hebben.  In dit programma van eisen zullen o.a. ook worden opgenomen:

 • Een communicatieplan
 • Een Informatieavond voor de buurtbewoners, te organiseren na de zomer

Het BNK houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

16 Mei 2018:

Zoals u wellicht uit de krant heeft vernomen, heeft de Dr. Bosschool aan de Hommelseweg bouwplannen voor het aanpassen en vernieuwen van het schoolgebouw. De school herbergt circa 300 leerlingen met een zintuigelijke beperking in gehoor en/of gezichtsvermogen. Kentalis* wil het gebouw gedeeltelijk slopen en vervangen door nieuwbouw. Het deel dat blijft staan wil  men ingrijpend renoveren. Volgens de huidige plannen blijft de voorgevel intact en wordt hierachter nieuw gebouwd. Na de realisatie is de verwachting  dat er plaats is voor 230 leerlingen..

Er zijn nog geen concrete bouwplannen bij de gemeente ingediend, maar het bewonersnetwerk blijft de ontwikkelingen met op de voet volgen. Mede omdat tijdens de spitsuren van halen en brengen van leerlingen gevaarlijke verkeerssituaties onstaan. Wij zullen als bewonersnetwerk vroegtijdig in gesprek gaan met de directie van Kentalis om ook deze verkeerssituatie onderdeel van de plannen te maken.

Wordt vervolgd.

*Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs.